Studentparlamentet

Studentparlamentet ved OsloMet er universitetets øverste studentdemokratiske organ, universitetets studentpolitiske stemme utad og studentenes forankring i toppledelsen og opp mot rektoratet. I tillegg er det Studentparlamentet som velger studentrepresentanter inn i ulike råd og utvalg på institusjon-/universitetsnivå.

I studentparlamentet kan du være med å forme din egen studieopplevelse, og påvirke beslutninger som betyr noe for deg. Gjennom engasjementet vil du styrke dine evner innen argumentasjon og retorikk, noe som vil være svært nyttig i alle akademiske situasjoner.

Vi har både skolering, lek og fest på våre to årlige seminarer. Da pakker vi ofte kofferten og sjekker inn på hotell for å gå i dybden på egen politikk, lære oss debatteknikk, utfordres i quiz eller rocke musikkbingo.

I tillegg vil du få innsikt i politikkens verden, utvikle verdifulle nettverk og få en CV med konkret erfaring som viser ditt engasjement, forståelse for politiske prosesser og aktive deltakelse i utformingen av studieopplevelsen på Oslomet.

Still til verv Studentparlamentet velger til!

Mot slutten av våren velger Studentparlamentet studenter som skal representere studentene i sentrale nemd, styrer, råd og utvalg. Disse vervene er alle ettårige og studentene har lovpålagte plasser i de med beslutningsmyndighet. Flesteparten er også honorerte.

Under finnes informasjon om Studentparlamentets egne utvalg og komiteer, samt vervene som ledes gjennom en prosess med parlamentets valgkomité.

Oversikt over samtlige resterende verv Studentparlamentet velger til finnes her.

Fulltidsverv

Arbeidsutvalget – fire fulltidstillitsvalgte som jobber for å fremme Studentparlamentets politikk, saksbehandle ovenfor Studentparlamentets medlemmer og å representere OsloMets studenter opp mot ledelsen og ut i samfunnet.

Deltidsverv

Universitetsstyret – to studentrepresentanter i universitetets øverste styre, som har ansvar for universitetets strategiske virksomhet og drift, altså rektors sjef.

Skikkethetsnemnda – to studentrepresentanter som deltar i behandlingen av skikkethetssaker

Nemnd for Studentsaker – en mannlig og en kvinnelig studentrepresentant som deltar i saksbehandling av studenters klagesaker

Verv for Studentparlamentet

Kontrollkomiteen – tre personer som skal kontrollere at Studentparlamentet og Arbeidsutvalget gjør sitt arbeid i samsvarer med vedtatt politikk og regler. Det velges en representant på våren og to på høsten.

Valgkomiteen – fem personer som jobber for å vurdere og foreslå de kandidatene de mener er mest egnet til de aktutelle vervene i Studentparlamentet.
Aktuelle verv:

  • Arbeidsutvalget
  • Universitetsstyre
  • Klagenemnda
  • Skikkethetsnemnda
  • Kontrollkomiteen

Kontakt – Om du lurer på noe om noen av vervene kan du enten sende mail Studentparlamentets valgkomité eller ved å sende direkte til Studentparlamentet.

Valgkomiteens arbeid

Til noen av vervene vil det bli laget en innstilling (anbefaling) på kandidater av Studentparlamentets valgkomite. Disse vervene vil derfor ha en egen prosess. For alle andre verv stiller kandidatene til valg på selve valgmøtet. En oversikt over alle vervene ligger lenger ned på siden.

For å bli med i valgkomiteens vurdering må man fylle ut kandidatskjema hvor man legger ved profilbilde og CV samt krysser av for de vervene man stiller til.
Kandidatskjema legges ut nærmere valg. 

I kandidatskjemaet skal du laste opp CV og svare på spørsmålene som blir tilt i skjemaet. Det vil være en frist for å sende inn skjema.

Valgkomiteen vil kontakte kandidatene etter fristen for å avtale tid for intervju.
OBS! Kandidater til Arbeidsutvalget og Universitetsstyret vil få en Caseoppgave som de skal svare på før intervjuet.

Valgkomiteen kan nås på vkoslomet@gmail.com. Valgkomiteen vil også være tilgjengelig for å treffes på møtene til Studentparlamentet og etter avtale.

Hvert år arrangeres det også en sofaprat på kveldstid. Her får kandidatene til Arbeidsutvalget og Universitetsstyret presentere seg og andre kan stille spørsmål til kandidatene. Arrangementet for sofapraten vil bli godt annonsert.