Nå kan du stille til valg!

kollage av fine studener med parlamentet og arbeidsutvalget det siste året

Nå er vårvalget i gang, og mange spennende muligheter til å jobbe med studentpolitikk åpner seg på hele universitetet. Lørdag 4. mai er det valgmøte! Frist for å sende inn kandidatskjema og bli vurdert av valgkomiteen er 12. april: nettskjema.no/a/sposlometvalg

Studentparlamentets arbeidsutvalg

Studentparlamentets arbeidsutvalg er Studentparlamentets utøvende organ og består av fire studenter som er frikjøpt fra studiene for å jobbe med studenpolitikk og studenmedvirkning på fulltid. 

Arbeidsutvalget består av følgende verv:

 • Leder
 • Nestleder/Velferds- og mangfoldsansvarlig
 • Læringsmiljø- og internansvarlig
 • Utdanning- og internasjonaliseringsansvarlig

Du kan lese mer om arbeidsutvalget her.

Universitetsstyret

Arbeidsoppgaver:
I universitetsstyret har man et av de største og viktigste vervene for studentene på OsloMet. Universitetsstyret består av 11 personer som har ansvar for universitetets strategiske virksomhet og drift. Eksempler på saker som behandles i styret er opprettelse eller nedleggelse av studier, ansette OsloMets’ rektor og ledelse, vedta budsjett og andre viktige saker.

Som universitetsstyrerepresentant har man også ansvar for å orientere Studentparlamentet om styrets arbeid, og delta på samarbeidsmøter og seminarer med relevante representanter eller organer fra OsloMet eller styremedlemmer fra andre institusjoner.

Møtevirksomhet:

Styret har mellom 3 og 5 møter i semesteret.

Møteplan:

Følgende møtedatoer er vedtatt for høstsemesteret:

 • 17. september
 • 30.-31. oktober
 • 10. desember

Virketid: 1. juli til 31. juni

Antall studenter: 2 faste og 2 vararepresentanter, ett av hvert kjønn.

Forsknings- og utviklingsutvalget

Arbeidsoppgaver:
Ønsker du at forskning i større grad skal prege utdanningen på OsloMet? Forsknings- og utviklingsutvalget (FoU-utvalget) jobber for de strategiske spørsmålene om OsloMets forskning og utvikling. Utvalget skal arbeide for å stimulere OsloMets fagmiljøer til publisering og formidling av forskning og for å styrke forskningens synlighet i utdanning.

Antall studenter: 2 faste og 2 vararepresentanter.
Sakspapirer: Blir utsendt noen dager før møtet.
Virketid: 1. juli til 30. juni.
Kontaktperson: Hebe Gunnes, e-post: hebe.gunnes@oslomet.no

Studentparlamentets Valgkomite

Studentparlamentet har en egen valgkomite som jobber for å finne gode kandidater til studentdemokratiet på OsloMet. Valgkomiteen instiller på kandidater til Universitetsstyret, Studentparlamentets arbeidsutvalg og representanter til nemnd for studentsaker, skikkethetsnemdna. 

 Les mer om valgkomitéens arbeid her.

Utdanningsutvalget

Arbeidsoppgaver:

Ønsker du å videreutvikle OsloMets utdanninger? Utdanningsutvalget jobber for en helhetlig kvalitet i OsloMets utdanninger, og gjør dette ved å diskutere sentrale saker om utdanning på OsloMet. Utvalget har også ansvar for å sikre koblingen mellom utdanning og forskning og utvikling. Studentstemmen er svært viktig i dette utvalget.

Møtevirksomhet: Ca. 1 gang i måneden

Godtgjøring: ca545 kr pr. time. + ca. 1 time forberedelse. Utbetales etter siste møtet for semesteret.

Antall studenter: 3 faste, med 3 varaer. Utdanning og internasjonaliseringsansvarlig utgjør 1 av de faste. Begge kjønn skal være representert.

Sakspapirer: Blir utsendt noen dager før møtet.

Virketid: fra. 1. juli til 30. juni.

Kontaktperson: Inger Langeggen

E-post: ingerla@oslomet.no

Læringsmiljøutvalget

Arbeidsoppgaver:

Er du opptatt av at studentene skal ha et godt læringsmiljø? LMU følger opp saker om fysisk, psykososialt, pedagogisk og organisatorisk læringsmiljø. Alt fra luftkvalitet, campusutvikling og egnede leseplasser til foreningsmiljø og studiestart. LMU rapporterer direkte til styret, og er derfor et viktig talerør for studentene opp mot Universitetets øverste ledelse. LMU skal være delaktig i overordnede spørsmål som har noe med studentenes hverdag på OsloMet. LMU behandler ikke enkeltsaker, men jobber med læringsmiljø på et overordnet nivå. Annet hvert år er det en student som er leder for utvalget.

Les mer på nettsidene: https://student.oslomet.no/leringsmiljoutvalget

Møtevirksomhet: Det er ca. 3 møter i semesteret.

Møteplan: Møteplanen settes på starten av hvert semester.

Godtgjøring: 545 kr pr. time + ca. 1 time forberedelse. Utbetales ved slutten av semesteret.

Antall studenter: 6 faste, med 6 varaer.

Sakspapirer: Blir utsendt noen dager før møtet.

Virketid: 1. juli til 30. juni.

Kontaktperson: Kyrre Goksøyr

E-post: kyrremat@oslomet.no

Frister og viktige datoer

Frist for å stille til valg:

Frist for å stille til valg er alltid under valget det velges til. Kandidater oppfordres til å møte minimum 30 minutter før oppsatt tid for valget til det vervet de stiller til (se tidsplan). Tidsplanen er veiledende, men et valg vil ikke starte tidligere enn 30 min før oppsatt tid.

Frist for å bli vurdert av valgkomiteen:

Valgkomiteen vurderer og innstiller på kandidater til Arbeidsutvalget, Universitetsstyret, Skikkethetsnemda, Klagenemda og Kontrollkomiteen. For å bli vurdert av valgkomiteen må du registrere ditt kandidatur innen utgangen av fredag 12. april. Dette er fordi valgkomiteen skal ha tid til å intervjue og vurdere kandidater og gi kandidatene til Arbeidsutvalget og Universitetsstyret oppgaver som skal besvares. Det vil være mulig å stille til disse vervene også etter 12. april, men da vil du ikke bli vurdert av valgkomiteen.

Viktige datoer:

 • 5. mars – Kandidatskjemaet åpner
 • 12. april – Frist for å stille til valg for å bli vurdert av valgkomiteen.
 • 13. april – Kandidatene får tilsendt caseoppgaver.
 • 19. april – Frist for å svare på caseoppgaver.
 • 2. mai – Sofaprat med kandidatene til arbeidsutvalget og universitetsstyret
 • 3. mai – Valgkomiteens innstilling publiseres.
 • 4. mai – Studentparlamentets valgmøte.

Sofadebatt:

Torsdag 2. mai holdes det en sofadebatt. Tid og sted kommer.

Kontakt

For spørsmål rundt valgkomiteens arbeid og innstillinger send mail til vkoslomet@gmail.com.

For spørsmål om valgmøte, verv, eller annet send mail til studentparlamentet@oslomet.no.

Nemnd for studentsaker

Arbeidsoppgaver:

Nemnd for studentsaker er institusjonens øverste klageorgan og fatter endelig vedtak i alle studentrelaterte saker som gjelder klager på enkeltvedtak og klager over formelle feil. Nemnd for studentsaker behandler også saker som gjelder mistanke om fusk/forsøk på fusk, politiattester med merknad, utestengning fra institusjonen og andre saker som følger av lovens eller styrets bestemmelse.

Nemd for studentsaker har fem medlemmer med personlige varamedlemmer, hvorav to skal være studentrepresentanter.

Møtevirksomhet: Ca en gang i måneden

Møteplan: sekretær i utvalget avtaler..

Godgjøring: 545 kr pr. time. + 1,5 time forberedelse per sak. Utbetales etter siste møtet for semesteret.

Antall studenter: 2 faste.

Sakspapirer: Større mengde sakspapirer, krever at du setter deg godt inn i sak, noen timer

lesetid.

Virketid: 1. juli til 30. juni.

Skikkethetsnemnda

Arbeidsoppgaver:

Studerer du på en utdanning som er omfattet av skikkethetsvurdering? Er du opptatt av å ivareta de sårbare grupper som studentene skal møte i arbeidslivet? Skikkethetsnemnda vurderer om studenter er skikket for det yrket vedkommende utdanner seg til, dersom det er begrunnet tvil for dette. Et verv med mye ansvar, der du må være bevisst din rolle. Opplæring gis.

Møtevirksomhet: Ved behov, tradisjonelt få møter.

Møteplan: Ved behov, sekretær i utvalget avtaler. Møter på ettermiddag, mellom 13 og 18.

Godgjøring: 545 kr pr. time. + 1,5 time forberedelse per sak. Utbetales etter siste møtet for semesteret.

Antall studenter: 2 faste.

Sakspapirer: Større mengde sakspapirer, krever at du setter deg godt inn i sak, noen timer

lesetid.

Virketid: 1. juli til 30. juni.

Kontaktperson: Nayén Bacci Myhrvold

Epost: nayba@oslomet.no

Tilsettingsutvalget for undervisnings- og forskeransatte

Tilsettingsutvalget er for deg som er en god menneskekjenner, og opptatt av å tilsette de riktige menneskene for OsloMet. Dette utvalget jobber med å godkjenne utlysningstekster, oppnevne sakkyndige utvalg, tilkjenne opprykk.

Møtevirksomhet: Møte etter behov.

Godtgjøring: 545 kr pr. time. + ca. 1. time forberedelse. Utbetales etter siste møtet semesteret.

Antall studenter: 1 fast, med vara. 

Sakspapirer: Blir utsendt senest torsdag uken før møtet. Sakspapirene er taushetsbelagt og er kun synlig for studentrepresentanten.

Virketid: 1. juli til 30. juni.

Tilsettingsutvalget for Professor, forsker 1 og dosenter

Arbeidsoppgaver:

Tilsettingsutvalget er for deg som er en god menneskekjenner, og opptatt av å tilsette de riktige menneskene for OsloMet. Dette utvalget jobber med å godkjenne utlysningstekster, oppnevne sakkyndige utvalg, tilkjenne opprykk og innvilge søknader om å fortsette i stillingen utover fylte 70 år.

Møtevirksomhet: Hver 4. uke, torsdager. Møtene varer ca 1 time. Enkelte møter avholdes på e-post.

Godtgjøring: 545 kr pr. time. + ca. 1. time forberedelse. Utbetales etter siste møtet semesteret.

Antall studenter: 1 fast, med vara. (Vara er ønskelig at sitter som fast i UF-tilsettingsutvalget).

Sakspapirer: Blir utsendt senest torsdag uken før møtet. Sakspapirene er taushetsbelagt og er kun synlig for studentrepresentanten.

Virketid: 1. juli til 30. juni.

Styret for senter for velferd- og arbeidslivsforskning

Arbeidsoppgaver:

I møtene i SVA-styret vil du være med på å behandle saker som: kvartalsrapport av økonomi, ansettelser av forskningsinstituttledere, ulike orienteringer tilknyttet virksomheten SVA driver med.

Møtevirksomhet: 2-3 møter i semesteret.

Godtgjøring: vervet er honorert.

Virketid: 1.juli 2024 – 30. juni 2025.

Studentparlamentets kontrollkomite

Arbeidsoppgaver:

Er du en regelrytter og opptatt av at ting går sin rette gang? Kontrollkomiteen jobber for at Studentparlamentet og dets arbeidsutvalg følger egne vedtekter og vedtatt politikk. Det er et lærerikt og spennende verv.  

Møtevirksomhet: Kontrollkomiteen må delta på alle møter i Studentparlamentet, som er ca. en gang i måneden. Man har også møterett til AU-møtene. 

Møteplan: Ingen faste møter. 

Godtgjøring: Det er ingen honorar for dette vervet. 

Antall studenter: 3 representanter. 1 velges for sommer-sommer, og 2 velge for vinter-vinter.  

Sakspapirer: Sakspapirer til SP-møter sendes ut senest 8 virkedager før møtet, sakspapirer til AU-møter sendes ut senest 24 timer før møtet.  

Virketid: Sommer: 1. juli – 30. juni, Vinter: 1. januar – 31. desember 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *