Nå kan du stille til valg!

kollage av fine studener med parlamentet og arbeidsutvalget det siste året

Nå er vårvalget i gang, og mange spennende muligheter til å jobbe med studentpolitikk åpner seg på hele universitetet. Lørdag 4. mai er det valgmøte! Frist for å sende inn kandidatskjema og bli vurdert av valgkomiteen er 12. april: nettskjema.no/a/sposlometvalg

Studentparlamentets arbeidsutvalg

Studentparlamentets arbeidsutvalg er Studentparlamentets utøvende organ og består av fire studenter som er frikjøpt fra studiene for å jobbe med studenpolitikk og studenmedvirkning på fulltid. 

Arbeidsutvalget består av følgende verv:

 • Leder
 • Nestleder/Velferds- og mangfoldsansvarlig
 • Læringsmiljø- og internansvarlig
 • Utdanning- og internasjonaliseringsansvarlig

Du kan lese mer om arbeidsutvalget her.

Universitetsstyret

Arbeidsoppgaver:
I universitetsstyret har man et av de største og viktigste vervene for studentene på OsloMet. Universitetsstyret består av 11 personer som har ansvar for universitetets strategiske virksomhet og drift. Eksempler på saker som behandles i styret er opprettelse eller nedleggelse av studier, ansette OsloMets’ rektor og ledelse, vedta budsjett og andre viktige saker.

Som universitetsstyrerepresentant har man også ansvar for å orientere Studentparlamentet om styrets arbeid, og delta på samarbeidsmøter og seminarer med relevante representanter eller organer fra OsloMet eller styremedlemmer fra andre institusjoner.

Møtevirksomhet:

Styret har mellom 3 og 5 møter i semesteret.

Møteplan:

Følgende møtedatoer er vedtatt for høstsemesteret:

 • 17. september
 • 30.-31. oktober
 • 10. desember

Virketid: 1. juli til 31. juni

Antall studenter: 2 faste og 2 vararepresentanter, ett av hvert kjønn.

Forsknings- og utviklingsutvalget

Arbeidsoppgaver:
Ønsker du at forskning i større grad skal prege utdanningen på OsloMet? Forsknings- og utviklingsutvalget (FoU-utvalget) jobber for de strategiske spørsmålene om OsloMets forskning og utvikling. Utvalget skal arbeide for å stimulere OsloMets fagmiljøer til publisering og formidling av forskning og for å styrke forskningens synlighet i utdanning.

Antall studenter: 2 faste og 2 vararepresentanter.
Sakspapirer: Blir utsendt noen dager før møtet.
Virketid: 1. juli til 30. juni.
Kontaktperson: Hebe Gunnes, e-post: hebe.gunnes@oslomet.no

Studentparlamentets Valgkomite

Studentparlamentet har en egen valgkomite som jobber for å finne gode kandidater til studentdemokratiet på OsloMet. Valgkomiteen instiller på kandidater til Universitetsstyret, Studentparlamentets arbeidsutvalg og representanter til nemnd for studentsaker, skikkethetsnemdna. 

 Les mer om valgkomitéens arbeid her.

Utdanningsutvalget

Arbeidsoppgaver:

Ønsker du å videreutvikle OsloMets utdanninger? Utdanningsutvalget jobber for en helhetlig kvalitet i OsloMets utdanninger, og gjør dette ved å diskutere sentrale saker om utdanning på OsloMet. Utvalget har også ansvar for å sikre koblingen mellom utdanning og forskning og utvikling. Studentstemmen er svært viktig i dette utvalget.

Møtevirksomhet: Ca. 1 gang i måneden

Godtgjøring: ca545 kr pr. time. + ca. 1 time forberedelse. Utbetales etter siste møtet for semesteret.

Antall studenter: 3 faste, med 3 varaer. Utdanning og internasjonaliseringsansvarlig utgjør 1 av de faste. Begge kjønn skal være representert.

Sakspapirer: Blir utsendt noen dager før møtet.

Virketid: fra. 1. juli til 30. juni.

Kontaktperson: Inger Langeggen

E-post: ingerla@oslomet.no

Læringsmiljøutvalget

Arbeidsoppgaver:

Er du opptatt av at studentene skal ha et godt læringsmiljø? LMU følger opp saker om fysisk, psykososialt, pedagogisk og organisatorisk læringsmiljø. Alt fra luftkvalitet, campusutvikling og egnede leseplasser til foreningsmiljø og studiestart. LMU rapporterer direkte til styret, og er derfor et viktig talerør for studentene opp mot Universitetets øverste ledelse. LMU skal være delaktig i overordnede spørsmål som har noe med studentenes hverdag på OsloMet. LMU behandler ikke enkeltsaker, men jobber med læringsmiljø på et overordnet nivå. Annet hvert år er det en student som er leder for utvalget.

Les mer på nettsidene: https://student.oslomet.no/leringsmiljoutvalget

Møtevirksomhet: Det er ca. 3 møter i semesteret.

Møteplan: Møteplanen settes på starten av hvert semester.

Godtgjøring: 545 kr pr. time + ca. 1 time forberedelse. Utbetales ved slutten av semesteret.

Antall studenter: 6 faste, med 6 varaer.

Sakspapirer: Blir utsendt noen dager før møtet.

Virketid: 1. juli til 30. juni.

Kontaktperson: Kyrre Goksøyr

E-post: kyrremat@oslomet.no

Frister og viktige datoer

Frist for å stille til valg:

Frist for å stille til valg er alltid under valget det velges til. Kandidater oppfordres til å møte minimum 30 minutter før oppsatt tid for valget til det vervet de stiller til (se tidsplan). Tidsplanen er veiledende, men et valg vil ikke starte tidligere enn 30 min før oppsatt tid.

Frist for å bli vurdert av valgkomiteen:

Valgkomiteen vurderer og innstiller på kandidater til Arbeidsutvalget, Universitetsstyret, Skikkethetsnemda, Klagenemda og Kontrollkomiteen. For å bli vurdert av valgkomiteen må du registrere ditt kandidatur innen utgangen av fredag 12. april. Dette er fordi valgkomiteen skal ha tid til å intervjue og vurdere kandidater og gi kandidatene til Arbeidsutvalget og Universitetsstyret oppgaver som skal besvares. Det vil være mulig å stille til disse vervene også etter 12. april, men da vil du ikke bli vurdert av valgkomiteen.

Viktige datoer:

 • 5. mars – Kandidatskjemaet åpner
 • 12. april – Frist for å stille til valg for å bli vurdert av valgkomiteen.
 • 13. april – Kandidatene får tilsendt caseoppgaver.
 • 19. april – Frist for å svare på caseoppgaver.
 • 2. mai – Sofaprat med kandidatene til arbeidsutvalget og universitetsstyret
 • 3. mai – Valgkomiteens innstilling publiseres.
 • 4. mai – Studentparlamentets valgmøte.

Sofadebatt:

Torsdag 2. mai holdes det en sofadebatt. Tid og sted kommer.

Kontakt

For spørsmål rundt valgkomiteens arbeid og innstillinger send mail til vkoslomet@gmail.com.

For spørsmål om valgmøte, verv, eller annet send mail til studentparlamentet@oslomet.no.

Nemnd for studentsaker

Arbeidsoppgaver:

Nemnd for studentsaker er institusjonens øverste klageorgan og fatter endelig vedtak i alle studentrelaterte saker som gjelder klager på enkeltvedtak og klager over formelle feil. Nemnd for studentsaker behandler også saker som gjelder mistanke om fusk/forsøk på fusk, politiattester med merknad, utestengning fra institusjonen og andre saker som følger av lovens eller styrets bestemmelse.

Nemd for studentsaker har fem medlemmer med personlige varamedlemmer, hvorav to skal være studentrepresentanter.

Møtevirksomhet: Ca en gang i måneden

Møteplan: sekretær i utvalget avtaler..

Godgjøring: 545 kr pr. time. + 1,5 time forberedelse per sak. Utbetales etter siste møtet for semesteret.

Antall studenter: 2 faste.

Sakspapirer: Større mengde sakspapirer, krever at du setter deg godt inn i sak, noen timer

lesetid.

Virketid: 1. juli til 30. juni.

Skikkethetsnemnda

Arbeidsoppgaver:

Studerer du på en utdanning som er omfattet av skikkethetsvurdering? Er du opptatt av å ivareta de sårbare grupper som studentene skal møte i arbeidslivet? Skikkethetsnemnda vurderer om studenter er skikket for det yrket vedkommende utdanner seg til, dersom det er begrunnet tvil for dette. Et verv med mye ansvar, der du må være bevisst din rolle. Opplæring gis.

Møtevirksomhet: Ved behov, tradisjonelt få møter.

Møteplan: Ved behov, sekretær i utvalget avtaler. Møter på ettermiddag, mellom 13 og 18.

Godgjøring: 545 kr pr. time. + 1,5 time forberedelse per sak. Utbetales etter siste møtet for semesteret.

Antall studenter: 2 faste.

Sakspapirer: Større mengde sakspapirer, krever at du setter deg godt inn i sak, noen timer

lesetid.

Virketid: 1. juli til 30. juni.

Kontaktperson: Nayén Bacci Myhrvold

Epost: nayba@oslomet.no

Tilsettingsutvalget for undervisnings- og forskeransatte

Tilsettingsutvalget er for deg som er en god menneskekjenner, og opptatt av å tilsette de riktige menneskene for OsloMet. Dette utvalget jobber med å godkjenne utlysningstekster, oppnevne sakkyndige utvalg, tilkjenne opprykk.

Møtevirksomhet: Møte etter behov.

Godtgjøring: 545 kr pr. time. + ca. 1. time forberedelse. Utbetales etter siste møtet semesteret.

Antall studenter: 1 fast, med vara. 

Sakspapirer: Blir utsendt senest torsdag uken før møtet. Sakspapirene er taushetsbelagt og er kun synlig for studentrepresentanten.

Virketid: 1. juli til 30. juni.

Tilsettingsutvalget for Professor, forsker 1 og dosenter

Arbeidsoppgaver:

Tilsettingsutvalget er for deg som er en god menneskekjenner, og opptatt av å tilsette de riktige menneskene for OsloMet. Dette utvalget jobber med å godkjenne utlysningstekster, oppnevne sakkyndige utvalg, tilkjenne opprykk og innvilge søknader om å fortsette i stillingen utover fylte 70 år.

Møtevirksomhet: Hver 4. uke, torsdager. Møtene varer ca 1 time. Enkelte møter avholdes på e-post.

Godtgjøring: 545 kr pr. time. + ca. 1. time forberedelse. Utbetales etter siste møtet semesteret.

Antall studenter: 1 fast, med vara. (Vara er ønskelig at sitter som fast i UF-tilsettingsutvalget).

Sakspapirer: Blir utsendt senest torsdag uken før møtet. Sakspapirene er taushetsbelagt og er kun synlig for studentrepresentanten.

Virketid: 1. juli til 30. juni.

Styret for senter for velferd- og arbeidslivsforskning

Arbeidsoppgaver:

I møtene i SVA-styret vil du være med på å behandle saker som: kvartalsrapport av økonomi, ansettelser av forskningsinstituttledere, ulike orienteringer tilknyttet virksomheten SVA driver med.

Møtevirksomhet: 2-3 møter i semesteret.

Godtgjøring: vervet er honorert.

Virketid: 1.juli 2024 – 30. juni 2025.

Studentparlamentets kontrollkomite

Arbeidsoppgaver:

Er du en regelrytter og opptatt av at ting går sin rette gang? Kontrollkomiteen jobber for at Studentparlamentet og dets arbeidsutvalg følger egne vedtekter og vedtatt politikk. Det er et lærerikt og spennende verv.  

Møtevirksomhet: Kontrollkomiteen må delta på alle møter i Studentparlamentet, som er ca. en gang i måneden. Man har også møterett til AU-møtene. 

Møteplan: Ingen faste møter. 

Godtgjøring: Det er ingen honorar for dette vervet. 

Antall studenter: 3 representanter. 1 velges for sommer-sommer, og 2 velge for vinter-vinter.  

Sakspapirer: Sakspapirer til SP-møter sendes ut senest 8 virkedager før møtet, sakspapirer til AU-møter sendes ut senest 24 timer før møtet.  

Virketid: Sommer: 1. juli – 30. juni, Vinter: 1. januar – 31. desember 

Nettsiden oppdateres

I disse dager bretter arbeidsutvalget opp ermene og rydder opp i nettsiden.
Vi skal først og fremst gjøre hjemmesiden lettere å bruke for både studenter og ansatte som trenger informasjon om studentdemokratiet på OsloMet.

Dere kan se frem til:

 • Mal og verktøy til gjennomføring av for klassens time (som presentasjoner å holde under valgene, under studiestart eller hvis det oppstår større endringer på studiet).
 • Oppdaterte beskrivelser av muligheter i ulike råd og utvalg.
 • Oppdaterte politiske plattformer (vi slår sammen mange dokumenter til få, og gjør de mer anvendbare.)
 • Tilgjengelig visuell profil


Og mye mer! Send oss en mail om det er noe du savner på siden!

Studiestart på Oslomet

 

Først og fremst: velkommen som student på Oslomet!
Vi i arbeidsutvalget gleder oss utrolig mye til å hilse på både nye og gamle studenter som kommer tilbake på campus.

Det er et svært tett program under studiestart, og man kan lett gå seg vill. (Da er det lurt å bruke mazemap – kartsystemet vårt).

I denne artikkelen vil du finne konserter, stand up og de obligatoriske nyttige lenkene nederst.

Du kan hilse på oss flere steder under studiestart
Vi står på stand (med lykkehjul og premier) på orienteringsmøte for innvekslingsstudenter og andre internasjonale,  Foreningsdagen , på campus utenfor p52 første skoledag og vi er tilstede på de ulike fakultetsdagene. 

Latterlig stjernespekket program
Der er et riktig celebert program både i Pilestredet og på Kjeller under studiestart. Vi skal få med oss  «Helsespesial med Trond Viggo Torgersen og Else Kårr Furuseth» , «Steikje Løye med Oskar Fjørtoft Sandanger» og «Humorshow med Marlene Stavrum og Maria Stavang».

Kanskje kommer du og ler med oss på Improshowet til Nesten Lættis, eller lærer hvordan du skal bli en skikkelig dyktig student av forfatteren av den internasjonale bestselgeren «superstudent», Olav Schewe. (Som gikk ut av studiene med et av de beste vitnemålene på selveste Oxford university.)

Du kan også bli med oss å danse tullete mye på konserten til Brenn på Campus Kjeller.

 Studenthuset Chateau Neuf
Chateau Neuf har også en gratis studiestart-festival kalt «STUDiO». Festivalen byr på allsang karaoke, konserter, gratis grillfest, musikkbingo, brettspill og mye mer!

Oslomet har også et arrangement på Chateau Neuf allerede første skoledag, og byr på gratiskonsert med bandet Tøfl.

Oversikt over oslomet
Vi har snekret sammen en liten oversikt over hvilke sider som kan være nyttige å ha med seg i studietiden, og spesielt nå i begynnelsen.

Vi kommer også til å være rundt på campus under studiestrat med studentparlamentet t-skjorter,   du kan spørre om hva som helst. Vi er her for å hjelpe deg! Lurer du på hvem vi er, kan du lese mer om oss her. 

Nyttige lenker:

 • student.oslomet.no Her finner du informasjon om hvor og når du skal møte opp!
  Der finner du også din timeplan, pensumliste, programplan og annen nyttig informasjon.
 • Fadderordningen.   Her finner du fadderprogram for ditt studium. Det er også nyttig informasjon for faddere og om fadderstyret. 
 • Studiestart 2023. Her finner du programmet til studiestart høsten 2023!
 • Ofte stilte spørsmål ved studiestart. Her kan du finne svar på når studiestrat er, om du må møte, hvor du skal gå om du trenger tilrettelegging og informasjon om digital undervisning. 
 • Oslomet sin arrangementsoversikt. Her finner du arrangementer som skjer rundt omkring på campus både under og etter studiestart.

Allting forandres, intet består

Det nye arbeidsutvalget til studentparlamentet på oslomet i drakamp med det tidligere arbeidsutvalget.
Fire nye representanter skal overta etter fjordårets sterke trio. Fra venstre: Læringsmiljø og internansvarlig –  Bendik Kaurin Evertsen, Utdannings- og internasjonaliseringsansvarlig – Lisbeth Regine Mangen, Velferd- og mangfoldsansvarlig (VMA) – Amalie Fadler Opdal og vår nye leder Henriette Bøe mot det tidligere arbeidsutvalget Karl Magnus Nikolai Coronus Dretvik Nyeng, Mats Ugland og Isak Grov Diesen

Les mer

Nytt arbeidsutvalg og nye studentrepresentanter i Universitetsstyret er valgt!

Studentparlamentet gjennomførte lørdag 6. mai sitt valgmøte. Under møtet ble et nytt arbeidsutvalg og nye studentrepresentanter i Universitetsstyret valgt. Arbeidsutvalget og studentrepresentantene vil tiltre 1. juli.

Det nye Arbeidsutvalget

Til leder ble Henriette Bøe valgt. Amalie Fadler Opdal ble valgt til Velferds- og mangfoldsansvarlig. Lisbeth Regine Mangen ble valgt til Utdanning- og internasjonaliseringsansvarlig. Bendik Kaurin Evertsen ble valgt til Læringsmiljø- og internansvarlig.  

Nyvalgt Arbeidsutvalg. F.v.: Amalie Fadler Opdal, Lisbeth Regine Mangen, Henriette Bøe og Bendik Kaurin Evertsen.

Nye studentrepresentanter i Universitetsstyret

Til universitetsstyret ble Vilde Veronica Haukeland og Rolf Martin Aspenes valgt til henholdsvis kvinnelig og mannlig studentrepresentanter. I tillegg ble Isak Grov Diesen valgt til 1. vararepresentant og Kjerstin Østenseth til 2. vararepresentant.

Nye representanter i Universitetsstyret. F.v.:. Kjerstin Østenseth, Vilde Veronica Haukeland, Rolf Martin Aspenes og Isak Grov Diesen.

Vi gratulerer alle som har blitt valgt og ser fram til å se arbeidet dere vil gjøre for studentene!

Nytt arbeidsutvalg og nye studentrepresentanter i Universitetsstyret er valgt!

Studentparlamentet har i dag gjennomført sitt valgmøte. Under møtet ble et nytt arbeidsutvalg og nye studentrepresentanter i Universitetsstyret valgt. Arbeidsutvalget og studentrepresentantene vil tiltre 1. juli.

Det nye Arbeidsutvalget

Til leder ble Karl Magnus Nikolai Coronus Dretvik Nyeng valgt. Med seg får han Mats Ugland, Mikkel Frydenlund Sibe og Isak Grov Diesen som arbeidsutvalgsmedlemmer.

Nyvalgt Arbeidsutvalg. F.v.: Karl Magnus Nikolai Coronus Dretvik Nyeng, Isak Grov Diesen, Mikkel Frydenlund Sibe og Mats Ugland.

Nye studentrepresentanter i Universitetsstyret

Til universitetsstyret ble Kjerstin Østenseth og Rolf Martin Aspenes valgt til henholdsvis kvinnelig og mannlig studentrepresentanter. I tillegg ble Vilde Veronica Haukeland valgt til 1. vararepresentant.

Nye representanter i Universitetsstyret. F.v.: Vilde Veronica Haukeland, Rolf Martin Aspenes og Kjerstin Østenseth.

Vi gratulerer alle som har blitt valgt og ser fram til å se arbeidet dere vil gjøre for studentene!

Resultater fra valgmøtet

I dag har det blitt avholdt valgmøte hos Studentparlamentet ved OsloMet. Det har vært mange flinke og engasjerte studenter!

Her kommer en oversikt over hvem som ble valgt:

Arbeidsutvalget

 • Leder, Rolf Martin Aspenes
 • Nestleder, Hilal Shide Gure
 • Fagpolitisk Ansvarlig, Isak Grov Diesen
 • Læringsmiljøansvarlig, Åse Berg Dybvik

Universitetsstyret

 • Fast representant, Marie Knutsen Bruntveit
 • Fast representant, Eskil Uggen
 • Førstevara, Ola Gimse Estenstad

Klagenemnda

 • Fast mannlig representant, Lars S. Anvil
 • Fast kvinnelig representant, Aisha Aziz
 • Mannlig vararepresentant, Mikkel Sibe
 • Kvinnelig vararepresentant, Henriette Bøe

Skikkethetsnemnda

 • Fast mannlig representant, Mikkel Sibe
 • Fast kvinnelig representant, Lovise Meyer

Kontrollkomiteen til SP OsloMet

 • Studieåret 21/22, Eskil Uggen
 • Året 2021, Ola Gimse Estenstad

Valgkomiteen

 • Leder, Yvonne Bergly Andersen
 • Medlemmer, Corina Blondina Emerietta Matheuwezen, Michael Ray Monte de Ramos, Thomas Finnøy Trouiller og Vilde Henningsgård.

Læringsmiljøutvalget

 • Faste representanter, Hasan Ali, Henriette Bøe, Lea Carys Wilce, Mats Ugland, Mikkel Sibe og Åse Berg Dybvik
 • Vararepresentant (prioritert rekkefølge), Karl Magnus NCD Nyeng, Corina Blondina Emerietta Matheuwezen, Lovise Meyer og HaiWei Shen

Forskning- og utviklingsutvalget

 • Fast representant, Isak Grov Diesen
 • Fast representant, Ola Gimse Estenstad
 • Kvinnelig vara, Yvonne Bergly Andersen
 • Mannlig vara, Hasan Ali

Utdanningsutvalget

 • Fast representant, Isak Grov Diesen
 • Fast mannlig representant, HaiWei Shen
 • Fast kvinnelig representant, Henriette Bøe
 • Første vara, Mikkel Sibe

INTERACT

 • Fast kvinnelig representant, Aisha Aziz
 • Fast mannlig representant, Mikkel Sibe
 • Vararepresentant, Henriette Bøe

Kulturutvalget

 • Faste representanter, Celine Lyngås Sataøen, Henriette Bøe og Mikkel Sibe

Tilsettingsutvalgene

 • Fast representant tilsettingsutvalget for UF tilsatte, Corina Blondina Emerietta Matheuwezen
 • Fast representant tilsettingsutvalget for professor, forsker 1 og dosenter, HaiWei Shen

Vi gratulerer alle som har blitt valgt og gleder oss til å se dere jobbe for at studentenes stemme blir hørt!

Studentparlamentet 2021 er valgt!

Studentparlamentsvalget er vel gjennomført og vi ønsker de 53 representantene for 2021 velkommen inn i det øverste studentpolitiske organet på OsloMet!

2021 kommer til å bli et spennende år og vi er glade for at så mange har stilt til valg for første gang. I år hadde vi 67 kandidater, det ble avgitt totalt 2120 stemmer, som gir en valgoppslutning på 9,68%.

Oppslutning på hvert fakultet

Helsevitenskap: 11,61%
Lærerutdanning og internasjonale studier: 5,94%
Samfunnsvitenskap: 12,67%
Teknologi, kunst og design: 10,12%

Studentparlamentet 2021

Oversikten over hvem som har blitt valgt inn i Studentparlamentet for 2021 finner du under «Studentparlamentet 2021» i «Om oss»-fanen.

Har du lyst til å bidra til en god start på studielivet?

Faddervaktordningen er et tiltak satt i gang i forbindelse med semesterstart her i Oslo. Målet med ordningen er å bidra til at studiestart og slutten av fadderuken blir en trygg opplevelse for faddere, nye studenter og resten av byens innbyggere. 

Vi vil være tilstede på stand sentralt i Oslo Sentrum fra 23:30-04:00 14. og 15. august!  Har du lyst til å være med og bidra som frivillig en av kveldene?

Utdeling av mat under fadderuka i fjor.

Som faddervakt vil du være med å gå patruljer, i tillegg til å dele ut mat, antibac og drikke. Vaktene varer i fire og en halv time, som inkluderer både informasjon før man begynner å dele ut stæsj og etter man rigger ned. De frivillige får opplæring i smittevernsreglene som er utarbeidet for arrangementet.

Dette er viktig og vi vil ha med flest mulig!

Klikk her for mer informasjon og påmelding!

Hyppigere, kortere og digitale dassaviser

I disse korona-tider har Studentparlamentet bestemt seg for å øke publiseringen av Dassavisa på OsloMet. Dassavisa publiserers nå ukentlig i all hovedsak på Facebook og Instagram #sposlomet

Dassavisa for uke 14

Dassavisa for uke 13