Ledige studentverv i råd og utvalg

Studentparlamentet supplerer nå studentrepresentanter til følgene verv på institusjonen.

Klagenemnda – Er du interessert i juss eller regelverket knyttet til studentsaker, og opptatt av gode og riktige saksbehandlinger? Klagenemnda fatter endelig vedtak i studentrelaterte saker som gjelder klager på enkeltvedtak eller klager over formelle feil. De behandler også saker som gjelder mistanke om fusk eller utestengelse fra institusjonen.

 • 1 mannlig vararepresentant

Forskning og utviklingsutvalget – Ønsker du at forskning i større grad skal prege utdanningen på OsloMet? Forsknings- og utviklingsutvalget (FoU-utvalget) jobber for de strategiske spørsmålene om OsloMets forskning og utvikling. Utvalget skal arbeide for å stimulere OsloMets fagmiljøer til publisering og formidling av forskning og for å styrke forskningens synlighet i utdanning.

 •  1 vararepresentant

Læringsmiljøutvalget – Er du opptatt av at studentene skal ha et godt læringsmiljø? LMU følger opp saker om fysisk, psykososialt, pedagogisk og organisatorisk læringsmiljø. Alt fra luftkvalitet, campusutvikling og egnede leseplasser til foreningsmiljø og studiestart. LMU rapporterer direkte til styret, og er derfor et viktig talerør for studentene opp mot Universitetets øverste ledelse. LMU skal være delaktig i overordnede spørsmål som har noe med studentenes hverdag på OsloMet. LMU behandler ikke enkeltsaker, men jobber med læringsmiljø på et overordnet nivå. Annet hvert år er det en student som er leder for utvalget.

 • 1 fast representant
 • 5 vararepresentanter

Tilsettingsutvalget for Undervisnings- og Forskningsstillinger– Tilsettingsutvalget er for deg som er en god menneskekjenner, og opptatt av å tilsette de riktige menneskene for OsloMet. Dette utvalget jobber med å godkjenne utlysningstekster, oppnevne sakkyndige utvalg, tilkjenne opprykk. Vil du ansette din egen foreleser?

 •  1 fast representant (fylt, 19. November)

Tildelingskomiteen for aktivitetsmidler – Tildelingskomiteen for aktivitetsmidler har ansvar for å formidle OsloMets aktivitetsmidler, som skal støtte opp om studentkultur og -aktivitet. Tildeling skjer to ganger årlig. Kriteriene for tildeling er spesifisert i eget reglement. Valgperioden er ett år fra Studentparlamentets valgmøte. Vervet er ikke honorert.

 • 1 fast representant

Styringsgruppen for INTERACT – INTERACT er et senter for tverrprofesjonell utdanning om og med barn og ungdom. Prosjektet om INTERACT startet opp i 2016 og ble etablert i 2017. Styringsgruppa skal være tett på prosjektet og jobber med å ta strategiske beslutninger for senteret.

Det er en fordel med helse-, lærer- eller sosialfaglig bakgrunn.

 • 1 fast representant
 • 2 vararepresentanter

SiO Mat og Drikkes brukerutvalg – SiO Mat og drikke har til sammen 10 spisesteder og kafeer på OsloMet. Områdeleder for SiO mat og drikke inviterer en student fra hvert fakultet sammen med læringsmiljøansvarlig til å snakke om utvalg, tilbud og ønsker ved de ulike spisestedene, man får i tillegg vite om kampanjer og tilbud som kommer. Eksempler på saker man kan snakke om er manglende tilbud eller opplevelsen av spisestedene. Representantene velges for ett år, vervet er ikke honorert men man vil få gratis lunsj under møtene. Det ønskes en student fra hvert av de fire fakultetene.

 • 1 representant fra HV
 • 1 representant fra LUI (fylt, 19. November)
 • 1 representant fra SAM
 • 1 representant fra TKD (fylt, 19. November)

 

Nytt år – Nytt AU

Da var juli godt i gang og det nye arbeidsutvalget (AU) i Studentparlamentet (SP) ved Oslomet har troppet på. Disse fire studentene skal tale OsloMet-studenters sak opp mot universitetet det kommende året. I det øverste studentdemokratiske organet på OsloMet skal Ola, Marius, Anna og Vilde bidra til å ivareta studentenes interesser, følge opp rektoratets avgjørelser og bidra til å gjøre OsloMet til et mer bærekraftig universitet. OsloMet skal tross alt være ledende innen profesjon og den beste høyere utdanningsinstitusjonen å være student på.

Gratulerer med nytt verv!

Studentparlamentet gratulerer de påtroppende lederne og nestlederne til Studentenes fakultetsråd(SFR)!

Studentenes fakultetsrådsstyrene for studieåret 2018-2019. Foto: Pia Marie Næss Johansen

Disse flotte og engasjerte studentene skal til neste studieår representere deg i saker på fakultetsnivå. Ved siden av sine studier, jobber SFR-styrene for deg og for at du skal få den beste studiehverdagen du kan få på ditt fakultet.

SFR består av styret, studentrådsstyrene og studentrepresentanter fra ulike råd og utvalg. På allmøtene ble det også valgt studenter til flere ulike og viktige råd og utvalg på ditt fakultet. Disse studentene gjør en kjempe viktig jobb for at studentenes stemme skal bli hørt i OsloMets flere beslutningsorgan. Studentparlamentet er stole over å ha så mange engasjerte studenter som ønsker å være studentenes talerør, og vi gratulerer så masse til de nyvalgte studentene!

Skulle du likevel være interessert i å representere studentene, men kunne ikke komme på allmøtet? Ikke fortvil! Det er fortsatt noen verv igjen som trengs å fylles. Ta kontakt med SFR-leder på ditt fakultet eller hør med Nestleder i Studentparlamentet for mer informasjon: