Ledige studentverv i råd og utvalg

Studentparlamentet supplerer nå studentrepresentanter til følgene verv på institusjonen.

Klagenemnda – Er du interessert i juss eller regelverket knyttet til studentsaker, og opptatt av gode og riktige saksbehandlinger? Klagenemnda fatter endelig vedtak i studentrelaterte saker som gjelder klager på enkeltvedtak eller klager over formelle feil. De behandler også saker som gjelder mistanke om fusk eller utestengelse fra institusjonen.

 • 1 mannlig vararepresentant

Forskning og utviklingsutvalget – Ønsker du at forskning i større grad skal prege utdanningen på OsloMet? Forsknings- og utviklingsutvalget (FoU-utvalget) jobber for de strategiske spørsmålene om OsloMets forskning og utvikling. Utvalget skal arbeide for å stimulere OsloMets fagmiljøer til publisering og formidling av forskning og for å styrke forskningens synlighet i utdanning.

 •  1 vararepresentant

Læringsmiljøutvalget – Er du opptatt av at studentene skal ha et godt læringsmiljø? LMU følger opp saker om fysisk, psykososialt, pedagogisk og organisatorisk læringsmiljø. Alt fra luftkvalitet, campusutvikling og egnede leseplasser til foreningsmiljø og studiestart. LMU rapporterer direkte til styret, og er derfor et viktig talerør for studentene opp mot Universitetets øverste ledelse. LMU skal være delaktig i overordnede spørsmål som har noe med studentenes hverdag på OsloMet. LMU behandler ikke enkeltsaker, men jobber med læringsmiljø på et overordnet nivå. Annet hvert år er det en student som er leder for utvalget.

 • 1 fast representant
 • 5 vararepresentanter

Tilsettingsutvalget for Undervisnings- og Forskningsstillinger– Tilsettingsutvalget er for deg som er en god menneskekjenner, og opptatt av å tilsette de riktige menneskene for OsloMet. Dette utvalget jobber med å godkjenne utlysningstekster, oppnevne sakkyndige utvalg, tilkjenne opprykk. Vil du ansette din egen foreleser?

 •  1 fast representant (fylt, 19. November)

Tildelingskomiteen for aktivitetsmidler – Tildelingskomiteen for aktivitetsmidler har ansvar for å formidle OsloMets aktivitetsmidler, som skal støtte opp om studentkultur og -aktivitet. Tildeling skjer to ganger årlig. Kriteriene for tildeling er spesifisert i eget reglement. Valgperioden er ett år fra Studentparlamentets valgmøte. Vervet er ikke honorert.

 • 1 fast representant

Styringsgruppen for INTERACT – INTERACT er et senter for tverrprofesjonell utdanning om og med barn og ungdom. Prosjektet om INTERACT startet opp i 2016 og ble etablert i 2017. Styringsgruppa skal være tett på prosjektet og jobber med å ta strategiske beslutninger for senteret.

Det er en fordel med helse-, lærer- eller sosialfaglig bakgrunn.

 • 1 fast representant
 • 2 vararepresentanter

SiO Mat og Drikkes brukerutvalg – SiO Mat og drikke har til sammen 10 spisesteder og kafeer på OsloMet. Områdeleder for SiO mat og drikke inviterer en student fra hvert fakultet sammen med læringsmiljøansvarlig til å snakke om utvalg, tilbud og ønsker ved de ulike spisestedene, man får i tillegg vite om kampanjer og tilbud som kommer. Eksempler på saker man kan snakke om er manglende tilbud eller opplevelsen av spisestedene. Representantene velges for ett år, vervet er ikke honorert men man vil få gratis lunsj under møtene. Det ønskes en student fra hvert av de fire fakultetene.

 • 1 representant fra HV
 • 1 representant fra LUI (fylt, 19. November)
 • 1 representant fra SAM
 • 1 representant fra TKD (fylt, 19. November)

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *