Etiske retningslinjer og varslingsrutiner

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer for Studentparlamentet ved OsloMet (PDF-versjon)

Vedtatt av Studentparlamentet ved OsloMet 28.02.2023

De etiske retningslinjene bygger på retningslinjene brukt av Norsk studentorganisasjon (NSO), med tilpasninger for å gjelde Studentparlamentet ved OsloMet (videre kalt Studentparlamentet). De etiske retningslinjene gjelder for alle tillitsvalgte i Studentparlamentet og de som blir valgt og oppnevnt av Studentparlamentet, samt deltakere og gjester på Studentparlamentets møter og arrangementer. Alt arbeid i Studentparlamentet og de verv Studentparlamentet velger og oppnevner, skal utføres med ærlighet og redelige hensikter. Arbeidsutvalget har ansvar for å gå gjennom de etiske retningslinjene minst en gang i året samt ved behov. Ved behov for endringer skal de etiske retningslinjene løftes til Studentparlamentet for revidering.


1. Likeverd og inkludering

Alle tillitsvalgte i Studentparlamentet og de Studentparlamentet velger og oppnevner samt deltakere og gjester på Studentparlamentets møter og arrangementer skal vise respekt for alle. Studentparlamentet tar avstand fra alle former for diskriminering, trakassering og mobbing.


2. Respekt for andres integritet og grenser

Studentparlamentet skal være en trygg arena hvor den enkeltes integritet og grenser
respekteres. Seksuell trakassering, seksuell overskridende atferd og seksuelle overgrep aksepteres ikke, samt brudd på og urettmessig innsyn i personlige forhold som omfattes under personvern. Alle tillitsvalgte samt deltakere på Studentparlamentets møter og arrangementer må til enhver tid kjenne til og følge de etiske retningslinjene og varslingsrutinene.


3. Rolleforståelse

Alle tillitsvalgte skal være bevisst den makt og påvirkningskraft de har i relasjon til andre både i og utenfor Studentparlamentets arenaer, og ikke misbruke den tillit de har i kraft av sitt verv eller sin stilling. Tillitsvalgte skal ikke utsette seg selv eller andre for fare når de opptrer på vegne av Studentparlamentet eller de verv de er oppnevnt eller valgt til. Tillitsvalgte i Studentparlamentet og de Studentparlamentet velger og oppnevner skal være bevisst muligheten for at verv kan gi uforholdsmessige fordeler i relasjon til andre. Makten et høytstående verv gir skal være en faktor i vurderingen av alvorlighetsgraden av et brudd på etiske retningslinjer.

4. Habilitet

I saker som behandles av Studentparlamentet og dets organer skal forvaltningslovens bestemmelser om habilitet gjelde. Representanter som berammes av denne skal fratas stemmerett i den angjeldende sak, jamfør Studentparlamentets vedtekter om habilitet. Enhver har ansvar for å vurdere sin habilitet og skal opplyse om sin manglende habilitet der den vet, eller burde ha visst, at en er inhabil.


5. Representasjon

Tillitsvalgte som representerer eller er oppnevnt eller valgt av Studentparlamentet er ansvarlige for gjennom sin opptreden å opprettholde tilliten og omdømmet til Studentparlamentet. Alle som reiser på vegne av Studentparlamentet eller på vegne av de posisjoner Studentparlamentet oppnevner eller velger til, plikter å følge Studentparlamentets etiske retningslinjer og skjøtte sitt verv i tråd med andre, relevante regler.
Tillitsvalgte, deltakere og gjester skal ha et ansvarlig forhold til alkohol på Studentparlamentets arrangementer, og de som Studentparlamentet velger og oppnevner har likeså plikt til ansvarlig forhold til alkohol når de er på andre arrangementer i kraft av sitt verv.
Press rundt bruk av alkohol og andre rusmidler skal ikke finne sted. Brudd som skjer i
sammenheng med uansvarlig bruk av alkohol og andre rusmidler ansees som særlig
alvorlig.

Ved Studentparlamentets møter og arrangementer er det nulltoleranse for bruk av ulovlige rusmidler.

6. Økonomisk ansvarlighet

Det skal utvises ansvarlighet ved forvaltning av organisasjonen, forvaltning av midler og administrasjon av økonomiske midler. Alle tillitsvalgte plikter å gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende retningslinjer for økonomi og forvaltning tilknyttet sitt arbeidsområde og verv.


7. Åpenhet og fortrolighet

Studentparlamentet skal utvise åpenhet i vedtak og prosesser. Referater og protokoller fra Studentparlamentets møter skal som hovedregel ligge åpent tilgjengelig på Studentparlamentets nettsider. Referater og protokoller fra Arbeidsutvalgsmøtene kan fås ved forespørsel til Studentparlamentets leder eller Organisasjonsrådgiver. Rutiner for eventuell lukking av møte er regulert av Studentparlamentets vedtekter.


8. Brudd på retningslinjene

Brudd på de etiske retningslinjene skal meldes til Varslingsutvalget, som består av Studentparlamentets leder og organisasjonsrådgiver, og kan medføre sanksjoner etter vurdering av bl.a. alvorlighetsgrad.
Dersom tillitsvalgte i eller oppnevnt eller valgt av Studentparlamentet, eller deltakere/gjester på Studentparlamentets møter og arrangementer bryter de etiske retningslinjene, har Varslingsutvalget myndighet til å fatte vedtak om disiplinærtiltak. Slike vedtak kan ankes til Studentparlamentet. Mindre brudd kan sanksjoneres med muntlig eller skriftlig advarsel, utestengelse fra arrangementer eller oppfordring om å fratre sitt verv, eller med andre sanksjoner definert i varslingsrutiner. Alle parter skal være fri for gjengjeldelser, og eventuelle gjengjeldelser kan sanksjoneres. Alvorlige brudd kan sanksjoneres med politianmeldelse og vil i enkelte tilfeller være lovpålagt å politianmelde.


Videre varslingsrutiner og sanksjoner beskrives i dokumentet «varslingsrutiner».
Varslingsrutinene revideres av Arbeidsutvalget etter enstemmig råd fra Varslingsutvalget. Eventuelle revideringer orienteres om på førstkommende Studentparlamentsmøte etter at revidering er utført.

Varslingsrutiner

Varslingsrutiner for Studentparlamentet ved OsloMet (PDF-versjon)

Vedtatt av Studentparlamentet ved OsloMet 28.02.2023

MÅL

For best mulig å fremme Studentparlamentets formål og verdier er det et mål at Studentparlamentet skal være en trygg arena. Det vil si å være et trygt felleskap for alle deltagere på våre møter, aktiviteter og arrangementer og skape trygge rammer for tillitsvalgte, deltakere og ansatte. Studentparlamentet vil arbeide målrettet for at seksuell overskridende adferd, seksuelle overgrep, seksuell trakassering og annen uønsket adferd ikke finner sted.  

For å sikre trygge arenaer er det nødvendig med både forebyggende arbeid og et effektivt beredskapsarbeid. Det er Arbeidsutvalgets ansvar at varslingsrutiner revideres ved behov, etter råd fra Varslingsutvalget. Varslingsutvalget, som definert i etiske retningslinjer, har ansvar for at disse til enhver tid etterfølges og gjøres tilgjengelige for studentparlamentets medlemmer, de Studentparlamentet velger/oppnevner og gjester/deltakere. Tillitsvalgte i Studentparlamentet og de Studentparlamentet velger og oppnevner samt deltakere og gjester på Studentparlamentets møter og arrangement skal gjøres kjent med etiske retningslinjer og varslingsrutiner.

Dette dokumentet gir retningslinjer for mottak av varsler og håndtering av saker som innebærer seksuell trakassering, grenseoverskridende seksuell adferd, overgrep og annen uønsket adferd. Konfidensialitet, habilitet og kontradiksjon er grunnleggende prinsipper for hvordan Studentparlamentet skal håndtere varsling.  

DEFINISJONER OG OMFAGN

Disse retningslinjene gjelder følgende forhold:  

Seksuelle overgrep: Ufrivillige seksuelle handlinger gjort av en person mot en annen i en relasjon av tillit eller tvang. Dette inkluderer seksuelle handlinger eller ytringer som en person med høyere alder og/eller mer makt gjør mot noen som ikke forstår handlingene, eller ikke har nok erfaring eller kunnskap til å komme seg ut av det.  

Grenseoverskridende seksuell adferd: Handlinger som bryter med de grenser en person har for å beskytte sin integritet. Dette kan være, men er ikke begrenset til, uønskede seksuelle tilnærmelser, oppfordring om seksuelle tjenester, verbal eller kroppslig atferd av seksuell natur som oppleves ydmykende og/eller invaderende.  

Seksuell trakassering: Seksuell trakassering er uønsket seksuell oppmerksomhet som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom. I seksuell ligger at det spiller på kropp, kjønn og seksualitet. Oppmerksomhet omfatter både verbal, ikke-verbal og fysisk atferd. Seksuell trakassering inkluderer forskjellsbehandling på bakgrunn av kjønn / kjønnsidentitet og kan i de tilfeller betegnes som kjønnsmobbing.

Andre forhold: Varslingsutvalget kan behandle brudd på andre punkter i etiske retningslinjer etter varslingsrutiner.

RUTINER FOR DEN SOM MOTTAR MISTANKE, MELDING ELLER ANKLAGE

 1. Når du mottar et varsel, skal du finne et skjermet sted å ha samtalen. Lytt nøye, bekreft det du har hørt og opptre rolig. Gi trygghet og sørg for at den utsatte opplever å bli trodd. Ta notater under samtalen (om det er naturlig) eller umiddelbart etter. Informer om at alt personen forteller deg vil holdes fortrolig, men at du har plikt til å fortelle det videre til varslingsutvalget.  
 2. Sikre situasjonen for den utsatte og vurder om det er behov for akutt psykisk eller fysisk helsehjelp. Det er ditt ansvar å ivareta personen inntil andre ansvarspersoner overtar.  
 3. Kontakt Varslingsutvalget så snart som mulig og informer om situasjonen. Dersom saken gjelder en av disse, kontakter du en av de andre. Kontakt aldri den som anklages.  
 4. Varslingsutvalget har ansvar for videre oppfølging av situasjon. Ved behov vil disse bistå den utsatte med besøk til legevakt for fysisk og psykisk helsehjelp og for å sikre bevis.  
 5. Varslingsutvalget vurderer om varslingssaken skal behandles videre og har ansvar for videre saksgang.  

VIDERE SAKSGANG I HÅNDTERING AV VARSLER

Det vil alltid være flere personer som er berørt når det kommer en mistanke eller en anklage om grenseoverskridende adferd og/eller overgrep. Alle bør bli ivaretatt. Spesielt gjelder dette den utsatte, den det er varslet om og de som har bistått den utsatte i prosessen. Hensynet til den utsatte vil ha forrang i fasen hvor saken undersøkes.  

Videre saksgang består av innledende undersøkelser, vurdering om forholdet skal politianmeldes og individuelle møter med de berørte partene for å få klarhet i hva som har skjedd. På bakgrunn av dette avgjør Varslingsutvalget om Studentparlamentets etiske retningslinjer har blitt brutt og hvilke konsekvenser det eventuelt skal få. Varslingsutvalget behandler saken.

 1. Varsel mottas og undersøkes. Varslingsutvalget skal ikke etterforske, men få klarhet i om forholdet er et lovbrudd og om det skal anmeldes. I de fleste saker vil den utsatte få bestemme om vedkommende ønsker at forholdet skal anmeldes. I særs grove tilfeller må Varslingsutvalget vurdere om forholdet vil anmeldes selv om den utsatte ikke ønsker dette, for at politiet skal kunne sette i gang en etterforskning.  
 2. Hvis forholdet det blir varslet om politianmeldes vil, som hovedregel, ikke den det er varslet om bli kontaktet før politiet er ferdig med sin etterforskning. Dette for å sikre bevis og at politiet får første samtale med involverte parter.
 3. Etter at politiet er ferdig med sin etterforskning vil Varslingsutvalget tildele kontaktperson i Varslingsutvalget for den utsatte og for den det er varslet om. Varslingsutvalget kan være behjelpelig med å opprette kontakt med hjelpeinstanser og andre ressurser. Det kan oppnevnes ressurspersoner for andre involverte og det tilstrebes god informasjonsflyt til de deler av Studentparlamentet der det er nødvendig. Kontakt- og ressurspersonene kan ikke ha tilknytning til eller interesser i den aktuelle saken.  
 4. Suspensjon: En person som er forpliktet til Studentparlamentets etiske retningslinjer og som blir anklaget, mistenkt eller anmeldt for alvorlig trakassering, grenseoverskridende adferd eller overgrep vil kunne bli suspendert fra verv og oppgaver, eller nektes videre deltakelse på Studentparlamentets arenaer, inntil saken er avklart med politi, rettsinstans og i Studentparlamentet. Det er et enstemmig Varslingsutvalg som fatter vedtak om suspensjon. Suspensjonen vil stå inntil nytt vedtak er fattet. Suspensjon er her ikke en disiplinær reaksjon, men en midlertidig fratredelse som skjer når det varsles om alvorlige brudd på Studentparlamentets retningslinjer eller norsk lov.  
 5. Når saken er ferdigbehandlet i politi og rettsinstanser eller i de saker hvor det ikke foreligger en politianmeldelse, vil Varslingsutvalget arrangere møter med alle berørte parter. Det er viktig at alle berørte parter får mulighet til å uttale seg og blir hørt på lik linje. Den det er varslet om kalles inn til samtale til sist slik at Varslingsutvalget skal kunne legge fram alle anklager og at omvarslede får mulighet til å forklare seg på alle punkter. Det vil føres referat fra samtalene, og disse vil være hovedgrunnlaget for konklusjon i saken. Den anklagde og anklagende part skal som hovedregel ikke delta på samme møte.  
 6. Om personen det er varslet mot eller personen som har opplevd handlingen(e) det er varslet om ikke ønsker å forklare seg, vil varslingsutvalget kunne konkludere på bakgrunn av de fakta de har i saken etter 3 måneder. I saker hvor det ikke foreligger tilstrekkelig fakta i saken på grunn av manglende forklaring fra personen som har opplevd handlingene det er varslet om, vil saken bli henlagt. Varsler som henlegges oppbevares i 3 til 5 år beroende på alvorlighetsgrad. Dette for å kunne ta opp igjen saken om forhold endrer seg, eller det kommer inn nye varsler om samme person.  
 7. Dersom Varslingsutvalget etter å ha gjennomført samtaler med alle parter konkluderer at det er forekommet brudd på Studentparlamentets etiske retningslinjer vil Varslingsutvalget vedta og iverksette sanksjoner etter vurdering av alvorlighetsgrad. Reaksjoner kan være alt fra skriftlig advarsel til utestengelse fra arrangementer til sak om mistillit. Dersom det stadfestes alvorlig brudd på Studentparlamentets etiske retningslinjer eller brudd på straffeloven kan det fattes vedtak om eksklusjon. Vedtak fattet av Varslingsutvalget kan ankes til Studentparlamentet.  

KONSEKVENSER VED BRUDD

Brudd på Studentparlamentets etiske retningslinjer vil medføre sanksjoner mot den eller de skyldige, etter vurdering av alvorlighetsgrad. Varslingsutvalget vil vurdere alvorligheten av eventuelle brudd og fatte vedtak om sanksjoner som står til bruddets alvorlighetsgrad. Vedtak fattet av Varslingsutvalget kan ankes til Studentparlamentet. Her er en oversikt over mulige konsekvenser ved brudd på retningslinjene. 

 • Skriftlig eller muntlig advarsel: Ved mindre alvorlige brudd på Studentparlamentets etiske retningslinjer kan det forelegges en skriftlig eller muntlig advarsel til anklagede/mistenkte før eventuell videre saksgang iverksettes.  
 • Alkoholforbud: Frata deltakere muligheten til å drikke alkohol på Studentparlamentets arrangementer. Dette gjelder dersom andre deltakere opplever utilbørlig press rundt alkohol og/eller andre rusmidler. Dersom dette ikke blir overholdt kan ytterligere konsekvenser tilkomme.  
 • Økonomisk ansvar: Holde deltakere eller tillitsvalgte økonomisk ansvarlig, jf. Studentparlamentets økonomireglement, dersom disse eller andre av Studentparlamentets retningslinjer brytes.  
 • Bortvisning: Deltakere som bryter Studentparlamentets retningslinjer på Studentparlamentets møter og arrangementer kan bli sendt hjem fra arrangementet. Personen vil da bli holdt økonomisk ansvarlig for kostnader knyttet til deltakelse og reise.  
 • Suspensjon: Suspensjon fra verv eller deltakelse på Studentparlamentets møter og arrangementer eller annen aktivitet i henhold til saksgangen for varslingssaker. Vedtak om suspensjonstid blir fattet av arbeidsutvalget og kan forlenges ved behov.  
 • Råd om fratredelse: Råd om fratredelse fra sitt eller sine verv kan gis i både mindre og mer alvorlige saker. Om råd ikke etterfølges kan kontrollkomité informeres og mistillitssak forberedes. Om råd ikke etterfølges kan det ut fra alvorlighetsgrad vurderes å bruke eksklusjon.
 • Politianmeldelse: Potensielt straffbare forhold vil kunne bli meldt til politiet, og vil i noen tilfeller være lovpålagt å politianmelde.
 • Eksklusjon: Eksklusjon innebærer at alle verv fratas og personen utestenges fra all fremtidig deltakelse på Studentparlamentets arenaer (verv, arrangementer, møter osv). Eksklusjon må anbefales av et enstemmig Varslingsutvalg og vedtas av et enstemmig Arbeidsutvalg i et lukket møte. En eksklusjon vil ikke kunne gjelde representasjon i Studentparlamentet da en er demokratisk valgt ved urnevalg. I så tilfelle kan leder eller nestleder i Studentenes Fakultetsråd på det gjeldende fakultetet varsles og den eller de kan forberede en mistillitssak for sin valgforsamling. En eksklusjon som ankes til Studentparlamentet vil behandles som en mistillitssak.
 • Konsekvens ved gjengjeldelse: Ingen parter kan uansett saksgang eller utfall utsette en annen part for gjengjeldelse. Gjengjeldelse kan forsterke skyld og sak kan gjenopptas eller opprettes.

SAKSGANG DERSOM DEN ANKLAGEDE ER EN ANSATT TILKNYTTET STUDENTPARLAMENTET

Når en ansatt, ikke inkludert Arbeidsutvalget, er mistenkt/anklaget/anmeldt er det dens arbeidsgiver som håndterer saken i tråd med de arbeidsrettslige reglene på området. Medlemmer av Arbeidsutvalget er bundet til både Studentparlamentets retningslinjer og OsloMet sitt reglement. Varslingsutvalgets flertall kan ved varsler mot Arbeidsutvalgsmedlemmer melde saken etter OsloMet sine varslingsrutiner samtidig som Studentparlamentets egne rutiner gjennomføres.

OPPFØLGING I ETTERKANT

Varslingssaker er ofte svært belastende for de involverte og krever at det gis god oppfølging, også i etterkant. Ressurspersonene som ble oppnevnt bør være tilgjengelige for partene i en periode etter at vedtak er fattet. Varslingsutvalget skal dessuten følge opp mottaker av varsel og andre involverte på en god måte. Varsler skal få vite om saken er avsluttet, men har ikke rett til innsyn i vurderinger som er gjort eller sakens utfall.

LAGRING AV INFORMASJON

Informasjon og dokumentasjon fra saksgangen lagres i 3 til 10 år beroende på sakens alvorlighetsgrad. Denne oppbevares sikkert og konfidensielt i tråd med regler for GDPR.