Valg i Studentparlamentet

Det er igjen duket for valg i Studentparlamentet ved OsloMet. Lørdag 7. mai klokken 10:00 arrangeres valgmøte og her skal det velges nytt arbeidsutvalg (AU), studentenes universitetsstyrerepresentanter (US), vi velger til parlamentets interne komiteer og studentrepresentanter til øvrige nemnd, råd og utvalg på universitetsnivå.

Sakspapirene til valgmøte 2022 finner du ved å følge denne lenken.

Tidsplan

Valgene gjennomføres i to bolker, en før pausen med matservering og en etter. Når et valg er gjennomført fortsetter valgmøtet med neste valg. Dersom valgene før pause er ferdig før oppsatt tid, vil valgmøtet ta pause tidligere. Oppstart av bolk to er uansett kl. 13.40. Etter valgmøtet vil det være mulig å delta på sosialt i en park.

TidspunktSak
10.00Konstituering og orientering
10.20Vedtektsendring
10.30Valg av Studentparlamentet sitt Arbeidsutvalg
11.15Pause
11.30Valg av studentrepresentanter til Universitetsstyret
12.00Valg av Studentparlamentet sin Kontrollkomite
12.15Valg av Studentparlamentet til Valgkomite
12.30Valg av studentrepresentanter til Klagenemda
12.45Valg av studentrepresentanter til Skikkethetsnemda
13.00Pause med matservering
13.40Valg av studentrepresentanter til Læringsmiljøutvalget
13.55Valg av studentrepresentanter til Forskning- og utviklingsutvalget
14.10Valg av studentrepresentanter til Utdanningsutvalget
14.25Valg av studentrepresentanter til Styringsgruppen INTERACT
14.40Valg av studentrepresentanter til Kulturutvalget
14.55Pause
15.05Valg av studentrepresentanter til Tilsettingsutvalgene
15.20Valg av studentrepresentant til styringsgruppen for campusprogrammet
15.35Valg av studentrepresentant til valgkomiteen til OsloMet
15.50Valg av studentrepresentant til senter for velferd og arbeidslivsforskning sitt styre
16.05Eventuelt, rydding og avslutning

Valgkomiteens arbeid

Studentparlamentet opprerer med valgkomitè. Valgkomiteen har som mandat å legge frem et forslag for parlamentet om hvem de mener er mest egnet til når det kommer til universitetets viktigste verv. Dette inkluderer universitetsstyre, aka sjefene over OsloMet. Les om mer om valgkomiteens arbeid og innstillinger nederst på denne siden.

Valgkomitéens innstilling

Valgkomiteens innstilling 2022 er her.

Kandidatskjemaene de fikk tilsendt er her.

Hvordan stille

Du stiller til valg gjennom å møte opp på selve møtet og melde ifra om ditt kandidatur. Dersom du ikke har mulighet til å delta, men ønsker å stille til valg, kan du sende en henvendelse til nestleder på Mats.Ugland@oslomet.no.

Selv om valgkomiteens innstilling blir lagt fram på møtet, har alle muligheten til å benke på den innstilte plassen. I så fall melder du ditt kandidatur etter at innstillingen har blitt lest opp.

Alle som stiller til valg har mulighet til å holde en valgtale. For kandidater til Arbeidsutvalget og universitetsstyret har man inntil 3 minutter, mens øvrige verv har 2 minutter.

Frister

Frist for å stille til valg er alltid under valget det velges til, mens fristen for å bli vurdert av valgkomiteen er den 26. april. Dette er fordi valgkomiteen skal vurdere kandidater, gi personlige og generelle forklaringer i tillegg til at AU- og US-kandidater skal få case-oppgaver.

Valg til arbeidsutvalget (AU)

Studentparlamentets arbeidsutvalg skal også velges. Fire studenter som jobber ett år på fulltid og står for parlamentets daglige drift. De er studentenes stemme utad og er bindeleddet mellom studentene, leddene i hierarkiet på OsloMet og ledelsen.

Valg til øvrige råd og utvalg

Det er krav om 20% studentrepresentasjon i alle organ med beslutningsmyndighet ovenfor studentene. Disse studentene er det Studentparlamentet som velger. Les mer om hva og hvilke råd og utvalg her.

Kontakt

For spørsmål rundt valgkomiteens arbeid og innstillinger send mail til vk.sposlomet@gmail.com.

For spørsmål om valgmøte, verv, eller annet send mail til studentparlamentet@oslomet.no.