Råd og utvalg: Universitetsnivå

Vervene på institusjons/universitetsnivå velges av Studentparlamentet på  valgmøtet på våren (innen 10. mai). Studentene som velges på valgmøte sitter ett studieår. Kontakt Studentparlamentet dersom du er interessert i noen av vervene under.

Det hender at Studentparlamentet supplerer til råd og utvalg gjennom året.

Universitetsstyret 

Universitetets øverste beslutningsorgan. De bestemmer universitetets overordnede strategiske virksomhet og drift. Det er her de viktigste sakene vedtas.
Studentrepresentanter: 2 faste + 2 vara
Honorert

Nemnd for studentsaker (tidligere Klagenemda)

Klager på enkeltvedtak betyr klager fra studenter på f.eks. formelle feil v/eksamen, bortfall av studierett, mangel på studieprogresjon e.l. Nemnda har ansvaret for fuskesaker ved OsloMet.
Studentrepresentanter: 2 faste + 2 vara
Honorert

Skikkethetsnemnda

Fatter vedtak i saker om utestenging på bakgrunn av faglige og personlige forutsetninger. Skikkethet gjelder for studenter innen lærer og helse- og sosialpersonell, og studentrepresentantene burde være fra de utdanningene som er underlagt skikkethetsvurdering.
Studentrepresentanter: 2 faste
Honorert

Læringsmiljøutvalget

Læringsmiljøutvalget er et rådgivende organ ved OsloMet som bistår universitetsledelsen i saker som er relatert til læringsmiljøet. Læringsmiljøutvalget har som mål å initiere samt følge opp saker som angår studentenes fysiske og psykososiale forhold ved institusjonen. Utvalget har som mål å delta i planleggingen av tiltak vedrørende læringsmiljøet og være delaktig i utviklingen omkring spørsmål angår studentenes sikkerhet og velferd.
Studentrepresentanter: 6 faste + 6 vara
Honorert

Forskning- og utviklingsutvalget

Utvalget er rådgivende ovenfor ledelsen i spørsmål om forsknings- og utviklingsvirksomhet på OsloMet.
Studentrepresentanter: 2 faste + 2 vara
Honorert

Utdanningsutvalget

Utdanningsutvalget er rådgivende overfor universitetsledelsen. Utvalget skal bidra til å utvikle OsloMets utdanninger. Utvalget skal også bidra til at institusjonen har en helhetlig utdanningsstrategi og en samfunnsrelevant studieportefølje av programmer med høy kvalitet som reflekterer OsloMets faglige profil og egenart. Utvalget fastsetter også utfyllende bestemmelser innenfor rammen av forskrifter tilknyttet studiene.
Studentrepresentanter: 3 faste + 3 vara
Honorert

Tildelingskomiteen for aktivitetsmidler

Tildelingskomiteen for aktivitetsmidler har ansvar for å formidle OsloMets aktivitetsmidler, som skal støtte opp om studentkultur og -aktivitet. Tildeling skjer to ganger årlig. Kriteriene for tildeling er spesifisert i eget reglement. Perfekt for dem som vil bidra til å øke studentfrivillighet og foreningsarbeid og liker økonomi.
Studentrepresentanter: 2 faste
Ikke-honorert

Tilsettingsutvalget for undervisnings- og forskeransatte

Tilsettingsutvalget er for deg som er en god menneskekjenner, og opptatt av å tilsette de riktige menneskene for OsloMet. Dette utvalget jobber med å godkjenne utlysningstekster, oppnevne sakkyndige utvalg, tilkjenne opprykk.
Studentrepresentanter: 1 fast + 1 vara (vara er ønskelig at sitter som fast i tilsettingsutvalget for professor, forsker 1 og dosenter)
Honorert

Tilsettingsutvalget for professor, forsker 1 og dosenter

Tilsettingsutvalget er for deg som er en god menneskekjenner, og opptatt av å tilsette de riktige menneskene for OsloMet. Dette utvalget jobber med å godkjenne utlysningstekster, oppnevne sakkyndige utvalg, tilkjenne opprykk og innvilge søknader om å fortsette i stillingen utover fylte 70 år.
Studentrepresentanter: 1 fast + 1 vara (vara er ønskelig at sitter som fast tilsettingsutvalget for undervisnings- og forskeransatte)
Honorert

Kulturutvalget

Er du opptatt av kulturtilbud for student er på OsloMet? Kulturutvalget har ansvar for kulturtilbudet på OsloMet og planlegg er en kulturkalender for hvert semester. Kulturkalenderen består av konserter, forestillinger, filmvisninger, foredrag om ulike tema, m.m. Som studentrepresentant i kulturutvalget er du med på å planlegge og finne aktiviteter til kulturtilbudet.
Studentrepresentanter: 3 faste
Ikke-honorert

Styringsgruppe for INTERACT

INTERACT er et senter for tverrprofesjonell utdanning om og med barn og ungdom. Prosjektet om INTERACT startet opp i 2016 og ble etablert i 2017. Styringsgruppa skal være tett på prosjektet og jobber med å ta strategiske beslutninger for senteret. Det er ønskelig at studentrepresentantene kommer fra studier som omhandler barn og ungdom. For å sitte her kan det være en fordel å ha gått omsorgsutdanning, men det er ikke et krav.
Studentrepresentanter: 2 faste + 2 vara
Ikke-honorert

Studentparlamentets interne verv

Alle vervene under, med unntak av studentparlamentets egne representanter, velges på valgmøtet, men er Studentparlamentets egne representanter. Mer informasjon om disse kan leses her.

Studentparlamentets arbeidsutvalg

Studentparlamentets arbeidsutvalg (AU) består av fire studentrepresentanter som har fri fra studiene i et år for å jobbe 100% med studentpolitikk. AU er Studentparlamentets ansikt utad, og skal jobbe med å formidle Studentparlamentets politikk til studenter og ansatte på OsloMet, andre studentdemokratier eller andre politiske aktører. AU skal også bistå OsloMet i de spørsmål de ønsker innspill fra studenter. I tillegg skal AU ha opplæring og oppfølging av representanter i Studentparlamentet.
Lønnet

Valgkomiteen

Valgkomiteen består av fem personer som jobber for å vurdere og innstille de gode kandidatene til verv i Studentparlamentet. Dersom du er en menneskekjenner som ønsker det beste for Studentparlamentet, burde du stille til valgkomiteen. Valgkomiteen har somoppgave å vurdere kandidater til enkelte av de viktigste vervene for Studentparlamentet. Valgkomiteen bruker mye tid på å lære alle kandidater å kjenne, for å deretter innstille på den de mener er den beste kandidaten.

Kontrollkomiteen

Her sitter det tre personer som skal kontrollere at Studentparlamentet og AU sitt arbeid samsvarer med vedtatt politikk. Det skal velges en representant på valgmøtet og to representanter før jul. Om du en regelrytter og opptatt av at ting går sin rette gang, kan kontrollkomiteen være vervet for deg

Studentparlamentet

Studentparlamentet er OsloMets øverste studentorgan, og består av 28 faste studentrepresentanter, samt 28 varaer, fordelt på de fire fakultetene ved OsloMet. Disse representantene velges ikke på valgmøtet, men på høsten og jobber er å følge opp studentenes faglige, økonomiske og sosiale interesser.

Studentparlamentet er her for å sikre at studentenes stemme blir hørt i alle saker som angår dem.