Råd og utvalg på OsloMet

Det er mange råd og utvalg her på OsloMet og ifølge Universitets og Høyskoleloven § 4-4 skal studentene ha minst 20% av medlemmene i råd og utvalg med beslutningsmyndighet. Det betyr at vi trenger mange engasjerte studenter til å fremme studentenes synspunkt og meninger. Man velger tillitsvalgte til råd og utvalg både på institutt-, fakultet-, sentralt nivå, samt til Studentparlamentets egne komiteer og eksterne utvalg.

De ulike rådene og utvalgene består av både undervisnings- og forskningstilsatte, administrativt tilsatte og studenter. Studentrepresentantene er i de fleste rådene/utvalgene lønnet for arbeidet. Valg til de ulike rådene og utvalgene foregår på ulik måte og til ulike tidspunkt. Under finner du ut mer informasjon om de ulike vervene på de ulike nivåene på OsloMet.


Universitetsnivå

Vervene på universitetsnivå velges av Studentparlamentet på valgmøte rundt månedsskiftetav april/mai. Studentene som velges på valgmøte sitter i verv i et studieår. Kontakt Studentparlamentet dersom du er interessert i noen av vervene under. Det hender at Studentparlamentets supplerer til råd og utvalg gjennom året.
Interessert i verv på universitetsnivå? Kontakt Studentparlamentet!

Universitetsstyret

Universitetets øverste beslutningsorgan. Bestemmer universitetets overordnede strategiske virksomhet og drift. Det er her de viktigste sakene vedtas.
Studentrepresentanter: 2 faste + 2 vara

Skikkethetsnemnda

Fatter vedtak i saker om utestenging på bakgrunn av faglige og personlige forutsetninger. Skikkethet gjelder for studenter innen lærer og helse- og sosialpersonell, og studentrepresentantene burde være fra de utdanningene som er underlagt skikkethetsvurdering.
Studentrepresentanter: 2 faste

Forskning- og utviklingsutvalget

Utvalget er rådgivende ovenfor ledelsen i spørsmål om forsknings- og utviklingsvirksomhet på OsloMet.
Studentrepresentanter: 2 faste + 2 vara

Utdanningsutvalget

Utdanningsutvalget er rådgivende overfor universitetsledelsen. Utvalget skal bidra til å utvikle OsloMets utdanninger. Utvalget skal også bidra til at institutsjonen har en helhetlig utdanningsstrategi og en samfunnsrelevant studieportefølje av programmer med høy kvalitet som reflekterer OsloMets faglige profil og egenart.
Studentrepresentanter: 3 faste + 3 vara

Tilsettingsutvalget for undervisnings- og forskeransatte

Tilsettingsutvalget er for deg som er en god menneskekjenner, og opptatt av å tilsette de riktige menneskene for OsloMet. Dette utvalget jobber med å godkjenne utlysningstekster, oppnevne sakkyndige utvalg, tilkjenne opprykk.
Studentrepresentanter: 1 fast + 1 vara (vara er ønskelig at sitter som fast i tilsettingsutvalget for professor, forsker 1 og dosenter)

Tilsettingsutvalget for professor, forsker 1 og dosenter

Tilsettingsutvalget er for deg som er en god menneskekjenner, og opptatt av å tilsette de riktige menneskene for OsloMet. Dette utvalget jobber med å godkjenne utlysningstekster, oppnevne sakkyndige utvalg, tilkjenne opprykk og innvilge søknader om å fortsette i stillingen utover fylte 70 år.
Studentrepresentanter: 1 fast + 1 vara (vara er ønskelig at sitter som fast tilsettningsutvalget for undervisnings- og forskeransatte)

Styringsgruppe for INTERACT

INTERACT er et senter for tverrprofesjonell utdanning om og med barn og ungdom. Prosjektet om INTERACT startet opp i 2016 og ble etablert i 2017. Styringsgruppa skal være tett på prosjektet og jobber med å ta strategiske beslutninger for senteret. Det er ønskelig at studentrepresentantene kommer fra studier som omhandler barn og ungdom.
Studentrepresentanter: 2 faste + 2 vara

Klagenemnda

Universitetets øverste beslutningsorgan. Bestemmer universitetets overordnede strategiske virksomhet og drift. Det er her de viktigste sakene vedtas.
Studentrepresentanter: 2 faste + 2 vara

Læringsmiljøutvalget

Læringsmiljøutvalget er et rådgivende organ ved OsloMet som bistår universitetsledelsen i saker som er relatert til læringsmiljøet, både det fysiske og det psykososiale. Læringsmiljøutvalget har som mål å initiere samt følge opp saker som angår studentenes fysiske og psykososiale forhold ved institusjonen. Utvalget har som mål å delta i planleggingen av tiltak vedrørende læringsmiljøet og være delaktig i utviklingen omkring spørsmål angår studentenes sikkerhet og velferd.
Studentrepresentanter: 6 faste + 6 vara

Studieutvalget

Studieutvalget er oppnevnt av universitetsstyret ved OsloMet. Utvalget skal være rådgivende overfor institusjonsledelsen. Studieutvalget skal godkjenne nye program- og emneplaner på master- og ph.d.-nivå og vesentlige endringer i slike planer. Utvalget fastsetter også utfyllende bestemmelser innenfor rammen av forskrifter tilknyttet studiene.
Studentrepresentanter: 2 faste + 2 vara

Senter for velferds- og arbeidslivsforskning-styret (SVA-styret)

Senterstyret er det øverste organ ved senteret for velferds- og arbeidslivsforskning. Senterstyret har ansvar for å fastsette overordnede mål, prioriteringer og strategier for virksomheten ved senteret, i overensstemmelse med de lover, forskrifter og regler som gjelder, og rammer og mål som gis av styret ved OsloMet. Senterstyret skal sikre at senteret er i god utvikling, at virksomheten holder et høyt faglig nivå og drives effektivt, og skal sørge for kvalitetsutvikling og kvalitetssikring av virksomheten senteret har ansvar for. Studentrepresentanter: 2 faste + 2 vara

Kulturutvalget

Er du opptatt av kulturtilbud for student er på OsloMet? Kulturutvalget har ansvar for kulturtilbudet på OsloMet og planlegg er en kulturkalender for hvert semester. Kulturkalenderen består av konserter, forestillinger, filmvisninger, foredrag om ulike tema, m.m. Som studentrepresentant i kulturutvalget er du med på å planlegge og finne aktiviteter til kulturtilbudet.
Studentrepresentanter: 3 faste

Tildelingskomiteen for aktivitetsmidler

Tildelingskomiteen for aktivitetsmidler har ansvar for å formidle OsloMets aktivitetsmidler, som skal støtte opp om studentkultur og -aktivitet. Tildeling skjer to ganger årlig. Kriteriene for tildeling er spesifisert i eget reglement.
Studentrepresentanter: 2 faste


Fakultetsnivå

Det er ikke alle fakultetene som har samme råd og utvalg. Derfor har vi merket hvilket fakultet som har det i parentes. De ulike rådene og utvalgene skal ha 20% studentrepresentasjon. Vervene på fakultetsnivå velges på allmøter på fakultetene, de avholdes rundt starten av mai og verv-perioden er et studieår.
Interessert i verv på fakultetsnivå? Kontakt ditt Studentenes fakultetsråd

Studentenes fakultetsrådstyret (alle fakultetene)

Studentenes Fakultetsråd har et styre som består av leder og nestleder. Disse er valgt på allmøte på fakultet og ansatte på OsloMet, i en 15% og en 10% stilling. De jobber med saker som opptar studentene ved fakultetet. Leder og nestleder skal følge opp det de fakultetstillitsvalgte mener.

Studentenes fakultetsråd har som hovedoppgave å følge opp studentråd og andre tillitsvalgte ved fakultetet og sørge for at deres saker går videre til ledelsen ved fakultetet og til Studentparlamentet.

Fakultetsråd (alle fakultetene)

Dette utvalget gir råd til dekanen om overordnede mål, prioriteringer og strategier for virksomheten ved fakultetet. Fakultetsrådene består av undervisnings- og forskningsansatte, administrativt ansatte, representanter fra praksisfeltet og studentrepresentanter.

Ansettelsesutvalget for undervisning og forskning-stillinger (TKD, LUI, SAM)

Vedtar hvilke søkere som skal tilsettes i undervisnings- og forskningsstillinger ved de enkelte fakultetene.

Studieutvalget (HV)

Utvalget er rådgivende overfor fakultetsledelsen og skal godkjenne nye og reviderte programplaner og emneplaner for studier på sitt fakultet, samt fastsette retningslinjer tilknyttet studier ved fakultetet.

Utdanningsutvalget ved A-hus (HV)

Dette utvalget skal være et tverrfaglig rådgivende organ for administrerende direktør i strategiske spørsmål innen medisinske og psykologfaglig utdanning. Ansvarsområdet omfatter utdanninger på bachelor-, master- og PHD-nivå i tillegg til formaliserte videreutdanninger.

Man skal blant annet gi råd vedrørende utvikling av A-hus som god læringsarena, arbeidet for godt samarbeid med utdanningsinstitusjonene om utvikling og gjennomføring av de ulike studiene og anbefale prioritering innen utdanning i tråd med sykehusets strategi og behov for kompetanse.

Tilsettingsutvalg og tilsettingsråd (HV)

I dette utvalget er det leder som innstiller, men representanten har mulighet til å både være med i intervjuprosessen og i tilsettingsprosessen.

Innstillingsutvalg for instituttleder og studieleder (TKD)

Innstiller på kandidater som søker på jobben som instituttleder og studieleder.

SiO mat og drikke brukerutvalg (1 fra hvert fakultet)

Studentenes Fakultetsråd ved det respektive fakultet kan velge én person som sitter i SiO mat og drikke sitt brukerutvalg. Ønsker du å sitte i brukerutvalget? Ta kontakt med Studentenes Fakultetsråd ved ditt fakultet eller med Studentparlamentet for mer informasjon.

Forskning og utviklingsutvalget (alle fakultetene)

Her skal utvalget fordele midler til forskning- og utviklingsvirksomheten ved fakultetet. Utvalget er rådgivende overfor fakultetsledelsen.

Utdanningsutvalget (TKD, LUI, SAM) 

Utdanningsutvalget på fakultetsnivå er rådgivende overfor fakultetsledelsen. Utvalget skal bidra til å utvikle fakultetets utdanninger. Utvalget skal også bidra til at fakultetet har en helhetlig utdanningsstrategi og en samfunnsrelevant studieportefølje av programmer med høy kvalitet som reflekterer OsloMets faglige profil og egenart.

Utdanningsutvalget ved Oslo Universitetssykehus (HV)

Utdanningsutvalget ved Oslo universitetssykehus skal være et rådgivende organ i strategiske utdanningsspørsmål. Utvalget skal arbeide med prinsipielle og klinikkovergripende saker av strategisk, koordinerende og praktisk karakter. Både grunn-, videre- og etterutdanning ligger innenfor utvalgets ansvarsområde.

Man skal blant annet gi råd til administrerende direktør ved sykehuset, UiO og OsloMet, arbeide for å fremme betydningen av og heve kvaliteten på utdanning i alle miljøer ved sykehuset og gi råd om utvikling og oppfølging av utdanningsstrategi og handlingsplan.

Juryen for Årets Underviser (alle fakultetene)

Hvert år nomineres flere undervisere på OsloMet til den gjeve prisen Årets Underviser. I denne juryen sitter det en student fra hvert fakultet samt nestleder av Studentparlamentet. Det er normalt satt av et jurymøte rundt starten av juni hvor vinneren kåres.

Ansettelsesutvalget for lederstillinger (LUI)

Vedtar hvilke søkere som skal ansettes i lederstillinger ved fakultetet.

Tilsettings- og innstillingsutvalg for faglig-administrative lederstillinger (Alle fakulteter)

I innstillingsutvalget er man med på intervju av kandidater til stillingen. Man avgjør sammen med utvalget hvilken kandidat man skal innstille og eventuelt i hvilken rekkefølge. I tilsettingsutvalget vurderer man de kandidatene som innstillingsutvalget avgjorde og avgjør hvilken kandidat som får tilbud om jobben. Men i hver av disse sitter 1 representant for hver innstilling. Altså den representanten som innstiller kan ikke sitte i tilsettingen av den kandidaten, slik at representantene blir fordelt ettersom.

Utvalg for studentsaker/studiesaker (LUI, HV,)

Utvalget fatter endelig vedtak om ikke bestått praksis og behandler søknader om 4.gangs forsøk på eksamen og 3.gangs forsøk på å gjennomføre praksisstudier.


Instituttnivå

På instituttnivå er det studentrådene som gjennomfører valgene. Dette er verv som handler om praksis, spesifikke fag og emner, samt rutiner og regler på instituttet.
Interessert i verv på instituttnivå? Kontakt ditt Studentråd

Studentrådsstyret

Et studentråd består av klassetillitsvalgte fra alle utdanningene ved ditt institutt, og ledes av studentrådsstyret. Studentrådsstyret taler studentenes sak mot instituttledelsen, og sammen med studentrådet jobber de for best mulig læringsmiljø på instituttet og for studentenes faglige rettigheter.

Å delta i studentrådet er en flott mulighet til å engasjere seg lokalt på instituttet og du vil gjøre et viktig arbeid for studentene ved din utdanning. Det gir deg et verdifullt sosialt og faglig nettverk, samt kompetanse og erfaring du neppe får gjennom studiene. Hvis du har lyst til å være med å påvirke din studiehverdag anbefaler vi deg å stille til leder, nestleder eller medlem av ditt studentrådsstyre. I verktøykassen for studentrådstyrer kan du lese mer om oppgavene til styret.

Instituttråd

Instituttrådet er en svært god mulighet for å få gjennomslag for studentenes synspunkt på instituttet. Dessverre er det ikke alle institutter som har et instituttråd. Dersom du synes det burde være dette, ta det opp som en sak i ditt studentråd!

Instituttrådet gir råd til instituttleder og skal bidra til et godt grunnlag for instituttleders beslutninger i viktige spørsmål for instituttet. Det skal ivareta et overordnet og helhetlig syn på virksomheten ved instituttet og drøfte saker av strategisk og prinsipiell betydning for instituttet som blant annet innspill til budsjett og økonomiske rammer og innspill til nye fag- og studieplaner og vesentlige endringer i eksisterende planer, inkludert praksisordninger.

Praksisutvalg

Alle studenter som opplever urettferdigheter, brudd på reglement eller generelt blir dårlig tatt imot i praksis har klagerett. Klagen sendes til praksisutvalget og studenter har krav på at minst en student fra ditt institutt er representert. I dette vervet møter man på ulike utfordringer medstudenter møter mens de er i praksis og det er din oppgave, sammen med ansatte på institutt og i administrasjon å avgjøre om klagen skal få medhold eller ikke. Typiske saker er vedtak om ikke bestått praksis, og kan i særlige tilfeller gi dispensasjon for en tredje og siste praksisperiode.


Studentparlamentet interne verv

Det finnes også andre verv på OsloMet som ikke er i råd og utvalg. Alle vervene under velges på valgmøtet til Studentparlamentet, unntatt valget til selve Studentparlamentet. Medlemmene til Studentparlamentet velges på høstsemesteret.

Studentparlamentet

Studentparlamentet er OsloMets øverste studentorgan, og består av 28 faste studentrepresentanter, samt 28 varaer, fra alle fire fakultetene ved OsloMet. Disse representantene velges hver høst og jobber er å følge opp studentenes faglige, økonomiske og sosiale interesser. Studentparlamentet er med andre ord her for å sikre at studentenes stemme blir hørt i alle saker som angår dem. Ved ledige seter i Studentparlamentet kan Studentenes fakultetsråd ved det respektive fakultet supplere ved å avholde et allmøte. Om du ser at ditt fakultet har ledig plass, kan du ta kontakt med leder av Studentenes Fakultetsråd ved ditt fakultet eller henvende deg til Studentparlamentet.

Studentparlamentets Arbeidsutvalg

Studentparlamentets arbeidsutvalg (AU) består av fire studentrepresentanter som har fri fra studiene i et år for å jobbe 100% med studentpolitikk. AU er Studentparlamentets ansikt utad, og skal jobbe med å formidle Studentparlamentets politikk til studenter og ansatte på OsloMet, andre studentdemokratier eller andre politiske aktører. AU skal også bistå OsloMet i de spørsmål de ønsker innspill fra studenter. I tillegg skal AU ha opplæring og oppfølging av representanter i Studentparlamentet.

Valgkomiteen

Valgkomiteen består av fem personer som jobber for å vurdere og innstille de gode kandidatene til verv i Studentparlamentet. Dersom du er en menneskekjenner som ønsker det beste for Studentparlamentet, burde du stille til valgkomiteen. Valgkomiteen har somoppgave å vurdere kandidater til enkelte av de viktigste vervene for Studentparlamentet. Valgkomiteen bruker mye tid på å lære alle kandidater å kjenne, for å deretter innstille på den de mener er den beste kandidaten.

Kontrollkomiteen

Her sitter det tre personer som skal kontrollere at Studentparlamentet og AU sitt arbeid samsvarer med vedtatt politikk. Det skal velges en representant på valgmøtet og to representanter før jul. Om du en regelrytter og opptatt av at ting går sin rette gang, kan kontrollkomiteen være vervet for deg.


Andre verv eksternt

Det finnes flere verv som velges eksternt eller hvor utvalget er eksternt. Til Velferdstinget velger Studentparlamentet sine representanter på valgmøtet og til verv i Norsk Studentorganisasjon velger de ofte representanter på sitt Landsmøte rundt midten av mai. 

Velferdstinget

Velferdstinget i Oslo og Akershus er Studentsamskipsnadden i Oslo og Akershus (SiO) sitt styrende og lovgivende organ. Velferdstinget er en velferdspolitisk interesseorganisasjon for over 70.000 studenter tilknyttet SiO. Velferdstinget jobber for flest og best mulig velferdstilbud for alle studenter i Oslo og Akershus. OsloMet har 10 faste studentrepresentanter samt 30 varaer som velges av Studentparlamentet på valgmøtet. Det må ofte suppleres til dette vervet da det er mange varaplasser. Kontakt Læringsmiljø og internansvarlig i Arbeidsutvalget for mer informasjon.

Norsk Studentorganisasjon

Norsk Studentorganisasjon (NSO) er den største interesseorganisasjonen for studenter i Norge. Paraplyorganisasjon for studentdemokratier ved høyskoler og universiteter over hele landet. Består av 30 medlemslag og representerer om lag 230 000 studenter. Studentparlamentet ved OsloMet er medlem i Norsk Studentorganisasjon (NSO) og sender 13 delegater til landsmøtet til NSO. Delegatene fra OsloMet velges på valgmøtet til Studentparlamentet.

NSO har også en rekke verv som de fyller på sitt landsmøte og noen også gjennom året. Kontakt NSO dersom du kunne tenke deg å sitte i noen av deres verv.