Studentparlamentets dokumenter

På denne siden finner du en kjapp innføring de ulike dokumentenes betydning og linker til styringsdokumenter, politiske dokumenter og andre dokumenter for Studentparlamentet.

Styringsdokumentene våre er organisatoriske dokumenter,  som sier noe om hvordan vi skal driftes, og hva vi skal jobbe med. Vedtekter er et styringsdokument, som er Studentparlamentets «regler» for hvordan vi skal driftes. I tillegg har vi en handlingsplan, og forretningsordenen. Her kan du lese våre styringsdokumenter:

Vi har også politiske dokumenter, som sier noe om våre meninger i ulike saker. Vi har et prinsipprogram som sier noe om hvordan vi ønsker at OsloMet og UH-sektoren skal se ut. Vi har også andre politiske dokumenter som sier noe om tiltak OsloMet, SP-OsloMet og andre aktører kan gjøre i forbindelse med et spesifikt tema. Her kan du lese våre politiske dokumenter:

Studentparlamentet har ca. syv møter i løpet av et år, til disse møtene skriver Arbeidsutvalget sakspapirer og møtene blir referatført i protokoller. I tillegg skriver Arbeidsutvalget en årsrapport som sier noe om aktiviteten man har hatt. Du kan lese om dem her:

Studentparlamentet har vedtatt etiske retnngslinjer. De etiske retningslinjene gjelder alle medlemmer av Studentparlamentet, studentarlamentets gjester og de studentparlamentet velger og oppnevner. Tilhørende varslingsrutiner viser hvordan en varsling foregår og hvilke konsekvenser et varsel kan medføre.