Studentenes fakultetsråd (SFR)

Allmøte på fakultet

Hver vår arrangerer SFR allmøte for alle studenter på fakultet. Her velges det representanter til SFR lederteam (leder og nestleder), samt studentrepresentanter til råd og utvalg på fakultet. Alle studenter tilknyttet fakultetet har stemmerett på allmøtet. Datoene for allmøte våren 2024 er:

  • LUI: 10. mai kl 16.30
  • HV: 22. mai kl 16.30
  • TKD: 23. mai kl 16.30
  • SAM: 27. mai kl 16.30

Verv på fakultetsnivå?

OsloMet deles inn i fire fakulteter. Fakultet for Helsevitenskap (HV), Lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), Samfunnsvitenskap (SAM) og Teknologi, kunst og design (TKD). Verv på fakultetsnivå velges på Studentenes fakultetsråds (SFR) allmøter hvert år i april-mai.  Her velges studentrepresentanter til alt fra Utdanningsutvalg til fag- og forskningsutvalg, utvalg for studentsaker og representanter til SiO mat og drikkes burkerutvalg. Interessert? Ta kontakt med Studentenes fakultetsråd på ditt fakultet.

Ledere og Nestledere i Studentenes fakultetsråd (SFR)

Studentenes fakultetsråd er studentenes organ på fakultetsnivå. SFR ledes av en leder og en nestleder og saksbehandler ovenfor sitt styre. Styret består av leder og nestleder i SFR, samt alle studentrepresentanter og studentrådsledere på fakultet.

Kontakt

SFR-HV: Martin Myhr Wallin

SFR-LUI: Bjørn Olav Greve

SFR-SAM: Carsten Magnus Harbitz Ellertsen

SFR-TKD: Victoria Skogletten Dalen

Usikker på hvilket fakultet du tilhører? Kontakt internansvarlig i Studentparlamentet.

Hva Studentenes fakultetsråd gjør

Studentenes fakultetsråd er en møteplass der studentrådene kan samarbeide på tvers av instituttene om viktige saker som angår alle studentene ved fakultetet.  Studentenes fakultetsråd jobber med studentpolitisk arbeid og følger opp studentråd og foreninger med tilknytning til fakultetet. Studentens fakultetsråd er også et viktig bindeledd mellom studentrådene, studentforeninger, fakultetsledelsen og Studentparlamentet.

Studentenes fakultetsråd har et valgt styre (leder og nestleder) i totalt 25% betalt stilling, som jobber aktivt for studentene på fakultetet, og er jevnlig i møter med dekan, øverste leder for fakultetet, og studieadministrasjonen. En av oppgavene til Studentenes Fakultetsråd er å velge studentrepresentanter til råd og utvalg på fakultetsnivå. Om du ønsker å være studentstemmen og dermed også påvirke bestemmelsene gjort på fakultetsnivå ta kontakt med din SFR-ledelse.