Valg i Studentparlamentet

Ledige verv etter valgmøtet 2023!

Valgmøtet våren 2023 ble avholdt lørdag 6. mai. Grunnet bortfall av vedtaksdyktighet i løpet av dagen ble Studentparlamentets Arbeidsutvalg gitt fullmakt til å supplere til flere possisjoner. Arbeidsutvalget skal supplere til følgende sentrale komiteer og utvalg på:

  • Nemd for studentsaker (tidligere klagenemda)
  • Skikkethetsnemda
  • Læringsmiljøutvalget
  • Forskning- og Utviklingsutvalget
  • Utdanningsutvalget
  • Styringsgruppa til INTERACT
  • Valgstyret ved OsloMet
  • Kulturutvalget
  • Tilsettingsutvalgene
  • SVA-Styret (Senter for velferd- og arbeidslivsforskning)

Kan noen av disse være interessert for deg? Alle studenter ved OsloMet er valgbare til samtlige av disse komiteene, styrene og utvalgene. Frister noen av disse? Meld din interesse eller spørr oss om mer informasjon på vår epost studentparlamentet@oslomet.no

Valg i Studentparlamentet 2023

Hver høst velges et nytt Studentparlament for det neste kalenderåret av og blant alle studenter ved OsloMet. Det er disse personene som på våren velger representanter til råd og utvalg på universitetsnivå. Alle studenter ved OsloMet kan stille til disse valgene.

Våren 2023 vil valgmøtet holdes lørdag 6.mai. Møtets varighet og tidsplan vil publiseres her når den er klar, senest 8 virkedager før møtet avholdes.

Det skal velges representanter til blant annet Studentparlamentets Arbeidsutvalg (studenttillitsvalgte på fulltid, lønnet av OsloMet), Universitetsstyrerepresentanter (honorert styreverv, møtes 6-8 ganger i året), og en rekke andre råd og utvalg hvorav flere gir møtehonorar.

Les mer om vervene på universitetsnivå og Studentparlamentets interne verv her, eller kontakt Studentparlamentet for mer informasjon.

Oversikt og informasjon om kandidater som stiller til verv som vurderes av valgkomiteen finner du her.

Tidsplan for valgmøtet 6. mai

(Tidsplanen er veiledende. Dersom du ønsker å stille til valg bør du møte opp senest 30 minutter før oppsatt tid)

Tid:Saksnr:Saksnavn:Type sak:
10.00 -10.20Psak 00/23 a, b, c, d, ekonstituering og orientering 
10.20 – 11.10Psak 16/23Valg av Studentparlamentets arbeidsutvalg (AU)Valg
11.10 – 11.45Psak 17/23Valg av studentrepresentanter til universitetsstyret (US)Valg
11.45 – 11.55Pause
11.55 – 12.10Psak 18/23Valg av Studentparlamentet sin kontrollkomite (KK)Valg
12.10 – 12.25Psak 19/23Valg av Studentparlamentet sin valgkomite (VK)Valg
12.25 – 12.40Psak 20/23SASSUM MandatVedtak
12.40 – 12.55Psak 21/23Valg av Studentparlamentet sin sosialkomite SASSUMValg
12.55 – 13.35Spisepause med matservering
13.35 – 13.50Psak 22/23Valg av studentrepresentanter til nemd for studentsakerValg
13.50 – 14.05Psak 23/23Valg av studentrepresentanter til skikkethetsnemdaValg
14.05 – 14.20Psak 24/23Valg av studentrepresentanter til Læringsmiljøutvalget (LMU)Valg
14.20 – 14.35Psak 25/23Valg av studentrepresentanter til Forsknings- og utviklingsutvalget (FoU)Valg
14.35 – 14.50Psak 26/23Valg av studentrepresentanter til Utdanningsutvalget (UU)Valg
14.50 – 14.55Pause
14.55 – 15.10Psak 27/23Valg av studentrepresentanter til Styringsgruppen INTERACTValg
15.10 – 15.25Psak 28/23Valg av studentrepresentanter til KulturutvalgetValg
15.25 – 15.40Psak 29/23Valg av studentrepresentanter til tilsettingsutvalgeneValg
15.40 – 15.55Psak 30/23Valg av studentrepresentanter til valgstyret OsloMetValg
15.55 – 16.10Psak 31/23Valg av studentrepresentant til senter for velferd og arbeidslivforskning sitt styreValg
16.10 – 16.30 Eventuelt, møtekritikk og rydding 
Valgkomitéens arbeid

Studentparlamentet oppererer med valgkomité. Valgkomitéen har som mandat å legge frem et forslag for parlamentet om hvem de mener er mest egnet til når det kommer til universitetets viktigste verv. Les mer om valgkomitéens arbeid her.

Valgkomiteens innstilling til valgmøtet 6. mai 2023

Valgkomitéens innstilling for valgmøtet 6. mai 2023 finner du her.

Hvordan stille til valg?

Du stiller til valg gjennom å møte opp på selve møtet og melde ifra om ditt kandidatur. Dersom du ikke har mulighet til å delta, men ønsker å stille til valg, kan du sende en henvendelse til Studentparlamentet.

Selv om valgkomitéens innstilling blir lagt fram på møtet, har alle muligheten til å «benke» på den innstilte plassen. I så fall melder du ditt kandidatur etter at innstillingen har blitt lest opp. Om du allerede har meldt ditt kandidatur til valgkomitéen, men ikke blitt innstillt, kan du velge å opprettholde ditt kandidatur.

Alle som stiller til valg har mulighet til å holde en valgtale. For kandidater til Arbeidsutvalget og universitetsstyret har man inntil 3 minutter, mens øvrige verv har 2 minutter.

Lenke til kandidatskjema: https://nettskjema.no/a/323167

Frister og viktige datoer

Frist for å stille til valg:

Frist for å stille til valg er alltid under valget det velges til. Kandidater oppfordres til å møte minimum 30 minutter før oppsatt tid for valget til det vervet de stiller til (se tidsplan). Tidsplanen er veiledende, men et valg vil ikke starte tidligere enn 30 min før oppsatt tid.

Frist for å bli vurdert av valgkomiteen:

Valgkomiteen vurderer og innstiller på kandidater til Arbeidsutvalget, Universitetsstyret, Skikkethetsnemda, Klagenemda og Kontrollkomiteen. For å bli vurdert av valgkomiteen må du registrere ditt kandidatur innen utgangen av mandag 24. april. Dette er fordi valgkomiteen skal ha tid til å intervjue og vurdere kandidater og gi kandidatene til Arbeidsutvalget og Universitetsstyret oppgaver som skal besvares. Det vil være mulig å stille til disse vervene også etter 24. april, men da vil du ikke bli vurdert av valgkomiteen.

Sofadebatt:

Onsdag 3. mai holdes det en sofadebatt. Tid og sted kommer. Sofadebatten holdes i sofagruppen i Mahognien i P52 kl. 17.00.

Valg til arbeidsutvalget (AU)

Studentparlamentets arbeidsutvalg skal også velges. Fire studenter som jobber ett år på fulltid og står for parlamentets daglige drift. De er studentenes stemme utad og er bindeleddet mellom studentene, leddene i hierarkiet på OsloMet og ledelsen.

Valg til Universitetsstyret (US)

Under valgmøtet skal det velges to representanter og to vararepresentanter til Universitetsstyret ved OsloMet. Universitetsstyret er det høyeste organet ved OsloMet.

Valg til øvrige råd og utvalg

Det er krav om 20% studentrepresentasjon i alle organ med beslutningsmyndighet ovenfor studentene. Disse studentene er det Studentparlamentet som velger. Les mer om hva og hvilke råd og utvalg her.

Kontakt

For spørsmål rundt valgkomiteens arbeid og innstillinger send mail til vk.sposlomet@gmail.com.

For spørsmål om valgmøte, verv, eller annet send mail til studentparlamentet@oslomet.no.