Kandidater til valg i Studentparlamentet 2024

Kandidater til Arbeidsutvalget

Navn: Amalie Fadler Opdal

Studieprogram: Nåværende arbeidsutvalg, ferdig med bachelor i Produktdesign

Alder: 23 år

Jeg stiller til: Leder

Hva er motivasjonen din for å stille til dette vervet?

Kjære Studentparlamentet

Det siste året har jeg hatt æren av å være velferd og mangfoldansvarlig i arbeidsutvalget og jeg ber om deres tillit til å utfolde mitt engasjement for mine medstudenter, ett år til som leder av studentparlamentet.
Jeg har opparbeidet meg en bred kunnskap og forståelse for studentpolitikk. Jeg ønsker å være en kontinuitetsbærer og benytte min kunnskap inn i rollen som leder. Gjennom dette vervet ønsker jeg å utnytte potensialet i våre medvirkningsmuligheter på en bedre måte. Dette innebærer å være i en tettere dialog med AU medlemmene om de ulike politiske prosessene vi er en del av, slik at vi som team tar en mer aktiv rolle i medvirkningsapparatet. Dette mener jeg er nøkkelen til flere gjennomslag. Det er slik man bør jobbe med alle våre saker, alt fra praksisproblematikk og den langvarige og intense saken om campusutvikling.

Hva gjør deg til en egnet kandidat til dette vervet?

En av de viktigste delene av lederens rolle er å ha det overordna blikket på hva arbeidsutvalget som team arbeider med, jeg anser det derfor ekstra nyttig at det er akkurat lederen som er
kontinuitetsbæreren i arbeidsutvalget.
 
I rollen som leder er det spesielt tre elementer som jeg ønsker å sette søkelys på:
– Det første er å legge til rette for psykologisk trygghet internt i AU. For at AU skal utøve sine verv på best mulig måte er det viktig at man er trygge på hverandre, skape rom for å gjøre feil og personlig utvikling.
– Det andre er at alle AU-medlemmer skal føle seg sett og hørt. Dette ved å legge til rette for at alle får prosjekter som gir energi og engasjement som passer dem.
– Det tredje elementet er selvledelse og å skape et bærekraftig engasjement i organisasjonen. Dette handler om hvordan være en god leder for seg selv for at man skal være en god leder for de rundt seg. Viktig grep for å utføre god selvledelse og skape et bærekraftig engasjement, er å ta vare på seg selv. Gi seg selv pustepauser, som et AU og som enkelt person være gode til å prioritere hva som er viktig. I et AU vil det alltid være noen veldig travle perioder, og da gjelder det å ta vare på hverandre og ha verktøy til å møte disse periodene.

Hva kan være utfordrende for deg ved dette vervet?

Jeg har dysleksi, og dette kan føre til at jeg bruker noe lengre til på å lese og skriftlig er ikke min sterkeste side. På samme tid så gjør dette at jeg tenker på en litt annen måte enn andre som hjelper meg med å se de større sammenhengene. Jeg har også en tendens til å ikke alltid være den mest strukturerte, men dette er noe jeg jobber aktivt med og har bare gjennom det siste året blitt mye bedre på.

Nevn tre positive aspekt ved deg selv som kan komme godt med i vervet.

 • Jeg er en varm og imøtekommende person som alltid møter deg med et smil.
 • Som produktdesigner vil jeg se på meg som en kreativ og optimistisk problemløser.
 • Jeg er alltid åpen for tilbakemeldinger og er ikke redd for å ta plass for å tale studentens sak.

Hvilke relevante erfaringer har du som kan relateres til dette vervet?

Jeg startet mitt engasjement ved produktdesign studie på Kjeller. Jeg ble raskt en del av studentparlamentet, etter hvert tillitsvalgt og videre som leder av studentens fakultetsråd. I tillegg var jeg med å starte studentbaren Ølkjeller’n på Kjeller. Det å bygge studentmiljø på Kjeller har alltid vært en kjernesak for meg.
Nå det siste året har jeg vært så heldig og hatt tillitten til å jobbe for studentens interesser på fulltid, som velferd og mangfold ansvarlig i arbeidsutvalget (nå er dette endret til Nestleder).
I mitt verv har jeg vært stedfortreder for leder, internansvarlig som innebærer å være ansvarlig for studentdemokratiet. Jeg har også hatt gleden av å være delegasjonsleder for velferdstinget (VT) og for delegasjonen som deltok på Norsk studentorganisasjon (NSO) sitt landsmøte. Som delegasjonsleder har jeg fått mulighet til å få innsikt i andre utdanningsinstitusjoner og opplevd det å ha et ansvar for at OsloMet er godt representert inn i NSO og VT.

Hvordan fungerer du i et team?

Jeg trives veldig godt i team, og det er i team jeg fungerer aller best. Jeg som person tenker når jeg snakker og arbeidet og ideene mine blir som oftest best i team. I et team kan jeg ha alle type roller, men ofte er jeg av de som er mest engasjert og dermed kan jeg ofte ende som leder i et team, også på grunn av ønske om oversikt.

Navn: Victoria Skogsletten Dalen

Studieprogram: Master i estetiske fag, studieretning kunst i samfunnet. 2. år.

Alder: 28 år

Jeg stiller til: Nestleder

Hva er motivasjonen din for å stille til dette vervet?

Motivasjonen min for å stille til nestleder er at jeg ønsker å være med på å bygge et team som kan oppnå våre felles ambisjoner for studentene på OsloMet. Jeg er en person som drives av en sterk rettferdighetssans, og jeg ønsker å bruke min kunnskap og mine sosiale ferdigheter til å representere og kjempe for studentenes sak hver eneste dag.

Forbedre tillitsvalgtsystemet:
Det har blitt gjort godt arbeid med å forbedre tillitsvalgtsystemet og jeg er klar for å tiltre et verv for å forbedre systemet enda mer. Gjennom kommunikasjon av høy kvalitet, via nettside, sosiale medier og fysiske møter ser jeg stort potensiale til å oppnå dette. Dette er ikke en liten oppgave, da OsloMet har mange tillitsvalgte og hvert enkelt institutt har sine unike utfordringer koblet til valg og oppfølging av tillitsvalgte. Ved å gi meg internansvaret på OsloMet, sikres det at en person med god forståelse for organisasjonen og dens utfordringer, får brukt sin kompetanse til å styrke studentdemokratiet.

Velferdspolitiske saker:
Jeg har stor interesse for og kunnskap om velferdspolitiske saker, især studenters fysiske og psykiske helse. To av mine hjertesaker er bedre psykisk helse og bedre kvinnehelse. Jeg har allerede fått inn politikk om kvinnehelse, at studenter skal ha tilgang på rask gynekologisk helsehjelp, inn i Velferdstingets politiske grunndokument. Vi ser i SHoT-undersøkelsen at studenter sliter psykisk. Jeg ønsker å arbeide for at studenter skal ha gode grunnlag for å hjelpe seg selv til bedre helse og ha tilgang på behandling ved behov. Det er ambisiøst, men jeg ønsker å sette høye mål som vi kan jobbe opp mot sammen. Det som er fantastisk med å være nestleder er at jeg kan arbeide med slike saker på OsloMet, i Velferdstinget og nasjonalt gjennom NSO.

For meg er å sitte i møter, svare på mailer og møte mennesker gøy. Det er få ting som gir meg så mye driv som dette. Å kunne gjøre en forskjell for studenter og stimulere til studentengasjement sammen med andre engasjerte mennesker er den beste hverdagen jeg kan ha.

Hva gjør deg til en egnet kandidat til dette vervet?

Jeg har en sammensetning av harde og myke ferdigheter som gjør meg egnet til å være alt det en nestleder i AU skal være.

Harde ferdigheter:
God kjennskap til studentdemokratiet og OsloMets systemer er essensielt for en nestleder i AU. Noe som er ganske unikt med mine fem år på OsloMet er at jeg har gått «studentdemokratitrappa» fra bunnen av: Vara klassetillitsvalgt -> klassetillitsvalgt -> styremedlem i studentrådsstyret på Instituttnivå-> leder av studentrådsstyret på instituttnivå -> nestleder i studentenes fakultetsråd TKD -> leder i studentenes fakultetsråd TKD -> parlamentsmedlem.

Gjennom min reise i studentdemokratitrappa har jeg opparbeidet unik kunnskap om hvordan tillitsvalgtsystemet fungerer og hvor skoen trykker. Jeg har aktivt arbeidet med å forbedre tillitsvalgsystemet som leder i SFR TKD, gjennom å blant annet holde presentasjoner på fakultetet om studentdemokratiet for administrativt ansatte, og som nestleder i AU vil jeg kunne fortsette dette arbeidet og utrette enda mer enn jeg har gjort til nå.

Som student, deltidsansatt og studentassistent har jeg fått bred kunnskap om OsloMet som utdanningsinstitusjon. Eksempelvis har jeg gjennomført et eget prosjekt gjennom «Den gode studentopplevelsen», vært prosjektleder for innredningen av OsloMet Holmlia, undervist bachelorstudenter på Lærerutdanningen i praktiske og estetiske fag, jobbet på tvers av fakultetene gjennom SFR og jeg har vært både fadder og i fadderstyre. Gjennom alt jeg har gjennomført har jeg opparbeidet meg verdifulle kontakter, og jeg vet alltid hvem jeg kan kontakte i ulike sammenhenger. På Institutt for estetiske fag er jeg den studenten som blir ringt når de ansatte har behov for noe – om det skulle være å lage PowerPoint-presentasjoner som formidler prosjekter eller organisere og gjennomføre Åpen dag.

Myke ferdigheter:
Selv om harde ferdigheter er grunnleggende for å være nestleder, ser jeg på myke ferdigheter som minst like viktig – om ikke enda viktigere. I rollen som nestleder får mine myke ferdigheter virkelig skinne. Det er her jeg får bruk for mine sosiale ferdigheter og personlighet, i møte med resten av AU-teamet, ansatte på OsloMet, studenter og mennesker jeg som nestleder vil møte eksternt.

Som nestleder vil jeg være en person som evner å holde fokus og som ikke er rett for å ta fatt på store utfordrende oppgaver. Jeg er en effektiv person som gjennomfører det jeg arbeider med. Det kommer lett for meg å tilegne meg kunnskap og sette meg inn i nye systemer. Jeg skriver fort, leser usedvanlig raskt og har god hukommelse. Jeg har en hjerne som trives med å arbeide med mye på samme tid, og min høye effektivitet fører til høy arbeidskapasitet. Jeg arbeider liker godt alene, som i team, og jeg vet når det å søke råd hos mennesker rundt meg er fordelaktig i en prosess.

Jeg er veldig opptatt av fremgang og resultat, men mest av alt bryr jeg meg om at menneskene rundt meg skal ha det bra. Det er også da man får de beste resultatene! I et AU vil jeg som nestleder kunne bygge opp under leder og sørge for at leder har den støtten hen trenger til enhver tid, og at hen er trygg på at jeg som nestleder kan steppe inn som stedfortreder på kort varsel og gjøre en god jobb.

I møte med nye mennesker på arbeidsplassen ser jeg på det som viktig å gjøre et solid førsteinntrykk. Derfor er jeg rask på å bygge relasjoner, og sørger for at de som møter meg sitter igjen med et inntrykk av at jeg er en hyggelig og pålitelig person som har kontroll på jobben sin. Med selvtillit til egne ferdigheter og karismatisk formidling skaper jeg fort tillitsbaserte profesjonelle relasjoner. Jeg relaterer til mennesker rundt meg, setter meg inn i deres perspektiver og møter deres meninger med nysgjerrighet.

Hva kan være utfordrende for deg ved dette vervet?

Det vil alltid være utfordrende aspekter ved slike verv, og jeg ser meg selv som en person som ikke er redd for å møte utfordringer med nysgjerrighet og åpenhet for selvutvikling. En utfordring som vil oppstå kan eksempelvis være at jeg prater mer enn jeg lytter. Det vil ikke si at jeg er en dårlig lytter, men noen ganger kan andre mennesker ha vanskelig for å ta til orde når jeg prater. En løsning på slike utfordringer er å kommunisere at jeg er klar over dette, samt at jeg hele tiden sørger for at alle mennesker under møter føler seg sett og hørt.
 
En annen utfordring for meg vil nok være den høye arbeidsbelastningen. Jeg er en person som blir fort sliten grunnet sammensatte psykiske og fysiske helseutfordringer, men dette er jeg klar over og det går ikke utover jobben jeg gjør eller mennesker rundt meg. Jeg observerer alltid egen helse og setter inn helsefremmende tiltak når det trengs. Om noe, så ser jeg på helseutfordringene mine som en styrke da de har gitt meg erfaringer som gjør det enklere å bistå andre rundt meg når de opplever helseutfordringer. 

Jeg ser også for meg at det vil forekomme misforståelser innad i teamet. Jeg er en ærlig person og selv om jeg gjør vurderinger på når det er hensiktsmessig å være ærlig og ikke, kan min måte å være direkte på føre til ubehagelige situasjoner eller konflikt. Også dette er noe jeg alltid understreker når jeg jobber i team – at jeg ønsker alle i teamet godt og jeg sier ifra om ting, på tross av at det kan være ubehagelig, for teamets beste.

Nevn tre positive aspekt ved deg selv som kan komme godt med i vervet.

 1. Jeg er en person med stor gjennomføringsevne. Som person er jeg entusiastisk og ambisiøs i starten av nye prosjekter, men jeg sørger alltid for at jeg ikke gaper over for mye. Det viktigste er å gjennomføre til rett tid, og med et tilfredsstillende resultat. Ved å se både detaljer og helhet tar jeg gode valg. Og når jeg tar uheldige valg (som ofte skjer i prosjekter) klarer jeg å omstille meg og jobbe videre med ferdigstilling.
 2. Jeg er god på å bygge relasjoner. For å søke råd hos mennesker rundt en selv, må man først kjenne til den kompetansen andre mennesker sitter med. Her kommer relasjonskompetansen min godt med, for det er gjennom gode relasjoner at man lærer om andre menneskers harde og myke ferdigheter. Og når man kjenner til andres og dine egne styrker (og svakheter) kan man skape fantastiske resultater.
 3. Jeg er en svært god formidler. Som utdannet pedagog kommer det lett for meg å formidle informasjon på en effektiv og forståelig måte, tilpasset gruppen jeg kommuniserer med. Jeg er en person som tør å si det jeg mener, og vil kunne fremme studentenes saker og politikk på en god måte uavhengig av hvem jeg snakker med.

Hvilke relevante erfaringer har du som kan relateres til dette vervet?

Kjenner OsloMet inn og ut:
Gjennom engasjement alle fem årene jeg har studert på OsloMet har jeg opparbeidet meg erfaring som gjør at jeg kjenner systemer, studenter og ansatte på alle nivåer.

Tillitsvalgtsystemet:
Jeg har vært med på å arrangere tillitsvalgtkonferansen to ganger (2022 og 2023).

Bachelor og master:
Jeg har både tatt bachelorgrad og er i sluttspurten av min mastergrad på OsloMet.

Mangfold:
Gjennom studieløpet mitt har jeg tilegnet meg god mangfoldskompetanse, noe som er svært viktig når man skal representere og jobbe for en stor studentmasse. Jeg har vært med på å implementere viktige mangfoldsperspektiver i studieprogrammer på Institutt for estetiske fag.

Bærekraft:
Jeg har omfattende kunnskap om bærekraft og alle dets dimensjoner, gjennom utdanning som lærer og tidligere studier i matematikk- og naturvitenskap.

Jobb i sosiale medier:
Jeg har hatt ansvar for sosiale medier for Institutt for estetiske fag i to år.

Foreningsarbeid:
Jeg er leder i studentforeningen Palestinas venner OsloMet.

Hvordan fungerer du i et team?

Å jobbe i team gir meg et driv jeg ikke kjenner på like mye når jeg jobber på prosjekter alene. I et team er jeg en pådriver, en «researcher» og en person som fort tar ansvar i prosjekter. Jeg er en person som alltid observerer meg selv som team-medlem og har metasamtaler om hvordan teamarbeidet alltid kan forbedres. Jeg setter pris på god og tydelig kommunikasjon, og jeg er en person som ønsker uenighet og konstruktiv kritikk velkommen – det er slik vi skaper et godt organisasjonsmiljø, sammen.

Som del av teamet vil jeg arbeide for at vi oppnår et organisasjonsmiljø med lite rom for ryktespredning, og som heller dyrker gode relasjoner gjennom åpen og ærlig kommunikasjon. Jeg vil kontinuerlig jobbe for at vi har et teamarbeid hvor problemer tas tak i og konflikter løses på en god måte. 

Jeg er opptatt av å bygge et helhetlig team hvor vi spiller hverandre gode. Jeg er opptatt av at andre i teamet alltid kan komme til meg om de trenger hjelp med jobb-relaterte saker eller mer personlige ting. Jeg er en autoritativ person som kan virke litt skarp noen ganger, men alltid ønsker det beste for de jeg jobber sammen med.

Selv om jeg er en person med stort engasjement og høye ambisjoner, er jeg også opptatt av å sette realistiske mål. I arbeidet mitt ser jeg alltid etter løsninger, og dveler ikke ved problemer. Med godt samarbeid kan vi løse større og mer kompliserte utfordringer sammen. Det kan høres banalt ut, men med positiv innstilling og tillit til teamet kan vi utrette mye.

Navn: Elias Beisvåg

Studieprogram: Arkivvitenskap 2 året

Alder: 25 år

Jeg stiller til: Nestleder

Hva er motivasjonen din for å stille til dette vervet?

Min motivasjon for å stille til vervet som nestleder er for å kunne jobbe med studentpolitkk både eksternt og internt i OsloMet. Studentdemokratiet er en viktig arena for studentene å
påvirke sin egen hverdag. Studenter har i dag flere nivåer som er nærmere dem å hvor de kan påvirke sin egen hverdag, enten det er instituttet, fakultetet eller på studieprogrammet.
Studenter kan påvirke sin egen hverdag ved å si ifra om dårlig luft i klasserommet, foreslå endringer i studiestrukturen eller ved å gi tilbakemelding om tilrettelegging. Jeg ønsker å styrke studentenes og bedre innflytelse for egen hverdag ved å sitte i AU.

Hva gjør deg til en egnet kandidat til dette vervet?

Jeg er lidenskapelig opptatt av å bedre studenttilværelsen for alle, ikke bare sånne som meg som er langtidsstuderende og har oversikt over hvilke instanser man kan gå til for å få til de
endringene som trengs. Det som gjør meg til en egnet kandidat til nestledervervet er at jeg synes alle delene av studentdemokratiet er spennende og at ordentlige gode møter gir meg
stor driv til å fortsette å utvikle meg og lære.
Jeg har bred erfaring i studentpolitikken gjennom verv fra min tid som student på OsloMet og UiO har jeg brukt mye tid på å få andre engasjert. Her har jeg både opparbeidet meg en bredde av kunnskap om studentpolitikken og de mange veiene man kan påvirke og dybdekunnskap ved å sette meg inn i detaljene. Denne innsikten vil jeg bruke til å kunne jobbe godt opp mot universitetets styre og ledelse. foreninger, VT og studentdemokratiet som helhet.

Hva kan være utfordrende for deg ved dette vervet?

Ingen er perfekte, selv ikke undertegnende. Det som kan være utfordrende for meg er at jeg er en person som liker strukturer og er ikke særlig glad i uforutsette ting. Jeg har også lett for
å bli oppslukt i en sak som fører til at noe annet viktig blir nedprioritert. Jeg kan også være ubesluttsom til tider, spesielt hvis det er lite informasjon å gå på. Dette er noe jeg selvfølgelig jobber med. Og med et godt samarbeid med resten av arbeidsutvalget vil være viktig for meg på grunn av dette.

Nevn tre positive aspekt ved deg selv som kan komme godt med i vervet.

 • Rask læringsevne: Selv om nye oppgaver og uvant terreng er skremmende, har jeg en rask evne til å tilpasse meg nye situasjoner og arbeidsoppgaver. Jeg tar også fort til meg informasjon og får oversikt,
 • Breddekunnskap: Jeg har mye erfaring fra flere forskjellige verv og kjenner dermed til bredden av det som skjer i studentpolitikken. Har i tillegg litt ledererfaring som kommer godt med som nestleder og leder av diverse forumer
  som lederforumet.
 • Nysgjerrig og kunnskapssøkende: Jeg elsker å lære om verden og hvorfor ting er som det er. Tenker det er bedre å stille et spørsmål for mye enn for lite, men vet også når jeg må moderere meg.

Hvilke relevante erfaringer har du som kan relateres til dette vervet?

Av erfaringer jeg har er kulturstyret, medlemsrepresentant i Velferdstinget (VT), deltakelse i utdanningsutvalget på SAM og sentralt på OsloMet, samt tillitsvalgt i klassen. I tillegg har jeg
vært nestleder i SFR – SAM og deltatt i redaksjonskomiteen for Velferdstinget to ganger. Jeg har derfor skaffet innsikt i hvordan de ulike strukturene fungerer og har innsikt i de ulike rollene hos de jeg skal samarbeide med.

Hvordan fungerer du i et team?

Jeg opplever at jeg har gode samarbeidsevner. Trives aller best i team hvor man har en direkte kommunikasjon og klarer å spille på hverandres styrker og svakheter, hvor man utfyller hverandre. Er også glad i team som er ærlige med hverandre, hvor det er en kultur å si ifra når man er uenig eller noe ikke fungerer.
Samtidig setter jeg pris på effektivitet og å komme raskt i gang med sakene man jobber på.

Navn: Mia Louisa Pettersen Svae

Studieprogram: Psykologi med vekt på atferdsanalyse, 1. år

Alder: 22 år

Jeg stiller til: Utdannings- og internasjonaliseringsansvarlig

Hva er motivasjonen din for å stille til dette vervet?

Min motivasjon til å stille til dette vervet er at det vil være utrolig lærerikt, på et akademisk vis. en slik posisjon -kan jeg tenke meg, holder deg opptatt med mye organisering og politisk tekning ovenfor universitet, som ikke bare vil holde deg engasjert men også oppdatert. Det å kunne ha en hånd i spill og kunne bringe noe av ilden min på bordet, vil både komplimentere dynamikk og tenkning. Jeg vil lære meg hvordan systemene fungerer, fra innsiden, via å være midt i det.

Hva gjør deg til en egnet kandidat til dette vervet?

Jeg er ei tilpasningsdyktig, ung jente, som elsker å lære. disse faktorene gjør meg til en utmerket kandidat, da det bringer både pålitelighet og nødvendig drivkraft for likestilling. Jeg går første året mitt ved bachelor i atferdsanalyse innenfor psykologi, som vil belønne organiseringen og samarbeid. Jeg har mine motiver om inkludering, mangfoldighet og konstruktiv, innovativ skolesystem/program og pensum. Jeg tar det personlig, som vil bringe en drivkraft til bordet og motivasjon til evig forbedring og selv-innsikt.

Hva kan være utfordrende for deg ved dette vervet?

En utfording kan være å forberede presentasjoner, og det er her uro over prestasjon kommer inn. utover det; vil utfordringer være nødvendig for voksing -så kom med det!:)

Nevn tre positive aspekt ved deg selv som kan komme godt med i vervet.

 • Empatisk, jeg ser folk og setter meg inn i andres posisjoner.
 • Jeg er utadvent og sosial, det er positivt med en viss sosial forståelse for konstruktiv fremgang.
 • Jeg ser ting på den lyse siden, da det er sunnest i det lange løpet, og setter stor pris på påminnelser om kritisk tenkning. så oppsøker utfordrende tankeganger. Det tror jeg er positivt i et godt team.

Hvilke relevante erfaringer har du som kan relateres til dette vervet?

Jeg var elevrådsleder i VG3 ved Oslo by Steinerskole. Tenker ofte tilbake på det, om hvordan det kunne blitt gjort annerledes, eller hva som kreves for å nå bestemte mål og skape et godt team. Både forarbeid, under-møtet-typer atferd, og hvordan fremgangsmåte under oppfølgning o.l.

Ved å starte på universitet, opplevde jeg en enorm revolusjon i livet mitt akademisk sett. Det har lært meg mye. Jeg kom tilbake fra permisjon, som har lært meg veldig mye og gitt et nødvendig perspektiv til OsloMet. Jeg har sammenligningsperspektiv med Danmark, Nord-Norge og Steiner-pedagogikken. Disse erfaringene vil være kjempe nyttige for en mangfoldig utvikling.

Hvordan fungerer du i et team?

Jeg blir engasjert av at andre er engasjert i noe. Tar instinktivt ordet når andre trekker seg tilbake, har ingen problemer med å ta ansvar, og ønsker alle skal bli føle seg hørt og at deres stemme betyr noe. I et team fungerer jeg som en gledesspreder 🙂

Kandidater til Universitetsstyret

Navn: Lisbeth Regine Mangen

Studieprogram: I valgperioden vil jeg gå på 1. året på Masteren i Atferdsvitenskap.

Alder: 34 år

Hva er motivasjonen din for å stille til dette vervet?

Kjære VK og studentparlament!

Motivasjonen min for stille til styrevervet er at jeg det siste året i arbeidsutvalget har vært tett på universitetets kjerneoppgaver innen utdanning, forskning og innovasjon og sett hvor nødvendig en tydelig studentstemme er i utvalg og råd på alle nivåer. Jeg trives utrolig godt med å jobbe for at studentene rundt meg skal ha det bra, og tror den stemme n kan være meg.

Jeg har som utdanning- og internasjonaliseringsansvarlig alltid forsøkt å jobbe for *alle* studenter, og har en ryggmargsrefleks for inkludering og mangfold i alle prosesser.

Jeg er på ingen måte utlært, men håper innsikten min i mange av de store omstillingene i utdanningssektoren, og inngående kunnskap om OsloMet kan være verdifull som representasjon inn i styret.  En stor del av motivasjonen er også alt man kan få lære av de andre kloke hodene i styret, og få til sammen.

Hva gjør deg til en egnet kandidat til dette vervet?

Over de siste årene har jeg engasjert meg i studentarbeid både på lokalt og nasjonalt nivå, med erfaring fra Oslomet, Universitets- og høgskolerådet (UHR), Norsk studentorganisasjon (NSO) og Norsk Tjenestemannslag UNG (NTL UNG).

Denne smørbrødlista tar jeg med for å kunne illustrere at
jeg har en god kjennskap til, og er en del av, mye som foregår på OsloMet både nå og fremover. Håper og tror jeg kan bidra som en god studentressurs og representant for studentene på OsloMet.

Det siste året har jeg jobbet veldig bredt med utdanning, forskning og internasjonalisering. En dag kan like gjerne være å diskutere utdanning- og forskningsstrategier med prorektorer, ledere for forskningssentre og dekaner i utvalgene på universitetsnivå, til å sparre om fuskekurs med kursgruppa ved universitetsbiblioteket, eller designe masterpriskriterier og holde workshop om campusvisjoner via filosofiske samtaler med studentrepresentanter i vårt eget parlament.

Gjennom mitt arbeid i ulike organisatoriske deler av universitetet, inkludert internasjonale komiteer, fagstrategiske enheter og arbeidsutvalget, har jeg vist nysgjerrighet, lærevillighet og et genuint ønske om å jobbe for studentenes interesser.

Jeg tror sterkt på å involvere studenter fra hele det politiske spekteret i mine prosesser. Min overbevisning er at ingen studentrepresentant bør dominere diskusjonen med sin stemme alene, men snarere utvikle en dialog med resten av studentdemokratiet. Som studentrepresentant i styret, er jeg klar over det store ansvaret det medfører å representere studentkroppen på en balansert måte.

Jeg har vist at jeg kan oppnå resultater. Jeg ledet valgprosessen til studentparlamentet der vi klarte å doble antall stemmer fra året før. Jeg har designet kampanjer som har resultert i flere hundre nye følgere på sosiale medier som Instagram, samt sponsorer og samarbeidspartnere som Kreftforeningen, SiO og Akademika til ulike dager da vi vil ha profil på campus.
 I samarbeid med den internasjonale komiteen i NSO, har vi utviklet og distribuert en «survival guide» for internasjonale studenter som kommer til Norge. Jeg har også arbeidet for å sikre at prisen for årets masteroppgave i større grad gjenspeiler universitetets strategi, og håper denne endringen vil anerkjenne oppgaver fra flere ulike fagfelt enn tidligere. Videre, er jeg engasjert i å revitalisere StAr-programmet i tiden som kommer.

Jeg har en grundig forståelse av studentparlamentets utdannings- og forskningspolitikk. I løpet av dette semesteret har jeg, sammen med min kollega Bendik, revidert mange generasjoner av studentpolitikere og flere hundre sider av dokumentasjon for å lage det nye dokumentet for studentparlamentets utdannings- og forskningspolitikk.

Hva kan være utfordrende for deg ved dette vervet?

Jeg anerkjenner at denne rollen byr på utfordringer. Det kan være en utfordring å balansere ansvaret for å representere studentenes interesser med mine andre forpliktelser som student. Det blir viktig å styre sin egen tid på en effektiv måte og prioritere.

I tillegg er det viktig å sikre at alle studenters stemmer blir representert, ikke bare min egen eller de som er mest høyrøstede.

Det kan være utfordrende å sikre et representativt bilde av studentenes behov, men jeg er likevel innstilt på å jobbe aktivt for det.

Nevn tre positive aspekt ved deg selv som kan komme godt med i vervet.

 • Fritenkende: Jeg er åpen for nye ideer og tar inn over meg ulike perspektiver. Jeg er ikke red for å tenke utenfor boksen, og jeg er ikke redd for å utfordre etablerte ideer hvis jeg mener det er nødvendig.
 • Rettferdig: Jeg har en sterk rettferdighetssans og mener det er viktig å behandle folk likt. Dette er noe jeg tar med meg i mitt arbeid for studentene, hvor jeg alltid prøver å sikre at alle får en rettferdig behandling.
 • Raus: Jeg er en person som gjerne deler av min tid og kunnskap med andre. Dette kommer til uttrykk i hvordan jeg samhandler med mine medstudenter og hvordan jeg er villig til å hjelpe der jeg kan.

Hvilke relevante erfaringer har du som kan relateres til dette vervet?

Som nevnt tidligere har jeg flere års erfaring med studentarbeid både på lokalt og nasjonalt nivå, inkludert verv i Oslomet, Universitets- og høgskolerådet (UHR KDA), Norsk studentorganisasjon (IK NSO) og Norsk Tjenestemannslag UNG (NTL UNG).

Jeg har inngående kjennskap til OsloMet og har bred erfaring med arbeid innen utdanning, forskning og internasjonalisering.

Jeg startet som tillitsvalgt i klassen min, og ble raskt engasjert som medlem i UU, FoU og fem andre verv på sitt eget fakultet (TKD), til studentparlament, arbeidsutvalg og nasjonale verv for studenter i internasjonale saker.

Hvordan fungerer du i et team?

Jeg vil si jeg fungerer litt som en fotball-pappa i team. Litt urealistiske forventninger til favorittlaget mitt nå og da, men ubetinget støtte når det teller.

I løpet av det siste året har jeg fått verdifull erfaring med å jobbe i et team som alltid er hektisk og til tider også utfordrende. Jeg har uansett erfart at det å jobbe med mennesker som er opptatt av å forbedre andres trivsel, er nett sum positiv.

Jeg anser meg selv som en ledertype som er glad i utfordringer og streber etter kontinuerlig forbedring. Hvordan dette slår ut i team er litt ulikt, men der jeg skal i ringen for noen og bokse oppover er jeg en god ressurs.
Jeg lar meg inspirere av de rundt meg, og håper og tror at jeg får til det samme for dem. Når man vil opp og nikke i styret er det fordi man genuint bryr seg om dem rundt seg.

Navn: Carsten Magnus Harbitz Ellertsen

Studieprogram: Økonomi og administrasjon – siviløkonom, femårig

Alder: 27 år

Hva er motivasjonen din for å stille til dette vervet?

Jeg er sterkt motivert for å være en av studentenes stemmer i Universitetsstyret. Det å kunne sørge for at studentenes hensyn blir i varetatt og sørge for at saker som er relevante for hverdagen vår som studenter blir tatt opp  og hørt, er noe jeg brenner for og ber om muligheten til å engasjere meg i!

Å stille til oppgavene som kommer gjennom Universitetsstyret er ikke en sak jeg tar lett på, men anerkjenner hvilket ansvar jeg ber om tillit til å gjennomføre et år som representant som mannlig studentrepresentant i Universitetsstyret. Med sterk tiltro til egne erfaringer og organisatoriske evner mener jeg derfor at jeg vil være en god kandidat for disse oppgavene.

Selv på kort tid som student ved OsloMet, mener jeg at har rukket å opparbeide meg god innsikt rundt hvilke områder hvor OsloMet har gode ordninger for studentene, men jeg har også rukket å gjøre meg opp en mening rundt hvilke områder OsloMet har rom for forbedringspotensiale, og vil jobbe for å sørge for at alle studenter får en best mulig studietid og student-opplevelse på OsloMet.

Jeg håper å kunne være en sterk ressurs for Universitetet og studentene og vil blant annet bruke mitt engasjement til å fremme saker som går på;
* Studentliv og studenthverdagen på OsloMet, i undervisningssituasjoner og utenomfaglig omfang.
* Strategiarbeid, med innsikter og deling av perspektiv opp mot OsloMet sin kortids- og langtids-strategi.
* Bidra til å sikre høy utdanningskvalitet på OsloMet sine nåværende studietilbud.
* Arbeid knyttet til forarbeid for at OsloMet kan tilby en attraktiv og relevant Studieporefølge for fremtidige studenter
* Kjempe for hensiktsmessig arealbruk og sikring av inkluderene «lavterskeskel» sosaialiseringsarenaer og et sørge godt tilbud for egenstudier på grupperom, stillesaler, langbord og leseplasser.
* Bidra gjennom saksarbeid rundt universal utforming ved OsloMet’s campusarealer, samt at skolen på best mulig måte tilrettelegger for en inkluderende studiehverdag for studenter med funksjonsnedsettelser.
* Og generellt være en bidragsyter til et velfungerende studentdemokrati og sørge for at studentperspektivet blir hørt i saker som angår studenter.

Med det håper jeg at jeg kan få tilliten til å gjøre et godt stykke organisatorisk arbeid på vegne av dere andre studenter ved OsloMet det kommende året!

Hva gjør deg til en egnet kandidat til dette vervet?

Med meg som studentrepresentant i Universitetsstyret vil dere få en engasjert, erfaren student med god organisasjons-forståelse til å representere dere det kommende året.

Fra før av tar jeg meg flere år med tidligere erfaringer som student inn i det kommende arbeidet Gjennom disse tidligere erfaringene kan jeg bidra med perspektiver fra ulike utdannings-instutisjoner, ulike studieretninger, en håndfull med forskjellige studentorganisasjoner, erfaringer fra et gjennomført gradsforløp og mine egne perspektiver rundt hvordan OsloMet best kan tilby en god, relevant og kvalitetssikret studie-portefølje for sine nåværende og fremtidige studenter.

Jeg mener også at jeg innehar gode organisatoriske ferdigheter, reflekterte perspektiver og et dyptgående ønske om å gjøre studiehverdagen til OsloMet studentene best mulig.

Hva kan være utfordrende for deg ved dette vervet?

En potensiell utfordring for meg som fremtidig representant i Universitetsstyret vil være vedtektsfestede paragrafer fra Velferdstinget i Oslo som sier at en ikke kan innehav øvrige verv på Universitetsnivå eller øvrige Universitetsstyre samtidig som en er aktiv i SiO sitt hovedstyre.

Dersom jeg blir valgt inn i Universitetsstyret vil jeg da velge å fratre mine ansvarsoppgaver som varamedlem i SiO sitt hovedstyre, for å kunne gjøre en best mulig jobb her lokalt på universitetet og kunne gjennomføre en styreperiode i Universitetstyret på OsloMet.

Ellers vil jeg også trekke frem og nevne enkelte momenter som kanskje går under «»Work/Life-balance»» rundt studietid, styrearbeid og øvrig fritid, da jeg vet at det ofte kan være tidskrevende oppgaver knyttet til det å inneha styreverv.

Disse tidskrevende oppgavene kommer gjerne i form av lesing av sakspapirer, være oppdatert på studentsaker og øvrige saksforberedelser til møter, men jeg tror at jeg har rukket å skaffe meg god fartstid med den type oppgaver, og dermed har opparbeidet meg erfaringer som kan hjelpe meg å være effektiv go smidig, samt har gode refleksjoner knyttet til de kommende ansvarsoppgavene så forhåpentligvis vil det derfor være mulig å ha tid til å både ha det gøy i studiehverdagen, rundt styreoppgavene og på øvrig fritidsaktiviteter!

Nevn tre positive aspekt ved deg selv som kan komme godt med i vervet.

 • Dyktig kommunikatør og gode språklige ferdigheter
 • Gode organisatoriske ferdigheter
 • Positiv innstilling og gjennomgående engasjement i studiesaker!

Hvilke relevante erfaringer har du som kan relateres til dette vervet?

 • Tillitsvalgt for bachelor og integrerte masterstudenter i Økonomi og Administrasjon på 2023-kullet på Handelshøgskolen på OsloMet. (H23+V24)
 • Styremedlem i Studentrådet ØAS (H23+V24)
 • Deltakende student i Workshop(er) om Campusliv Workshop med refleksjoner rundt best arealutnyttelse med hensyn til studenter på OsloMet (V24)
 • Studentrepresentant i priskomitéen/bidragsyter i rapport om tildelingsvilkår for Årets Masteroppgave ved OsloMet (V24)
 • Stått på stand på «Åpen dag» hos OsloMet i P35 (V24)
 • Nestleder i Student-fakultetsrådet SAM (V24)
 • Kontrollkomitéen i Velferdstinget i Oslo og Akershus (H23)
 • Varamedlem i SiO sitt Hovedstyre (V24-H26)
 • Nestleder og komitéansvarlig Pol/Sol/Rel/Et i Kulturstyret i Bergen (V21-H22)
 • Økonomikomité medlem og medvirkende i oppstarten av studentfestivalen «Høydenfestivalen» i Bergen (V21+H21)
 • Internasjonal Buddy i «Erasmus Student Network Bergen’s Buddy Program» (V21)
 • Rådsmedlem og Økonomikontrollør i Studentersamfunnet i Bergen (V20)
 • Komitémedlem, faktureringsansvarlig, sos.kom. og valgkomitemedlem og reisebestillingsansvarlig i Økonomikomitéen i Studentersamfunnet i Bergen (H18-V23)
 • Representant fra Studentersamfunnet i Bergen i «Eksterntjenesten», et utvalg som arbeidet for å se gjennom og få til en fusjoneringsavtale mellom studentkulturhuset «»Det Akademiske Kvarter»» og dets bruksorganisasjoner. (V21+H21)
 • Sos.kom i NHHI Håndball (V22)
 • Eldrerådet i NHHI Håndball (V21+V22)
 • Deltakende i oppstarts-arbeidet og utviklingen av konseptet av SKAP Kreative Folkehøgskole (H16+V17)

Hvordan fungerer du i et team?

Med mange års fartstid i organisasjonsarbeid knyttet til Studentliv, samt mange år i breddeidretten i ulike Håndball-lag så mener jeg å kunne kalle meg en sikkelig lagspiller! Jeg godt vandt med og trives svært godt i situasjoner hvor man jobber sammen, eller på samme lag for å oppnå best mulig resultat med de ressursene man har til gode!

Det å kunne spille hverandre gode ved å utnytte ferdighetene teamet innehar, samt kunne bidra til å se hverandres begrensninger og bidra til å utfylle hverandre på godt og vondt, er noe jeg føler jeg mestrer godt og kan bidra godt med til sammensetningen av Universitetsstyret!

Navn: Martin Myhr Wallin

Studieprogram: Atferdsvitenskap 1.år master

Alder: 36 år

Hva er motivasjonen din for å stille til dette vervet?

Å bedre studentenes hverdag. Studenter og ansatte har et symbiotisk forhold til hverandre, det å utvikle dette forholdet og samtidig være tydelig på at valgene som tas på styrerommet må nå helt ned til forelesere og studenter, hvilket det ikke gjør idag, er hoved motivasjonene min bak å stille til dette vervet.

Hva gjør deg til en egnet kandidat til dette vervet?

Jeg har jobbet på nær sagt alle nivåer i studentpolitikken og sittet de siste to årene i studentenes fakultetsråd og fakultetsstyret på helsevitenskap (HV). Som har gitt meg innsikt i hvordan de forskjellige organene fungerer og ikke minst ikke fungerer.

Hva kan være utfordrende for deg ved dette vervet?

Jeg er 36 år (37) etter eventuel tiltredelse, så jeg er med på å trekke snittalderen på OsloMet-studenten opp, samtidig føler jeg at mine andre verv allikevel at jeg har kontakt med et bredt spekter av studentmassen og dens ønsker.

Nevn tre positive aspekt ved deg selv som kan komme godt med i vervet.

 • Lyttende
 • Analytisk
 • Erfaren i OsloMets organer og deres funksjoner

Hvilke relevante erfaringer har du som kan relateres til dette vervet?

2 år i fakultetstyret
2 år i studentenes falkultetsråds ledelsen
4 år som tillitsvalgt
4 år i studentparlamentet

Hvordan fungerer du i et team?

Jeg trives veldig godt i en teamsetting og er komfortabel både i en leder olle og som en del av et organ som jobber sammen

Kandidater til Kontrollkomiteen

Navn: Henriette Bøe

Studieprogram: Vernepleie

Alder: 24 år

Hva er motivasjonen din for å stille til dette vervet?

Jeg ønsker å bruke det jeg har lært om studentparlamentet og studentdemokratiet de fire siste årene, ved være en resurs og støtte til neste arbeidsutvalg og Studentparlamentet det neste året.

Hva gjør deg til en egnet kandidat til dette vervet?

Jeg har god oversikt over studentparlamentets vedtekter, forretningsorden, reglementer og politikk. Jeg er detaljorientert og har flere ganger vært med på å sikre demokratiske prosesser, også i svært krevende omstendigheter.

Hva kan være utfordrende for deg ved dette vervet?

Jeg tror det mest utfordrende for meg vil være å ikke lenger være en del av den aktive politikkutviklingen i SP. Men jeg tror det vil kunne gå fint, da jeg finner stor mening i å være med i støtteapparatet. Ved å legge gode rammer og forutsetninger for politikkutvikling i studentparlamentet. Samt at jeg gjennom mine mange verv oppgjennom har opparbeidet meg en god rolleforståelse.

Nevn tre positive aspekt ved deg selv som kan komme godt med i vervet.

 • Jeg er pragmatisk, og leter etter alltid etter beste mulige måte å løse problemer og utfordringer på.
 • Jeg har stor integritet, og er ikke redd for å si ifra.
 • Jeg er detaljorientert og er godt kjent med å lese vedtekter og lovverk.

Hvilke relevante erfaringer har du som kan relateres til dette vervet?

 • Jeg har det siste året vært leder for Studentparlamentet ved OsloMet.
 • Jeg har hatt to perioder i SFR-HV (som nestleder og leder).
 • Jeg har hatt flere ulike verv lokalt på OsloMet, regionalt og nasjonalt (bl.a. fakultetstyret ved HV, medlem av SP OsloMet, sittet i LMU, UU, Velferdstinget i Oslo og Akershus og medlem av Velferds- og likestillingspolitisk komite i NSO.
 • Jeg har i som vernepleier student arbeidet en god del med forståelse av lovverk og reglementer.

Hvordan fungerer du i et team?

Jeg vil si jeg fungerer godt i team, det er svært viktig for meg at man internt i et team har tillit til hverandre og har forståelse for hverandre. Jeg mener at god kommunikasjon er særs viktig i utviklingen av gode team. Og at det er essensielt at man er trygge på hverandre, og komfortabel med å gi hverandre tilbakemeldinger.

Navn: Mikkel Frydenlund Sibe

Studieprogram: LUI, 3. Året

Alder: 25 år

Hva er motivasjonen din for å stille til dette vervet?

Studentparlamentet er der hele mitt politiske engasjement startet, og er der jeg har lært mye av det jeg nå kan om politikk og viktigheten av å ytre sine meninger i samfunnsdebatten.

Etter mange år som studentpolitiker ved OsloMet, i større eller mindre grad, er jeg nå ferdig på OsloMet i mai. Jeg ønsker å kunne gi jernet en siste gang for et parlament som har gitt meg hele grunnlaget for mitt samfunnsengasjement.

Hva gjør deg til en egnet kandidat til dette vervet?

Dette vervet har jeg hatt tidligere, på både Oslomet og i Velferdstinget. Jeg er en regelrytter som er opptatt av at politiske prosesser går rent for seg.

Hva kan være utfordrende for deg ved dette vervet?

Den største utfordringen for meg blir nok at jeg ikke er student lenger ved OsloMet I vervperioden. Der av, så kjenner jeg ikke det studentparlamentet som kommer neste år.

Nevn tre positive aspekt ved deg selv som kan komme godt med i vervet.

 1. Jeg har 3 år med erfaring i vervet.
 2. Jeg er ikke redd for å si makta midt imot, dersom noe er helt feil.
 3. Jeg er veldig glad i å by på meg selv.

Hvilke relevante erfaringer har du som kan relateres til dette vervet?

Jeg har 3 år med erfaring fra vervet, i både Velferdstinget som hos studentparlamentet ved OsloMet. I tillegg er jeg aktiv politisk, og kjenner godt politiske prosesser, noe som gjør at dette vervet kan gå greit for seg.

Hvordan fungerer du i et team?

Jeg jobber godt i team, og er opptatt av at vi skal hjelpe hverandre slik at v