Påtroppende studentrepresentant i styret ønsker å høre hvilke saker DU brenner for!

Lisbeth Mangen styrerepresentant holder opp et skilt der det står at utdanning er for alle

(English version below)

Nå som jeg trer inn som representant i universitetsstyret, ønsker jeg å høre fra studentene hva deres hjertesaker er.

 • Bryr du deg om bærekraft?
 • Satser vi for lite som universitet på klimamålkene?
 • Bryr du deg om sosialt miljø i klassen og på campus og har noen gode ideer for hvordan dette kan bli enda bedre?
  Studentforeninger?

  Kanskje er det potensiale for å fremme nettopp det du brenner for i styret!

Vi er mange i studentdemokratiet som sammen med andre ansatte og ledelse vil gjøre OsloMet til det beste universitetet å studere og jobbe på.
For å få til det ønsker jeg mer innsikt i hva som rører seg i studentmassen som ikke har blitt engasjert i studentdemokratiet ennå.

Ikke nøl med å ta kontakt på: lisbema@oslomet.no

Ingen sak er for liten, eller for stor. Jeg vil være alles representant.

English version:

As I become the outgoing Head of Education and Internationalization and step in as a representative on the University Board, I want to hear from the students what they care about.

 • Do you care about sustainability?
 • Are we investing too little as a university in climate goals? ‘
 • Do you care about the social environment in class and on campus, and do you have any good ideas for how this can be improved?
 • Student associations?

  Perhaps there is potential to promote exactly what you are passionate about on the board.

There are many of us in the student democracy who, together with other employees and management, want to make OsloMet the best university to study and work at. To achieve this, I want more insight into what is happening in the student body that has not yet become involved in student democracy.
Don’t hesitate to get in touch at: lisbema@oslomet.no

No issue is too small, or too big. I want to be everyone’s representative.

Nytt arbeidsutvalg og studentrepresentanter til Universitetsstyret er valgt!

Studentparlamentet gjennomførte sitt valgmøte lørdag 4. mai. Under møte ble et nytt arbeidsutvalg til Studentparlamentet og nye studentrepresentanter til Universitetsstyret valgt! Det nye arbeidsutvalget og studentrepresentantene vil tiltre 1. juli 2024.

Det nye arbeidsutvalget

Fra venstre: Utdanning- og internasjonaliseringsansvarlig: Predrag Paulic, Læringsmiljøansvarlig: Elias Beisvåg Meyer, Nestleder: Victoria Skogsletten Dalen, Leder: Amalie Fadler Opdal

Nye studentrepresentanter i Universitetsstyret

Fra venstre: Fast mannlig representant: Carsten Magnus Harbitz Ellertsen, Fast kvinnelig representant: Lisbeth Regine Mangen, Første vararepresentant: Henriette Bøe

Vi gratulerer alle som har blitt valgt og ser frem til å se arbeidet dere vil gjøre for studentene våre her på OsloMet!

OsloMet fikk gjennomslag på landsmøtet i Norsk studentorganisasjon

OsloMet sin delegasjon til landsmøtet i norsk studentorganisasjon 2024 gruppebilde med delegater

Er det én opplevelse vi unner alle som engasjerer seg i studentdemokratier rundt om i landet, så er det å få bli med på Landsmøtet til Norsk studentorganisasjon (NSO).

Her møtes flere hundre engasjerte studenter fra hele landet til en langhelg i Tønsberg der vi vedtar hva de studentpolitiske toppene som representerer 270 000 studenter skal prioritere det kommende året. Men det er ikke bare morsom nerding, her er det noe for alle. Sosialt program, mer eller mindre eksentriske studenttradisjoner og ikke minst en uendelig strøm av soft-is. 

Delegasjon og bonusperson
I år var det tolv studenter som utgjorde delegasjonen fra OsloMet, og delegasjonsleder i år var mangfold-, likestilling- og internansvarlig Amalie Fadler i arbeidsutvalget. Utdanning- og internasjonaliseringsansvarlig Lisbeth Mangen representerte Universitet- og høgskolerådets fagstrategiske enhet for Kunst, Design og Arkitektur (UHR-KDA). 

Både plattform og ny styringsmodell
Hvert år er det et slags politisk hovedprosjekt som skal revideres i tillegg til handlingsplan, budsjett og andre faste punkter på agendaen.  Det er gjerne en politisk plattform, eller et lengre prosjekt som skal finne sin ende ved vedtak. I år var det begge deler.

Vi skulle i tillegg til å revidere forskningspolitisk plattform avgjøre om NSO fortsatt skulle ledes av et sentralstyre valgt på landsmøtet, eller et landsstyre som tidligere. 

I forskningspolitisk plattform fikk vi sikret at kunstnerisk utviklingsarbeid (KU) ble inkludert i hva NSO mener forskningsrådet skal finansiere. Dette er viktig fordi man det siste året har sett at den eneste nasjonale konkurransearenaen for KU har blitt avviklet nettopp der, og gått over til å bli en del av grunnbevillingen til noen få institusjoner. 

Rettsvern for studententreprenører
Fra OsloMets delegasjon ble det også fremmet forslag om å ytterligere sikre studenters rettigheter til eget arbeid, også det som ikke er dekket av åndsverksloven i situasjoner der studenter er arbeidstagere ved utdanningsinstitusjoner. Dette fordi vi er sårbare i ulike grader av formalisert ansettelsesforhold ved universitetene. Nå som innovasjonssatsningen er stor ved mange utdanningsinstitusjoner, opplever vi at det finnes mange gråsoner i ulike foretaksformer, og spesielt i etablerings- og inkubasjonsfaser i startups der vi ønsker å sikre at studentene har trygge kontrakter og ikke gir fra seg flere rettigheter enn de selv blir gjort klar over.

Det ble også vedtatt flere resolusjoner, handlingsplan og ikke minst landsstyremodell på landsmøtet, du kan lese mer om dem her:  

Studentparlamentets politikk for utdanning, forskning og innovasjon har fått en makeover!

Studentparlamentets mandat er blant annet å forvalte den politikken som de før oss har forfattet og vedtatt, og likefullt oppdatere politikken så den reflekterer dagens studentmasses virkelighet og de utfordringene den fører med seg.

Formålet med «Politisk dokument om utdanning, forskning og innovasjon» er å konsolidere studentparlamentets politikk om universitetets kjerneoppgaver.

Dokumentet samler politikken vår på tre sentrale områder: Utdanning, forskning, innovasjon. Disse områdene danner de overordnede tematiske kapitlene i dokumentet, men politikk om internasjonalisering utgjør en stor del av utdanningskapittelet og bærekraftperspektivet er representert gjennomgående.

Politikken er hovedsakelig formulert som aksjonspunkter, noe vi ønsker at skal senke terskelen for å oppdatere dokumentet og gjøre det mulig å raskt innpasse aksjonspunkter som fremmes i resolusjoner og annen vedtatt politikk. Vi håper dokumentet kan fungere som et arbeidsdokument for hele den studentdemokratiske linjen.

Savner du politkk om noe innen for utdanning, forskning eller innovasjon?

Send utdanning- og internasjonaliseringsansvarlig Lisbeth Mangen en e-post om du har spørsmål eller kommentarer på utdanning/forskning/internasjonalisering: lisbema@oslomet.no

Har du forslag eller spørsmål om innovasjon retter du spørsmål til læringsmiljøansvarlig Bendik Kaurin Evertsen: s360646@oslomet.no

Visste du at vi har et juridisk lavterskeltilbud som kan bistå studenter og stipendiater gratis på OsloMet?

Studentombudet er et lavterskeltilbud for deg som er student eller stipendiat ved OsloMet Storbyuniversitetet, og:

 • Har spørsmål om dine rettigheter som student
 • Føler at noen på universitetet har behandlet deg dårlig og lurer på hva du skal gjøre
 • Har prøvd å klage på noe eller si ifra, og føler at alt har stoppet opp

Studentombudet skal sørge for at din rettssikkerhet som student blir ivaretatt, og kan gi råd og bistand hvis du har spørsmål om dine rettigheter i studiesituasjonen.

Studentombudet er en uavhengig og nøytral person som bistår i å løse problemer og gi en konfidensiell og uformell gjennomgang av ulike alternativer i en sak. Studentombudet skal se til at saker som gjelder studenter blir rettmessig behandlet. Studentombudet kan også gi opplæring til studenttillitsvalgte om studenters rettigheter og plikter.

Du kan lese mer om studentombudet og få svar på ofte stilte spørsmål her.

Du finner studentombudet i Pilestredet 52, «Studenttorget», 1. etasje. Kom gjerne forbi eller ta kontakt på e-post, telefon, facebook, messenger eller teams.

Rebekka Midgaard er studentombud på OsloMet.

E-post: studentombudet@oslomet.no

Telefon: 906 67 216

Følg gjerne Studentombudet på facebook!

Nå kan du stille til valg!

kollage av fine studener med parlamentet og arbeidsutvalget det siste året

Nå er vårvalget i gang, og mange spennende muligheter til å jobbe med studentpolitikk åpner seg på hele universitetet. Lørdag 4. mai er det valgmøte! Frist for å sende inn kandidatskjema og bli vurdert av valgkomiteen er 12. april: nettskjema.no/a/sposlometvalg

Studentparlamentets arbeidsutvalg

Studentparlamentets arbeidsutvalg er Studentparlamentets utøvende organ og består av fire studenter som er frikjøpt fra studiene for å jobbe med studenpolitikk og studenmedvirkning på fulltid. 

Arbeidsutvalget består av følgende verv:

 • Leder
 • Nestleder/Velferds- og mangfoldsansvarlig
 • Læringsmiljø- og internansvarlig
 • Utdanning- og internasjonaliseringsansvarlig

Du kan lese mer om arbeidsutvalget her.

Universitetsstyret

Arbeidsoppgaver:
I universitetsstyret har man et av de største og viktigste vervene for studentene på OsloMet. Universitetsstyret består av 11 personer som har ansvar for universitetets strategiske virksomhet og drift. Eksempler på saker som behandles i styret er opprettelse eller nedleggelse av studier, ansette OsloMets’ rektor og ledelse, vedta budsjett og andre viktige saker.

Som universitetsstyrerepresentant har man også ansvar for å orientere Studentparlamentet om styrets arbeid, og delta på samarbeidsmøter og seminarer med relevante representanter eller organer fra OsloMet eller styremedlemmer fra andre institusjoner.

Møtevirksomhet:

Styret har mellom 3 og 5 møter i semesteret.

Møteplan:

Følgende møtedatoer er vedtatt for høstsemesteret:

 • 17. september
 • 30.-31. oktober
 • 10. desember

Virketid: 1. juli til 31. juni

Antall studenter: 2 faste og 2 vararepresentanter, ett av hvert kjønn.

Forsknings- og utviklingsutvalget

Arbeidsoppgaver:
Ønsker du at forskning i større grad skal prege utdanningen på OsloMet? Forsknings- og utviklingsutvalget (FoU-utvalget) jobber for de strategiske spørsmålene om OsloMets forskning og utvikling. Utvalget skal arbeide for å stimulere OsloMets fagmiljøer til publisering og formidling av forskning og for å styrke forskningens synlighet i utdanning.

Antall studenter: 2 faste og 2 vararepresentanter.
Sakspapirer: Blir utsendt noen dager før møtet.
Virketid: 1. juli til 30. juni.
Kontaktperson: Hebe Gunnes, e-post: hebe.gunnes@oslomet.no

Studentparlamentets Valgkomite

Studentparlamentet har en egen valgkomite som jobber for å finne gode kandidater til studentdemokratiet på OsloMet. Valgkomiteen instiller på kandidater til Universitetsstyret, Studentparlamentets arbeidsutvalg og representanter til nemnd for studentsaker, skikkethetsnemdna. 

 Les mer om valgkomitéens arbeid her.

Utdanningsutvalget

Arbeidsoppgaver:

Ønsker du å videreutvikle OsloMets utdanninger? Utdanningsutvalget jobber for en helhetlig kvalitet i OsloMets utdanninger, og gjør dette ved å diskutere sentrale saker om utdanning på OsloMet. Utvalget har også ansvar for å sikre koblingen mellom utdanning og forskning og utvikling. Studentstemmen er svært viktig i dette utvalget.

Møtevirksomhet: Ca. 1 gang i måneden

Godtgjøring: ca545 kr pr. time. + ca. 1 time forberedelse. Utbetales etter siste møtet for semesteret.

Antall studenter: 3 faste, med 3 varaer. Utdanning og internasjonaliseringsansvarlig utgjør 1 av de faste. Begge kjønn skal være representert.

Sakspapirer: Blir utsendt noen dager før møtet.

Virketid: fra. 1. juli til 30. juni.

Kontaktperson: Inger Langeggen

E-post: ingerla@oslomet.no

Læringsmiljøutvalget

Arbeidsoppgaver:

Er du opptatt av at studentene skal ha et godt læringsmiljø? LMU følger opp saker om fysisk, psykososialt, pedagogisk og organisatorisk læringsmiljø. Alt fra luftkvalitet, campusutvikling og egnede leseplasser til foreningsmiljø og studiestart. LMU rapporterer direkte til styret, og er derfor et viktig talerør for studentene opp mot Universitetets øverste ledelse. LMU skal være delaktig i overordnede spørsmål som har noe med studentenes hverdag på OsloMet. LMU behandler ikke enkeltsaker, men jobber med læringsmiljø på et overordnet nivå. Annet hvert år er det en student som er leder for utvalget.

Les mer på nettsidene: https://student.oslomet.no/leringsmiljoutvalget

Møtevirksomhet: Det er ca. 3 møter i semesteret.

Møteplan: Møteplanen settes på starten av hvert semester.

Godtgjøring: 545 kr pr. time + ca. 1 time forberedelse. Utbetales ved slutten av semesteret.

Antall studenter: 6 faste, med 6 varaer.

Sakspapirer: Blir utsendt noen dager før møtet.

Virketid: 1. juli til 30. juni.

Kontaktperson: Kyrre Goksøyr

E-post: kyrremat@oslomet.no

Frister og viktige datoer

Frist for å stille til valg:

Frist for å stille til valg er alltid under valget det velges til. Kandidater oppfordres til å møte minimum 30 minutter før oppsatt tid for valget til det vervet de stiller til (se tidsplan). Tidsplanen er veiledende, men et valg vil ikke starte tidligere enn 30 min før oppsatt tid.

Frist for å bli vurdert av valgkomiteen:

Valgkomiteen vurderer og innstiller på kandidater til Arbeidsutvalget, Universitetsstyret, Skikkethetsnemda, Klagenemda og Kontrollkomiteen. For å bli vurdert av valgkomiteen må du registrere ditt kandidatur innen utgangen av fredag 12. april. Dette er fordi valgkomiteen skal ha tid til å intervjue og vurdere kandidater og gi kandidatene til Arbeidsutvalget og Universitetsstyret oppgaver som skal besvares. Det vil være mulig å stille til disse vervene også etter 12. april, men da vil du ikke bli vurdert av valgkomiteen.

Viktige datoer:

 • 5. mars – Kandidatskjemaet åpner
 • 12. april – Frist for å stille til valg for å bli vurdert av valgkomiteen.
 • 13. april – Kandidatene får tilsendt caseoppgaver.
 • 19. april – Frist for å svare på caseoppgaver.
 • 2. mai – Sofaprat med kandidatene til arbeidsutvalget og universitetsstyret
 • 3. mai – Valgkomiteens innstilling publiseres.
 • 4. mai – Studentparlamentets valgmøte.

Sofadebatt:

Torsdag 2. mai holdes det en sofadebatt. Tid og sted kommer.

Kontakt

For spørsmål rundt valgkomiteens arbeid og innstillinger send mail til vkoslomet@gmail.com.

For spørsmål om valgmøte, verv, eller annet send mail til studentparlamentet@oslomet.no.

Nemnd for studentsaker

Arbeidsoppgaver:

Nemnd for studentsaker er institusjonens øverste klageorgan og fatter endelig vedtak i alle studentrelaterte saker som gjelder klager på enkeltvedtak og klager over formelle feil. Nemnd for studentsaker behandler også saker som gjelder mistanke om fusk/forsøk på fusk, politiattester med merknad, utestengning fra institusjonen og andre saker som følger av lovens eller styrets bestemmelse.

Nemd for studentsaker har fem medlemmer med personlige varamedlemmer, hvorav to skal være studentrepresentanter.

Møtevirksomhet: Ca en gang i måneden

Møteplan: sekretær i utvalget avtaler..

Godgjøring: 545 kr pr. time. + 1,5 time forberedelse per sak. Utbetales etter siste møtet for semesteret.

Antall studenter: 2 faste.

Sakspapirer: Større mengde sakspapirer, krever at du setter deg godt inn i sak, noen timer

lesetid.

Virketid: 1. juli til 30. juni.

Skikkethetsnemnda

Arbeidsoppgaver:

Studerer du på en utdanning som er omfattet av skikkethetsvurdering? Er du opptatt av å ivareta de sårbare grupper som studentene skal møte i arbeidslivet? Skikkethetsnemnda vurderer om studenter er skikket for det yrket vedkommende utdanner seg til, dersom det er begrunnet tvil for dette. Et verv med mye ansvar, der du må være bevisst din rolle. Opplæring gis.

Møtevirksomhet: Ved behov, tradisjonelt få møter.

Møteplan: Ved behov, sekretær i utvalget avtaler. Møter på ettermiddag, mellom 13 og 18.

Godgjøring: 545 kr pr. time. + 1,5 time forberedelse per sak. Utbetales etter siste møtet for semesteret.

Antall studenter: 2 faste.

Sakspapirer: Større mengde sakspapirer, krever at du setter deg godt inn i sak, noen timer

lesetid.

Virketid: 1. juli til 30. juni.

Kontaktperson: Nayén Bacci Myhrvold

Epost: nayba@oslomet.no

Tilsettingsutvalget for undervisnings- og forskeransatte

Tilsettingsutvalget er for deg som er en god menneskekjenner, og opptatt av å tilsette de riktige menneskene for OsloMet. Dette utvalget jobber med å godkjenne utlysningstekster, oppnevne sakkyndige utvalg, tilkjenne opprykk.

Møtevirksomhet: Møte etter behov.

Godtgjøring: 545 kr pr. time. + ca. 1. time forberedelse. Utbetales etter siste møtet semesteret.

Antall studenter: 1 fast, med vara. 

Sakspapirer: Blir utsendt senest torsdag uken før møtet. Sakspapirene er taushetsbelagt og er kun synlig for studentrepresentanten.

Virketid: 1. juli til 30. juni.

Tilsettingsutvalget for Professor, forsker 1 og dosenter

Arbeidsoppgaver:

Tilsettingsutvalget er for deg som er en god menneskekjenner, og opptatt av å tilsette de riktige menneskene for OsloMet. Dette utvalget jobber med å godkjenne utlysningstekster, oppnevne sakkyndige utvalg, tilkjenne opprykk og innvilge søknader om å fortsette i stillingen utover fylte 70 år.

Møtevirksomhet: Hver 4. uke, torsdager. Møtene varer ca 1 time. Enkelte møter avholdes på e-post.

Godtgjøring: 545 kr pr. time. + ca. 1. time forberedelse. Utbetales etter siste møtet semesteret.

Antall studenter: 1 fast, med vara. (Vara er ønskelig at sitter som fast i UF-tilsettingsutvalget).

Sakspapirer: Blir utsendt senest torsdag uken før møtet. Sakspapirene er taushetsbelagt og er kun synlig for studentrepresentanten.

Virketid: 1. juli til 30. juni.

Styret for senter for velferd- og arbeidslivsforskning

Arbeidsoppgaver:

I møtene i SVA-styret vil du være med på å behandle saker som: kvartalsrapport av økonomi, ansettelser av forskningsinstituttledere, ulike orienteringer tilknyttet virksomheten SVA driver med.

Møtevirksomhet: 2-3 møter i semesteret.

Godtgjøring: vervet er honorert.

Virketid: 1.juli 2024 – 30. juni 2025.

Studentparlamentets kontrollkomite

Arbeidsoppgaver:

Er du en regelrytter og opptatt av at ting går sin rette gang? Kontrollkomiteen jobber for at Studentparlamentet og dets arbeidsutvalg følger egne vedtekter og vedtatt politikk. Det er et lærerikt og spennende verv.  

Møtevirksomhet: Kontrollkomiteen må delta på alle møter i Studentparlamentet, som er ca. en gang i måneden. Man har også møterett til AU-møtene. 

Møteplan: Ingen faste møter. 

Godtgjøring: Det er ingen honorar for dette vervet. 

Antall studenter: 3 representanter. 1 velges for sommer-sommer, og 2 velge for vinter-vinter.  

Sakspapirer: Sakspapirer til SP-møter sendes ut senest 8 virkedager før møtet, sakspapirer til AU-møter sendes ut senest 24 timer før møtet.  

Virketid: Sommer: 1. juli – 30. juni, Vinter: 1. januar – 31. desember 

Nettsiden oppdateres

I disse dager bretter arbeidsutvalget opp ermene og rydder opp i nettsiden.
Vi skal først og fremst gjøre hjemmesiden lettere å bruke for både studenter og ansatte som trenger informasjon om studentdemokratiet på OsloMet.

Dere kan se frem til:

 • Mal og verktøy til gjennomføring av for klassens time (som presentasjoner å holde under valgene, under studiestart eller hvis det oppstår større endringer på studiet).
 • Oppdaterte beskrivelser av muligheter i ulike råd og utvalg.
 • Oppdaterte politiske plattformer (vi slår sammen mange dokumenter til få, og gjør de mer anvendbare.)
 • Tilgjengelig visuell profil


Og mye mer! Send oss en mail om det er noe du savner på siden!

Studiestart på Oslomet

 

Først og fremst: velkommen som student på Oslomet!
Vi i arbeidsutvalget gleder oss utrolig mye til å hilse på både nye og gamle studenter som kommer tilbake på campus.

Det er et svært tett program under studiestart, og man kan lett gå seg vill. (Da er det lurt å bruke mazemap – kartsystemet vårt).

I denne artikkelen vil du finne konserter, stand up og de obligatoriske nyttige lenkene nederst.

Du kan hilse på oss flere steder under studiestart
Vi står på stand (med lykkehjul og premier) på orienteringsmøte for innvekslingsstudenter og andre internasjonale,  Foreningsdagen , på campus utenfor p52 første skoledag og vi er tilstede på de ulike fakultetsdagene. 

Latterlig stjernespekket program
Der er et riktig celebert program både i Pilestredet og på Kjeller under studiestart. Vi skal få med oss  «Helsespesial med Trond Viggo Torgersen og Else Kårr Furuseth» , «Steikje Løye med Oskar Fjørtoft Sandanger» og «Humorshow med Marlene Stavrum og Maria Stavang».

Kanskje kommer du og ler med oss på Improshowet til Nesten Lættis, eller lærer hvordan du skal bli en skikkelig dyktig student av forfatteren av den internasjonale bestselgeren «superstudent», Olav Schewe. (Som gikk ut av studiene med et av de beste vitnemålene på selveste Oxford university.)

Du kan også bli med oss å danse tullete mye på konserten til Brenn på Campus Kjeller.

 Studenthuset Chateau Neuf
Chateau Neuf har også en gratis studiestart-festival kalt «STUDiO». Festivalen byr på allsang karaoke, konserter, gratis grillfest, musikkbingo, brettspill og mye mer!

Oslomet har også et arrangement på Chateau Neuf allerede første skoledag, og byr på gratiskonsert med bandet Tøfl.

Oversikt over oslomet
Vi har snekret sammen en liten oversikt over hvilke sider som kan være nyttige å ha med seg i studietiden, og spesielt nå i begynnelsen.

Vi kommer også til å være rundt på campus under studiestrat med studentparlamentet t-skjorter,   du kan spørre om hva som helst. Vi er her for å hjelpe deg! Lurer du på hvem vi er, kan du lese mer om oss her. 

Nyttige lenker:

 • student.oslomet.no Her finner du informasjon om hvor og når du skal møte opp!
  Der finner du også din timeplan, pensumliste, programplan og annen nyttig informasjon.
 • Fadderordningen.   Her finner du fadderprogram for ditt studium. Det er også nyttig informasjon for faddere og om fadderstyret. 
 • Studiestart 2023. Her finner du programmet til studiestart høsten 2023!
 • Ofte stilte spørsmål ved studiestart. Her kan du finne svar på når studiestrat er, om du må møte, hvor du skal gå om du trenger tilrettelegging og informasjon om digital undervisning. 
 • Oslomet sin arrangementsoversikt. Her finner du arrangementer som skjer rundt omkring på campus både under og etter studiestart.

Allting forandres, intet består

Det nye arbeidsutvalget til studentparlamentet på oslomet i drakamp med det tidligere arbeidsutvalget.
Fire nye representanter skal overta etter fjordårets sterke trio. Fra venstre: Læringsmiljø og internansvarlig –  Bendik Kaurin Evertsen, Utdannings- og internasjonaliseringsansvarlig – Lisbeth Regine Mangen, Velferd- og mangfoldsansvarlig (VMA) – Amalie Fadler Opdal og vår nye leder Henriette Bøe mot det tidligere arbeidsutvalget Karl Magnus Nikolai Coronus Dretvik Nyeng, Mats Ugland og Isak Grov Diesen

Les mer