Valg i Studentparlamentet

Hver høst velges et nytt Studentparlament for det neste kalenderåret av og blant alle studenter ved OsloMet. Det er disse personene som på våren velger representanter til råd og utvalg på universitetsnivå. Alle studenter ved OsloMet kan stille til disse valgene.

Våren 2023 vil valgmøtet holdes lørdag 6.mai. Møtets varighet og tidsplan vil publiseres her når den er klar, senest 8 virkedager før møtet avholdes.

Det skal velges representanter til blant annet Studentparlamentets Arbeidsutvalg (studenttillitsvalgte på fulltid, lønnet av OsloMet), Universitetsstyrerepresentanter (honorert styreverv, møtes 6-8 ganger i året), og en rekke andre råd og utvalg hvorav flere gir møtehonorar.

Les mer om vervene på universitetsnivå og Studentparlamentets interne verv her, eller kontakt Studentparlamentet for mer informasjon.

Tidsplan

(Dette er en tentativ saksliste. Endelig saksliste og tidsplan for valgmøtet publiseres senest 8 virkedager før møtedato)

TidspunktSak
Konstituering og orientering
Valg av Studentparlamentet sitt Arbeidsutvalg
Valg av studentrepresentanter til Universitetsstyret
Valg av Studentparlamentet sin Kontrollkomite
Valg av Studentparlamentet til Valgkomite
Valg av studentrepresentanter til Klagenemda
Valg av studentrepresentanter til Skikkethetsnemda
Valg av studentrepresentanter til Læringsmiljøutvalget
Valg av studentrepresentanter til Forskning- og utviklingsutvalget
Valg av studentrepresentanter til Utdanningsutvalget
Valg av studentrepresentanter til Styringsgruppen INTERACT
Valg av studentrepresentanter til Kulturutvalget
Valg av studentrepresentanter til Tilsettingsutvalgene
Valg av studentrepresentant til styringsgruppen for campusprogrammet
Valg av studentrepresentant til valgkomiteen til OsloMet
Valg av studentrepresentant til senter for velferd og arbeidslivsforskning sitt styre
Eventuelt, rydding og avslutning

Valgkomitéens arbeid

Studentparlamentet oppererer med valgkomité. Valgkomitéen har som mandat å legge frem et forslag for parlamentet om hvem de mener er mest egnet til når det kommer til universitetets viktigste verv. Les mer om valgkomitéens arbeid her.

Valgkomitéens innstilling

Valgkomitéens innstilling 2023 vil publiseres her når den er klar.

Hvordan stille

Du stiller til valg gjennom å møte opp på selve møtet og melde ifra om ditt kandidatur. Dersom du ikke har mulighet til å delta, men ønsker å stille til valg, kan du sende en henvendelse til Studentparlamentet.

Selv om valgkomitéens innstilling blir lagt fram på møtet, har alle muligheten til å «benke» på den innstilte plassen. I så fall melder du ditt kandidatur etter at innstillingen har blitt lest opp. Om du allerede har meldt ditt kandidatur til valgkomitéen, men ikke blitt innstillt, kan du velge å opprettholde ditt kandidatur.

Alle som stiller til valg har mulighet til å holde en valgtale. For kandidater til Arbeidsutvalget og universitetsstyret har man inntil 3 minutter, mens øvrige verv har 2 minutter.

Frister

Frist for å stille til valg er alltid under valget det velges til, mens fristen for å bli vurdert av valgkomitéen er den 24. april. Dette er fordi valgkomitéen skal vurdere kandidater, gi personlige og generelle forklaringer i tillegg til at AU- og US-kandidater skal få case-oppgaver.

Valg til arbeidsutvalget (AU)

Studentparlamentets arbeidsutvalg skal også velges. Fire studenter som jobber ett år på fulltid og står for parlamentets daglige drift. De er studentenes stemme utad og er bindeleddet mellom studentene, leddene i hierarkiet på OsloMet og ledelsen.

Valg til øvrige råd og utvalg

Det er krav om 20% studentrepresentasjon i alle organ med beslutningsmyndighet ovenfor studentene. Disse studentene er det Studentparlamentet som velger. Les mer om hva og hvilke råd og utvalg her.

Kontakt

For spørsmål rundt valgkomitéens arbeid og innstillinger send mail til vk.sposlomet@gmail.com.

For spørsmål om valgmøte, verv, eller annet send mail til studentparlamentet@oslomet.no.