Studentparlamentet

Studentparlamentet ved OsloMet er universitetets øverste studentdemokratiske organ, universitetets studentpolitiske stemme utad og studentenes forankring i toppledelsen og opp mot rektoratet. I tillegg er det Studentparlamentet som velger studentrepresentanter inn i ulike råd og utvalg på institusjon-/universitetsnivå.

Har du lyst til å…

 • drive med noe annet enn bare pensum og forelesninger i studietiden?
 • nye venner eller møte nye, engasjerte mennesker?
 • drive med studentpolitikk?
 • skaffe deg et nettverk utenfor eget studie?
 • påvirke din og andres studiehverdag?
 • være studentenes stemme?
 • lære en drøss med nye ting du ikke vil få gjennom forelesninger?
 • tjene litt ekstra penger ved siden av studiene?

Så …

1. Still til valg som studentparlamentsmedlem!
(Valg på høsten)

Eller

2. Still til verv studentparlamentet velger til!
(Valg på våren)

1. Still til valg som studentparlamentsmedlem!

Studentparlamentets valgperiode foregår over en måned på slutten av hvert høstsemester. Vi deler perioden inn i «Still til valg» i slutten av oktober og «Stem» i starten av november. Valgte parlament sitter fra 1. januar til 31. desember

I «Still til valg»-perioden kan alle semesterregistrerte studenter ved OsloMet stille til valg. Parlamentet består av 28 representanter fordelt ut i fra antall studenter på OsloMets fire fakulteter med tilsvarende vara-plasser. Man stiller på vegne av sitt fakultet og ved å fylle ut kandidatskjema. Her skriver man litt om hva som engasjerer, hva man mener og/eller hva man ønsker å jobbe for. Det kan være alt fra læringsmiljø, tverrprofesjon, undervisning, Canvas eller sosiale møteplasser.

I «Stem»-perioden har alle semesterregistrerte studenter ved OsloMet stemmerett og avgir sin stemme via urnevalg. Urnevalget foregår på nett og ligger ute sammen med kandidatenes kandidatskjema. Du stemmer på kandidatene ved ditt fakultet og har like mange stemmer som antall fasteplasser.

Studentenes fakultetsråd supplerer også Studentparlamentet på sine valgmøter i  mai.

2. Still til verv Studentparlamentet velger til!

Mot slutten av våren velger Studentparlamentet studenter som skal representere studentene i sentrale nemd, styrer, råd og utvalg. Disse vervene er alle ettårige og studentene har lovpålagte plasser i de med beslutningsmyndighet. Flesteparten er også honorerte.

Under finnes informasjon om Studentparlamentets egne utvalg og komiteer, samt vervene som ledes gjennom en prosess med parlamentets valgkomité.

Oversikt over samtlige resterende verv Studentparlamentet velger til finnes her.

Fulltidsverv

Arbeidsutvalget – fire fulltidstillitsvalgte som jobber for å fremme Studentparlamentets politikk, saksbehandle ovenfor Studentparlamentets medlemmer og å representere OsloMets studenter opp mot ledelsen og ut i samfunnet.

Deltidsverv

Universitetsstyret – to studentrepresentanter i universitetets øverste styre, som har ansvar for universitetets strategiske virksomhet og drift, altså rektors sjef.

Klagenemnda – to studentrepresentanter som deltar i saksbehandling av studenters klagesaker

Skikkethetsnemnda – to studentrepresentanter som deltar i saksbehandling angående studenters skikkethet.

Verv for Studentparlamentet

Kontrollkomiteen – tre personer som skal kontrollere at Studentparlamentet og Arbeidsutvalget gjør sitt arbeid i samsvarer med vedtatt politikk og regler. Det velges en representant på våren og to på høsten.

Valgkomiteen – fem personer som jobber for å vurdere og foreslå de kandidatene de mener er mest egnet til de aktutelle vervene i Studentparlamentet.
Aktuelle verv:

 • Arbeidsutvalget
 • Universitetsstyre
 • Klagenemnda
 • Skikkethetsnemnda
 • Kontrollkomiteen

Kontakt – Om du lurer på noe om noen av vervene kan du enten sende mail Studentparlamentets valgkomité eller ved å sende direkte til Studentparlamentet.

Valgkomiteens arbeid

Til noen av vervene vil det bli laget en innstilling (anbefaling) på kandidater av Studentparlamentets valgkomite. Disse vervene vil derfor ha en egen prosess. For alle andre verv stiller kandidatene til valg på selve valgmøtet. En oversikt over alle vervene ligger lenger ned på siden.

For å bli med i valgkomiteens vurdering må man fylle ut kandidatskjema hvor man legger ved profilbilde og CV samt krysser av for de vervene man stiller til.
Kandidatskjema legges ut nærmere valg. 

I kandidatskjemaet skal du laste opp CV og svare på spørsmålene som blir tilt i skjemaet. Det vil være en frist for å sende inn skjema.

Valgkomiteen vil kontakte kandidatene etter fristen for å avtale tid for intervju.
OBS! Kandidater til Arbeidsutvalget og Universitetsstyret vil få en Caseoppgave som de skal svare på før intervjuet.

Valgkomiteen kan nås på vk.sposlomet@gmail.com. Valgkomiteen vil også være tilgjengelig for å treffes på møtene til Studentparlamentet og etter avtale.

Hvert år arrangeres det også en sofaprat på kveldstid. Her får kandidatene til Arbeidsutvalget og Universitetsstyret presentere seg og andre kan stille spørsmål til kandidatene. Arrangementet for sofapraten vil bli godt annonsert.