Verktøykasse for studentrådsstyrer

På denne siden finner du forklaringer og verktøy som skal hjelpe deg med jobben i studentrådstyret eller som studentrådsleder.

1.0 Generelt om studentrådstyre

Hvert institutt skal ha et studentråd for de tillitsvalgte, med et tilhørende styre. Studentrådsstyrene velges av de tillitsvalgte på instituttet for å representere dem opp i Studentenes Fakultetsråd og opp mot instituttledelsen. Studentrådsstyret skal bestå av minst en leder og en nestleder. Sammen med Studentrådet jobber styret for best mulig læringsmiljø på institusjonen og for studentenes faglige rettigheter. Styrets hovedoppgave er å kalle inn til studentrådsmøter og delta på møtene i Studentenes Fakultetsråd på sitt fakultet. De skal også løfte fram saker fra de tillitsvalgte til instituttledelsen ved behov.

Å delta i Studentrådet og i styret er en flott mulighet til å engasjere seg lokalt på instituttet og du vil gjøre et viktig arbeid for studentene ved din utdanning. Det gir deg et verdifullt sosialt og faglig nettverk, i tillegg til kompetanse og erfaring som sjeldent kommer av å bare studere. Hvis du har lyst til å være med å påvirke din studiehverdag anbefaler vi deg å stille til valg som klassetillitsvalgt eller som medlem av studentrådsstyret.

Dersom du ikke finner den informasjonen du ønsker, kan du ta kontakt med:

2.0 Studentrådsmøter:

Som studentrådststyre er dere ansvarlige for å avholde studentrådsmøter ca. en gang i måneden. Under finner du lenker til hva som må med i en innkallelse, referat og hvordan du leder selve møtet. Hvert studentråd har sine egne styringsdokumenter som bestemmer hvordan f.eks. møteinnkallelser og valg skal gjøres. Under overlapp med det gamle og det nye styret er det viktig at man går igjennom de styringsdokumentene som studentrådet har.

3.0 Økonomi

Alle studentråd på OsloMet er studentorganisasjoner underlagt sitt fakultet, og fakultetene har satt av driftsmidler til de lokale studentdemokratiene. Hvert studentråd får 15,- per heltidsekvivalent som de representerer. (En heltidsekvivalent er en fulltidsstudent. To deltidsstudenter på 50% studie tilsvarer en heltidsekvivalent, osv). Driftsmidlene kan benyttes til den daglige driften av studentrådet (som f.eks, møtemat), samt til arrangementer eller tiltak som er åpne for alle studenter Studentrådet representerer.

4.0 Kvalitetssikringssystemet

4.1 Kvalitet i utdanningen

Som student har du rett til og ansvar for å engasjere deg i arbeidet med forbedring av utdanningen og undervisningen. Studentrådsstyrer skal være  pådrivere for at studenter er klar over dette ansvaret. Som studentrådstyre jobber dere for å heve kvaliteten på utdanningene og studentlivet på deres institutt. OsloMet arbeider aktivt med forbedringer ved hjelp av studentene i form av emneevalueringer og årlige studentundersøkelser. Som studentrådsstyre er det viktig at dere informerer deres studentråd og oppfordrer dem til å gjennomføre de ulike studentundersøkelsene, slik som studiebarometeret som sendes ut årlig og SHoT-undersøkelsen hvert fjedre år,

4.2 Klagesaker og si Ifra!-systemet

Studentrådsstyrer kan få henvendelser fra studenter som har utfordringer med studiet, forelesere eller annet. Styret er ikke saksbehandlere, men dere kan hjelpe studenten så godt dere kan ved å vise hen i riktig retning. I enkelte tilfeller kan det være lurt å henvise studenten til OsloMets studentstøttetjenester, som f.eks studentombudet, dersom hen trenger juridisk hjelp, eller til studentpresten, dersom hen trenger å prate med noen. En full oversikt over OsloMet sine studentstøttetjenester finner du under «studentstøtte» i menyen på student.oslomet.no. Dersom det likevel er aktuelt å melde inn saker eller rapportere om mangler, kan dere klage eller rapportere gjennom Si ifra!. Under kan dere lese mer om hvordan dere kan melde inn saker på OsloMet.

5.0 Attest

En attest er bevis på at man har sittet i et verv. Studentrådsstyret skal ved etterspørsel skrive attester til de klassetillitsvalgte som har deltatt i studentrådet. Attesten skal inneholde navn, fødselsdato, hva slags oppgaver hen har hatt og hvor lenge hen har sittet i vervet. Den kan også inneholde mer subjektive vurderinger av hvordan hen har gjort det i vervet.

6.0 Overlapp

Etter at et styre har hatt sin periode sitter de på mye informasjon og kunnskap som andre studenter ikke har. I en overlapp skal det avtroppende styret lære opp det påtroppende styret på en grundig måte. Dette vil si å gi det nye styret tilgang til mailkontoer, opplæring i hvordan man gjennomfører den daglige driften, viktige kontaktpersoner osv. Det er spesielt viktig at det nye styret blir gjort kjent med rådets styringsdokumenter. Her står bestemmelsene for hvordan ting skal gjøres innad i studentrådet.

Alle Studentråd har også vedtekter. Vedtekter er de betingelsene eller retningslinjene som alle må forholde seg til. Husk å gi innføring i disse før det nye styre overtar. Har ikke ditt studentråd vedtekter, trykk på linken under for standard vedtekter for studentråd.

Studentsamskipnaden SiO arrangerer flere gratis kurs som det kan være lurt for påtroppende styre å melde seg på. De har blant annet kurs i regnskap, profilering og rekrutering på stand, «ny i styret», «ny som leder» og markedsføring i sosiale medier. Under finner du et eksempel på sjekkliste som kan hjelpe til med overlappen. Husk også at Studentenes fakultetsråd og Studentparlamentet kan bistå opplæring ved behov.