Standardvedtekter for studentråd

Vedtekter for studentrådet ved XXX ved OsloMet

Gjeldende fra:        

1 Navn og formål

1.1 Studentrådet for XXX er det øverste studentorgan på institutt for XXX ved Oslo Metropolitan University

1.2 Studentrådet forkortes SR-XXX

1.3 Studentrådet er et religiøst og partipolitisk uavhengig organ.

1.4 Studentrådet representerer studentene ved institutt for XXX OsloMet

1.5 Studentrådet skal ivareta og fremme studentenes synspunkter og interesser overfor instituttets ledelse (her instituttleder og studieledere for samtlige program ved XXX). Studentrådet skal samarbeide med Studentenes fakultetsråd.

2 Medlemmer

2.1 Studentrådet består av klassetillitsvalgte fra hver klasse underliggende studentrådet, i tillegg til et eget styre (se § 3). Hver klassetillitsvalgt skal ha en vararepresentant,

2.2 Klassetillitsvalgte velges ved starten av hvert skoleår. Alle i klassen kan stille til valg, og det skal foregå skriftlig valg dersom det finnes flere kandidater. Om det bare finnes en kandidat kan denne velges ved akklamasjon.

2.3 Dersom en tillitsvalgt blir valgt inn i studentrådsstyret, skal det holdes nytt valg for klassetillitsvalgt i den berørte klassen.

3 Styret

3.1 En valgperiode i studentrådsstyret går fra 1. januar til 30. desember.

3.2 Studentrådet skal ha et valgt styre bestående av leder, nestleder og økonomiansvarlig. Det kan også bli valgt et-to ekstra styremedlem om det er behov for dette. Styret sitter i 1 år etter det har blitt valgt.

3.3 Leder og/eller nestleder skal delta i jevnlige møter med instituttledelsen og studentenes fakultetsråd, og skal informere studentrådet om saker som blir tatt opp.

3.4 Leder disponerer studentrådets økonomiske midler og har prokura, så lenge det følger vedkjente vedtak av studentrådet.

3.5 Det avtroppende styret plikter å informere det påtroppende styret om arbeidsoppgavene i deres verv. Det ligger to måneder overlapping i styret fra det nye blir valgt, til det gamle styret kan tre av.

3.6 Studentrådets leder har ansvar for den daglige driften. Nestleder er leders stedfortreder og Studentrådets protokollfører. Økonomiansvarlig har ansvar for budsjett og regnskap. Øvrige oppgaver intern konstitueres mellom styremedlemmene.

3.6 Styret fatter hastevedtak ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har studentrådsleder dobbeltstemme.

3.7 Leder og økonomiansvarlig har signaturrett på vegne av studentrådet.

3.8 Styrets medlemmer har møteplikt på samtlige møter.

4 Studentrådet

4.1 Alle faste representanter av studentrådet har møterett på studentrådsmøter med tale, stemme og forslagsrett. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.

4.2 Studentrådets medlemmer, her tillitsvalgte, skal sørge for kommunikasjon mellom klassene og studentrådet.

4.3 Tillitsvalgte har møteplikt på studentrådsmøtene. Vara skal møte, dersom tillitsvalgt mot formodning ikke kan stille. Ved forfall meldes styret i forkant av møtet.

4.4 Studentrådsmøter er gyldig fravær fra forelesninger og praksis, og leder kan gi ut bekreftelse på møtedeltagelse om det er ønskelig.

4.5 Studentrådet skal ha minimum tre møter per semester, med mindre sterke grunner taler mot det.

4.6 Sakspapirer til studentrådsmøter sendes ut senest en uke før møtet holdes. Fristen for å melde opp saker til studentrådsmøtene fastsettes av studentrådsstyret i innkallingen.

4.7 Studentrådet er vedtaksdyktig når 1/3 av rådets medlemmer, eller mer, er fremmøtt.

4.8 Studentrådsmøter skal referatføres. Referatet skal inneholde alle forslag, saker og vedtak. Referatet skal være klart senest to uker etter møtet.

4.9 Leder velges som ordstyrer, hvis ikke leder kan stille overdras ansvaret til nestleder. Et styremedlem velges som referent.

4.10 Alle studenter studentrådet representerer kan møte på studentrådsmøtene.

5 Stemmerett og valgbarhet

5.1 Alle studentrådsmedlemmer har stemmerett.

5.2 Alle studenter studentrådet representerer er valgbare til styret.

5.2 Studentrådsstyret har ikke stemmerett, med mindre de er den eneste fremmøtte som kan representere sin klasse.

6.Tillitsvalgtes godtgjørelse

6.1 Tillitsvalgte skal ikke motta honorar for sine verv.

6.2 Tillitsvalgte mottar attest signert av studentrådsleder ved studieårets ende, spesifikt mot slutten av vårsemesteret.

6.3 Attest kan kun utstedes til representanter som har deltatt på minimum 50% av studentrådsmøtene i studieåret.

7 Mistillit

7.1 Studentrådsstyret eller klassen kan stille mistillit til en tillitsvalgt.

7.2 Personen som stilles mistillit til skal ha mulighet til å forklare seg for studentrådet og/eller den gjeldende klassen, før det tas en avgjørelse.

7.3 Ved mistillit til en klassetillitsvalgt skal en beslutning avgjøres av klassen med hjelp fra studentrådsstyret.

7.4 Ved mistillit til en tillitsvalgt i studentrådsstyret skal en beslutning avgjøres av studentrådet.

7.5 Ved mistillit skal det være 2/3 flertall for å avskjedige en person fra et verv.

8 Årsmøte

8.1 Årsmøtet skal holdes en gang i året, og er studentrådets høyeste myndighet.

8.2 Årsmøtet er et allmøte hvor alle studenter representert av studentrådet har møte-, tale- og stemmerett.

8.3 Årsmøtet innkalles og ledes av studentrådsstyret.

8.4 Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn en stemme.

8.5 Møteleder velges av årsmøtet.

8.6 Årsmøtet skal innkalles med minimum 14 dagers varsel, og er vedtaksdyktig uansett fremmøtte.

8.7 Forslag om vedtektsendringer må være innsendt til studentrådsstyret minimum 7 dager før årsmøtet.

8.8 Vedtektsendring kan kun foregå på årsmøtet og avgjøres med 2/3 flertall.

8.9 På årsmøtet skal det velges et tellekorps bestående av en-to studenter. Det skal også velges to protokollunderskrivere som har vært tilstede under hele møtet.

9 Årsmøtets oppgaver

9.1 Årsmøtet skal:

  • Gå gjennom og godkjenne regnskap
  • Vedta budsjett
  • Velge leder, nestleder, økonomiansvarlig og eventuelt styremedlem
  • Behandle innkomne forslag
  • Vedta eventuelle vedtektsendringer

9.2 Alle personvalg skal foretas skriftlig. Årsmøtet kan velge å foreta valg ved akklamasjon dersom det ikke er flere kandidater som stiller til et verv, med mindre noen med forslagsrett motsetter seg dette. Det kreves alminnelig flertall for å bli valgt.

10 Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst 1/3 av de stemmeberettigede medlemmene krever det.

Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

11 Råd og utvalg

11.1 Studentrådet skal påse at det sitter studentrepresentanter i råd og utvalg der studenter har rett til å bli hørt etter Universtiets- og høyskolelovens § 4.1.4

11.2 Valg av studentrepresentanter til råd og utvalg skal normalt gjennomføres samtidig som årsmøtet avholdes.

11.3 Til instituttrådet skal det velges to faste og to vara. Studentrepresentantens periode varer fra 1. juli til 30. juni, året etter.

11.4 Til praksisutvalget skal det velges en fast representant og en vara.

12 Oppløsning, sammenslutning og deling

Oppløsning av foreningen kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje, må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. Det kan velges et avviklingsstyre som skal forestå avviklingen. Det ordinære styret kan velges til avviklingsstyre, og får stilling som avviklingsstyre om intet valg foretas.

Foreningens formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle det formål studentrådet arbeider for å fremme.

Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse.

Sammenslutning med andre foreninger eller deling av foreningen anses ikke som oppløsning.

Vedtak om sammenslutning/deling og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring. Styret skal i denne forbindelse utarbeide en plan for sammenslutningen/delingen som årsmøtet skal stemme over. Ved sammenslutning eller deling skal det innhentes samtykke fra foreningens kreditorer.

Vedtektene er diskutert og godkjent av:

 

___________________________________