Valgkomitéens innstilling, 2021

Arbeidsutvalget

Leder

Til vervet som Leder i Arbeidsutvalget har Valgkomitéen valgt å enstemmig innstille på Rolf Martin Aspenes.

Rolf viser en bred kunnskap om arbeidet i arbeidsutvalget og har klare ambisjoner rundt det han ønsker å arbeide med videre. Han har klare tanker rundt Shot undersøkelsen som har blitt gjennomført og viser stor interesse for å arbeide med å løfte student engasjementet på OsloMet. Rolfs evne til å reflektere rundt sitt AU og som SPS overhode, sin solide kompetanse og et sett med personlig egenskaper imponerte Valgkomiteen. Rolf er trygg og solid, har ambisjoner og er erfaren. Med Rolf sin erfaring som nestleder er valgkomiteen overbevist om at Studentparlamentet 2021/2022 er i trygge hender.

Nestleder

Til vervet som Nestleder har valgkomiteen ingen innstilling. Valgkomitéen mottok ingen kandidaturer innen fristen og har sett at kandidatene som stilte innen fristen passet bedre andre steder. Vi har derimot hørt at det finnes kandidater innad i SP og velger derfor å la plassen stå åpen.

Læringsmiljøpolitisk ansvarlig

Til vervet som Læringsmiljøansvarlig for Arbeidsutvalget har Valgkomitéen valgt å enstemmig innstille på Åse Berg Dybvik.

Åse har vist tydelig motivasjon og engasjement for både Studentparlamentet og studentenes læringsmiljø. VK opplever Åse som diplomatisk, positiv og som en god lagspiller. Vi tror at dette vil bidra positivt til dynamikken i AU, LMU og i samarbeid med VT. Åse viser en tydelig bredde i sakene som vil være aktuelle for OsloMet sine studenter og vi oppfatter henne som en initiativtaker som vil klare å løfte flere saker innenfor læringsmiljø.

Fagpolitisk ansvarlig

Til vervet som fagpolitisk ansvarlig har valgkomiteen valgt å innstille på Isak Grov Diesen. Isak viser stort engasjement for fagpolitikk, han har vært aktiv i verv kontinuerlig de siste årene, og viser en genuin motivasjon for vervet. Erfaringen Isak har fra NOKUT-arbeidet ved OsloMet er verdifull og vil være nyttig i arbeidet som fagpol. Isak sier han ønsker å gjøre fagpolitikk sexy, til det sier valgkomiteen bra med høye ambisjoner, stå på og lykke til.

Universitetsstyret

Mannlig studentrepresentant

Til vervet som mannlig representant til universitetsstyret har valgkomiteen valgt å enstemmig innstille på Eskil Uggen. Dette er fordi Eskil viser god forståelse for universitetsstyrets funksjon, og reflekterer godt rundt studentrepresentantens rolle. Eskil har en tydelig visjon for det kommende året, og viser valgkomiteen at han har tenkt nøye gjennom hvordan han på best mulig måte vil representere studentene inn i universitetsstyret. Eskils refleksjoner rundt å ikke ha sittet i arbeidsutvalget er svært sterke, og hans tanker rundt arbeidet med Campus Romerike viser dybdeforståelse og lidenskap for OsloMets fremtid.

Kvinnelig studentrepresentant

Til vervet som kvinnelig studentrepresentant til Universitetsstyret har Valgkomitéen valgt å enstemmig innstille på Julie Iversen.

Julie har imponert VK med en solid kompetansebakgrunn, erfaringer og et sett med personlige egenskaper, som gir oss stor tillit til at hun vil representere studentmassen på en rettferdig og tilfredsstillende måte i Universitetsstyret. Julie har vist en tydelig forståelse for OsloMet sine strategiske valg og retning universitetet kan ta opp mot nasjonale strategier og føringer, og vi tror studentstemmen er godt ivaretatt i Julie. Hun fremstår informert, reflektert og kompetent. 

Vi opplever også Julie som sterkt motivert for å legge inn mye innsats, både for aktiv deltakelse i US og i samarbeid med studentdemokratiet for øvrig. Julie utviser en god balanse mellom humor og seriøsitet, som VK tror vil bygge gode relasjoner mellom ansatt- og studentrepresentantene i US. VK har også stor tillit til at Julie vil bidra til et godt samarbeid og oppfølging av saker mellom US og SP.

1. vara

Valgkomiteen har valgt å enstemmig innstille Marie Knutsen Bruntveit til 1. vara i Universitetsstyre. Valgkomiteen ble imponert over Maries evne til å sette studentenes behov på kartet. Hun er klar og tydelig i sine meninger om hva som mangler og hva hun vil ha gjennomslag for det kommende året. Marie er sterkt opptatt av profesjonsutdanningene og problematiserer mangel på plass, utstyr og rom. Marie har gode tanker og erfaringer med samarbeidet mellom SP og AU og valgkomiteen er svært trygg på at Marie vil kunne representere studentene på deres premisser.

2. vara

Til vervet som 2. vara til Universitetsstyre har Valgkomitéen valgt å enstemmig innstille på Ola Gimse Estenstad. 

Ola har overbevist valgkomiteen at han er en tydelig og motivert tillitsperson som ønsker å bringe studentenes perspektiver i debatten. Gjennom studietiden har han vist et voldsomt engasjement for sakene det arbeides med i styret. Samtidig har han gode evner til å bygge relasjoner med ulike samarbeidspartnere. Ola har videre gode tanker om hvordan han vil samarbeide med studentparlamentet og arbeidsutvalget. Ola er karismatisk og klar i talen. Med sin høye motivasjon har også VK tillit til at han raskt vil kunne steppe inn som vara ved behov.

Kontrollkomitéen

Valgkomitéen har valgt å enstemmig innstille Eskil Uggen til fast medlem i Kontrollkomitéen for studieåret 21/22. Valgkomitéen mener at Eskils fartstid i Studentparlamentet, samt andre verv vil komme han til gode i kontrollkomitéarbeidet. Eskil er nøye, pålitelig og ikke redd for å ta ordet, og vil kunne gjøre en svært god jobb i KK. Norges lover og SP’s vedtekter er i trygge hender med Eskil ved roret.

Klagenemda

Kvinnelig studentrepresentant

Til vervet som kvinnelig representant i Klagenemnda har Valgkomitéen valgt å enstemmig innstille på Aisha Aziz. Aisha har imponert VK med sitt store engasjement og erfaringer som hun sitter med som passer godt inn i dette vervet. Aisha har vist solid kompetanse innenfor rettsvitenskap og juss. Hun imponerer VK med sine refleksjoner og forståelse for vurdering og saksgang i Klagenemnda. Aisha har gode refleksjoner rundt behandling av saker og vi i VK opplever Aisha som sterkt motivert for dette vervet. VK har stor tillit til at Aisha vil være en trygg likemann i Klagenemnda.

Mannlig studentrepresentant

Valgkomiteen har valgt å enstemmig innstille Lars Sokrates Anvil til fast mannlig representant i Klagenemnda. Lars har gode tanker om studentenes rettigheter og behov. Lars kan henvise til tidligere erfaringer i jobb med forvaltningsloven og imponerte valgkomiteen i profesjonalitet, ydmykhet og lærelyst. Lars virker til å ha motivasjon til å lese tunge sakspapirer og kunne takle de sterke og personlige sakene i Klagenemnda på en god måte. Valgkomiteen er trygge i vår innstilling til Lars for Klagenemnda.

Kvinnelig vara

Innstilt: Henriette Bøe

Mannlig vara

Innstilt: Mikkel Frydenlund Sibe

Skikkethetsnemda

Mannlig studentrepresentant

Til vervet som fast mannlig representant i skikkethetsnemnda har Valgkomitéen valgt å innstille Mikkel Frydenlund Sibe. Mikkel har sittet i en del råd og utvalg av samme tyngde og omfang tidligere og viser gode refleksjoner rundt vervets viktighet og dedikasjonsfaktor. Mikkel virker inspirert og svært opptatt av skikkethetsparagrafen, noe studentene til vurdering og nemnda i seg selv kan dra godt nytte av.

Kvinnelig studentrepresentant

Til vervet som kvinnelig representant i Skikkethetsnemnda har Valgkomitéen valgt å enstemmig innstille på Lovise Meyer. Lovise viser modenhet og gode refleksjoner, som gjør oss trygge på at hun vil være en god likemann i Skikkethetsnemnda. Hun har også vist stor lærevilje innen arbeidet for skikkethetsvurderinger og fremstår svært motivert.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *