Råd og utvalg: Fakultetsnivå

Vervene på fakultetsnivå velges på allmøter på fakultetene. Disse avholdes rundt starten av mai og verv-perioden er ett studieår. Kontakt ditt Studentenes fakultetsråd dersom du er interessert i noen av vervene under.

Alle råd og utvalg med bestemmelsesmyndighet over studenter skal ha minst 20% studentrepresentasjon. Alle verv som velges på fakultetet utgjør selve rådet i studentenes fakultetsråd og har jevne møter i regi av styret. Legg merke til at noen er fakultetsspesifikke.

Styret i Studentenes fakultetsråd (alle fakultetene)

Studentenes fakultetsråd har et styre som består av leder og nestleder. Disse velges først på allmøtet og er ansatt i stillinger på henholdsvis 15% og 10%. De jobber med saker som opptar studentene ved fakultetet. Leder og nestleder skal følge opp det de fakultetstillitsvalgte mener.

Studentenes fakultetsråd har som hovedoppgave å følge opp studentråd og andre tillitsvalgte ved fakultetet og sørge for at deres saker går videre til ledelsen ved fakultetet og til Studentparlamentet. I tillegg arrangerer de Studentenes fakultetsrådsmøter på sitt fakultet som består av representanter fra de honorerte vervene under.

Lønnet
Stillingsbeskrivelse

Fakultetsstyret (alle fakultetene)

Dette er det øverste overordnede organet på fakultetet og vedtar mål, prioriteringer og strategier for virksomheten ved fakultetet. Fakultetsstyrene består av undervisnings- og forskningsansatte, administrativt ansatte, representanter fra praksisfeltet og studentrepresentanter. Fakultetets øverste leder (Dekan) leder møtene.

Honorert

Forskning og Utviklingsutvalget (alle fakultetene)

Her skal utvalget fordele midler til forskning- og utviklingsvirksomheten ved fakultetet. Utvalget er rådgivende overfor fakultetsledelsen.

Honorert

Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger (alle fakultetene)

Vedtar hvilke søkere som skal ansettes i undervisnings- og forskningsstillinger ved de enkelte fakultetene. Beslutningenes tas med hjelp og utgangspunkt i et innstillingsdokument som er forberedt i forkant. Vil du være med å ansette egen underviser?

Honorert

Juryen for Årets Underviser (alle fakultetene)

Hvert nomineres flere undervisere på OsloMet til den gjeve prisen Årets Underviser. I denne juryen sitter det en student fra hvert fakultet samt nestleder av Studentparlamentet. Det er normalt satt av et jurymøte rundt starten av juni hvor vinneren kåres.

Ikke honorert

SiO-mat og drikkes brukerutvalg (alle fakultetene)

Kantinene, eid av SiO, ved OsloMet ønsker alltid å bli bedre og tilpasse seg studentenes behov og ønsker. Brukerutvalget er med å avgjøre hvilke tilbud, rabatter, kampanjer og innkjøp kantinene skal gjøre.

Ikke honorert

Utdanningsutvalget (alle fakultetene

Utdanningsutvalget på fakultetsnivå er rådgivende overfor fakultetsledelsen. Utvalget skal bidra til å utvikle fakultetets utdanninger. Utvalget skal også bidra til at fakultetet har en helhetlig utdanningsstrategi og en samfunnsrelevant studieportefølje av programmer med høy kvalitet som reflekterer OsloMets faglige profil og egenart. Endringer i programplaner skal gjennom utdanningsutvalget.

Honorert

Utvalg for studentsaker/studiesaker (HV, LUI)

Utvalget fatter endelig vedtak om ikke-bestått praksis og behandler søknader om 4.gangs forsøk på eksamen og 3.gangs forsøk på å gjennomføre praksis. Sakene kan variere, men man behandler saker der studenter har behov for tilrettelegging og man er med å avgjøre om behovet er stort nok og om tilretteleggingen lar seg gjøre.

Honorert

Ansettelsesutvalget for lederstillinger (LUI, SAM)

Vedtar hvilke søkere som skal ansettes i lederstillinger ved fakultetet.

Honorert

Ansettelsesutvalg for faglig-administrative lederstillinger (HV)

I Ansettelsesutvalget for faglig-administrative lederstillinger vurderer man de kandidatene som innstillingsutvalget avgjorde var best egnet og avgjør hvilken kandidat som får tilbud om jobben. Studenter er inkludert i både innstillingsutvalget og i ansettelsesutvalget, men disse to kan ikke være samme person.

Honorert

Innstillingsutvalg for instituttleder og studieleder (TKD)

Instiller på kandidater som søker på jobben som instituttleder og studieleder som dermed legges frem for fakultetsledelsen.

Honorert

Utdanningsutvalget ved Oslo Universitetssykehus (HV)

Utdanningsutvalget ved Oslo universitetssykehus skal være et rådgivende organ i strategiske utdanningsspørsmål. Utvalget skal arbeide med prinsipielle og klinikkovergripende saker av strategisk, koordinerende og praktisk karakter. Både grunn-, videre- og etterutdanning ligger innenfor utvalgets ansvarsområde.

Man skal blant annet gi råd til administrerende direktør ved sykehuset, UiO og OsloMet, arbeide for å fremme betydningen av og heve kvaliteten på utdanning i alle miljøer ved sykehuset og gi råd om utvikling og oppfølging av utdanningsstrategi og handlingsplan.

Honorert

Utdanningsutvalget ved A-hus (HV)

Dette utvalget skal være et tverrfaglig rådgivende organ for administrerende direktør i strategiske spørsmål innen medisinske og psykologfaglig utdanning. Ansvarsområdet omfatter utdanninger på bachelor-, master- og PHD-nivå i tillegg til formaliserte videreutdanninger.

Man skal blant annet gi råd vedrørende utvikling av A-hus som god læringsarena, arbeidet for godt samarbeid med utdanningsinstitusjonene om utvikling og gjennomføring av de ulike studiene og anbefale prioritering innen utdanning i tråd med sykehusets strategi og behov for kompetanse.

Honorert

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *