Valg i Studentparlamentet 2020

Det er igjen duket for valg i Studentparlamentet ved OsloMet. Lørdag 9. mai klokken 11:00 arrangeres valgmøte og her skal det velges nytt arbeidsutvalg (AU), studentenes universitetsstyrerepresentanter (US), vi velger til parlamentets interne komiteer og studentrepresentanter til øvrige nemnd, råd og utvalg på universitetsnivå.

Valgkomiteens arbeid

Studentparlamentet opprerer med valgkomitè. Valgkomiteen har som mandat å legge frem et forslag for parlamentet om hvem de mener er mest egnet til når det kommer til universitetets viktigste verv. Dette inkluderer universitetsstyre, aka sjefene over OsloMet. Les om mer om valgkomiteens arbeid og innstillinger nederst på denne siden.

Valgkomiteens innstilling for 2020 kan leses her.

Hvordan stille

Du stiller til valg gjennom å levere kandidatskjema (for verv valgkomiteen innstiller på) eller ved å stille på selve valgmøtet (øvrige verv). Kandidatskjema vil åpnet 1. april og finnes her. Det er vanlig å annonsere kandidatur i Studentparlamentets Facebook grupper dersom man stiller til de større vervene, men dette er ikke et krav.

Frister

Frist for å stille til valg er alltid under valget det valges til, men frist for å bli vurdert av valgkomiteen er 26. april. Dette er fordi valgkomiteen skal vurdere kandidater, gi personlige og generelle forklaringer i tillegg til at AU- og US-kandidater skal få case-oppgaver.

Valg til arbeidsutvalget (AU)

Studentparlamentets arbeidsutvalg skal også velges. Fire studenter som jobber ett år på fulltid og står for parlamentets daglige drift, studentenes stemme utad og er bindeleddet mellom studentene, leddene i hierarkiet på OsloMet og ledelsen. Arbeidsutvalgets stillingsbeskrivelse kan leses her.

Valg til øvrige råd og utvalg

Det er krav om 20% studentrepresentasjon i alle organ med beslutningsmyndighet ovenfor studentene. Disse studentene er det Studentparlamentet som velger. Les mer om hva og hvilke råd og utvalg her.

Kontakt

For spørsmål rundt valgkomiteens arbeid og innstillinger send mail til vk.sphioa@gmail.com.

For spørsmål om valgmøte, verv, utfordringer med Convid-19 eller annet send mail til studentparlamentet@oslomet.no.

Dassaviser for 2020

Her kan du lese Studentparlamentet ved OsloMet sine Dassaviser for kalenderåret 2020.

Ønsker du å få spalteplass i Dassavisa? Send inn tekst i henhold til retningslinjene på Studentparlamentets nettsider (direkte link her). Teksten kan være på maks 50 ord. Studenter/foreninger som får spalteplass skal bistå i å henge opp Dassaviser i et avtalt bygg.

Dassavisa for August 2020

Dassavisa for Mars 2020

Dassavisa for Februar 2020

Dassavisa for Januar 2020

 

Dassavisene for 2019 kan du lese her.

Valg av to studenter til Studentparlamentets Kontrollkomité

På det siste møtet for semesteret skal det velges to medlemmer til kontrollkomitéen, og nå søker vi kandidater til vervet. Har du fått interesse for Studentparlamentet og ønsker å lære eller bidra mer, men kanskje du ikke rakk å melde deg til valg? Frykt ikke! Er du glad i at regler etterfølges og at møtevirksomhet gjøres på anstendig vis? Frykt ikke! Dette er vervet for deg. Kontrollkomitéen sørger nemlig for at Parlamentets arbeid er kvalitetssikret, dette gjør de ved å følge opp vedtak som fattes og passer på at disse ikke strider i henhold til norsk lov, parlamentets vedtekter og vedtatte politikk. Kontrollkomitéen møter arbeidsutvalget og ordstyrere i forkant av hvert parlamentsmøte og arbeider med saksgangen på møter. Dette er et svært viktig verv i parlamentet.

Alle kan søke til de to plassene kontrollkomitéen. Høres dette interessant ut for deg? Gjerne send en melding, slå av en prat med en av oss i valgkomitéen eller ta kontakt med oss på vk.sphioa@gmail.com. Vi kan fortelle deg mer utdypende om vervet og svare på andre spørsmål.

Kandidatskjema finner du på: https://nettskjema.no/a/131302

Vennlig hilsen oss fra Valgkomitéen


Fra venstre: Yvonne Andersen, Jeanett Andersen, Eskil Uggen, Pia Marie Næss Johansen, Kjersti Brede Teigen

Nå kan man stemme i Studentparlamentsvalget!

Fra og med i dag, 13.11.19 kan endelig OsloMets studenter avgi sin stemme i studentparlamentsvalget for 2020. Gjennom lenken under kan DU, ut i fra ditt fakultet, velge hvem DU vil at skal representere DEG opp mot ledelsen og ut mot politkkerne det kommende året. Man kan stemme helt frem til midnatt 27. november.

Les mer om kandidatene her: https://student.oslomet.no/spvalg?fbclid=IwAR2dCEZx6d7CVQXfNeL59y7v1KevG2920xwi_DjNAd3C2yJLOt4bisKeQ3E.
Dikrektelink til avstemmingen finnes her: https://valg.usit.no/valg/login.do.

Valget gjennomføres ved digitalt urnevalg. Alle semesterregistrerte studenter ved OsloMet kan avgi stemme i valget. Du kan avgi like mange stemmer som fakultet ditt har faste representanter i Studentparlamentet. Antallet plasser i Studentparlamentet baserer seg på antallet studenter ved fakultetet. Fordelingsoversikten ser du her:

Fakultet for Helsevitenskap – 8
Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier – 8
Fakultet for Samfunnsvitenskap – 6
Fakultet for Teknologi, kunst og design – 5

Det skal velges til like mange vararepresentanter som det er faste representanter. Alle stemmene vektes likt. Vi har valgvake 28. november og resultatene av valget offentliggjøres 29. november. Lurer du på noe er det bare å sende oss en e-post på studentparlamentet@oslomet.no 

 

Dassavisa på OsloMet

Nå har det kommet en ny samleordning for Dassavisa til Studentparlamentet ved OsloMet. Alle aviser vil bli lagt inn i denne artikkelen fra og med november 2019. Her vil det og gå ann å se på avisene for tidligere måneder.

Ønsker du å få spalteplass i Dassavisa? Send inn tekst i henhold tilrettningslinje på Studentparlamentets nettsider (direkte link her). Teksten kan være på maks 50 ord. Studenter/foreninger som får spalteplass skal bistå i å henge opp Dassaviser i et avtalt bygg.

Dassavisa for Desember 2019

Dassavisa for November 2019

Dassavisa for Oktober 2019

Dassavisa for September 2019

Dassavisa for August 2019

Dassavisa for Juni 2019

Dassavisa for April 2019

Dassavisa for Mars 2019

Dassavisa for Februar 2019

Dassavisa for Januar 2019

Studentparlamentsvalget for 2020!

 

Nå har Studentparlamentsvalget OsloMet offisielt åpnet og kandidater kan endelig begynne å stille til valg.

Om Parlamentet

Studentparlamentet er OsloMets øverste studentorgan. Parlamentet jobber for å ivareta studenters sosiale, faglige og økonomiske situasjon og det er her studenters meninger blir realitet. Studentparlamentet jobber politisk opp mot OsloMets ledelse internt, Samskipnaden (SiO) regionalt og politikerne og Norsk Studentorganisasjon (NSO) nasjonalt. Vi er studentstemmen og vi trenger engasjerte studenter til å bidra til best mulig studiehverdag for studentene våre. For god representasjon trenger vi studenter med forskjellig bakgrunn, ulike interesser, varierte erfaringsnivå, fra forskjellige fagmiljøer, på tvers av studier og fakultet. Det er derfor vi trenger akkurat deg!

Av forkunnskaper trenger man ingenting for å sitte som representant i parlamentet. Vi arrangerer opplæringsseminar for alle våre tillitsvalgte og sørger for at alle henger med for alt vi gjør. Vi arrangerer formøter før møtene våre slik at man får besvart spørsmål i forkant og man sørger for å ivareta det sosiale slik at alle føler seg inkludert.

Valgets to perioder

Vi deler inn valget i to perioder:

 • «Still til valg»-perioden, 14. oktober – 6. november
 • «Stem»-perioden, 13. november – 27. november

Kandidater stiller til valg i «Still til valg»-perioden gjennom denne linken: https://nettskjema.no/a/125944. Her presiserer man litt om hvem man er, samt hvilke kampsaker man har. I runde to har vi «Stem»-perioden. Her kan og bør alle studenter på OsloMet gå inn og stemme på sine favorittkandidater. Det vil bli avholdt et infomøte mellom periodene der vi informerer om hva som skal skje fremover. Det er lagt opp til at kandidatene som har stilt til valg skal kunne stå på stand og fremme sitt kandidatur gjennom hele Stem-perioden hvor vi arrangerer.

Hva skal velges?

Studentparlamentet har totalt 27 faste representanter med tilsvarende varaer. Plassene i parlamentet er igjen fordelt på de fire fakultetene og størrelsen på benken er basert på antall studenter. I år er fordelingen slik:

 • Fakultet for Helsevitenskap                                                               8
 • Fakultet for Lærerutdanning og internasjonale studier                8
 • Fakultet for Samfunnsvitenskap                                                       6
 • Fakultet for Teknologi, Kunst og Design                                          5

Hva kreves det av deg som en Parlamentsmedlem?

Det arrangeres 3-4 møter i semesteret med gratis kaffe og middag. Det forventes derfor at datoene holdes av og at man melder seg på, eller av, helst i god tid i forkant av hvert møte. Møtene arrangeres som regel tirsdager fra 17-22. Det forventes at sakspapirene leses og at man stiller spørsmål dersom man lurer på noe. I tillegg; husk at du er student, og så lenge du ønsker studentenes beste er det alt som betyr noe. Alles meninger er velkomne og Studentparlamentet på OsloMet er kjent for sin gode debattkultur og gode holdninger til hverandre.

 

 

 

Ledige studentverv i råd og utvalg

Studentparlamentet supplerer nå studentrepresentanter til følgene verv på institusjonen.

Klagenemnda – Er du interessert i juss eller regelverket knyttet til studentsaker, og opptatt av gode og riktige saksbehandlinger? Klagenemnda fatter endelig vedtak i studentrelaterte saker som gjelder klager på enkeltvedtak eller klager over formelle feil. De behandler også saker som gjelder mistanke om fusk eller utestengelse fra institusjonen.

 • 1 mannlig vararepresentant

Forskning og utviklingsutvalget – Ønsker du at forskning i større grad skal prege utdanningen på OsloMet? Forsknings- og utviklingsutvalget (FoU-utvalget) jobber for de strategiske spørsmålene om OsloMets forskning og utvikling. Utvalget skal arbeide for å stimulere OsloMets fagmiljøer til publisering og formidling av forskning og for å styrke forskningens synlighet i utdanning.

 •  1 vararepresentant

Læringsmiljøutvalget – Er du opptatt av at studentene skal ha et godt læringsmiljø? LMU følger opp saker om fysisk, psykososialt, pedagogisk og organisatorisk læringsmiljø. Alt fra luftkvalitet, campusutvikling og egnede leseplasser til foreningsmiljø og studiestart. LMU rapporterer direkte til styret, og er derfor et viktig talerør for studentene opp mot Universitetets øverste ledelse. LMU skal være delaktig i overordnede spørsmål som har noe med studentenes hverdag på OsloMet. LMU behandler ikke enkeltsaker, men jobber med læringsmiljø på et overordnet nivå. Annet hvert år er det en student som er leder for utvalget.

 • 1 fast representant
 • 5 vararepresentanter

Tilsettingsutvalget for Undervisnings- og Forskningsstillinger– Tilsettingsutvalget er for deg som er en god menneskekjenner, og opptatt av å tilsette de riktige menneskene for OsloMet. Dette utvalget jobber med å godkjenne utlysningstekster, oppnevne sakkyndige utvalg, tilkjenne opprykk. Vil du ansette din egen foreleser?

 •  1 fast representant (fylt, 19. November)

Tildelingskomiteen for aktivitetsmidler – Tildelingskomiteen for aktivitetsmidler har ansvar for å formidle OsloMets aktivitetsmidler, som skal støtte opp om studentkultur og -aktivitet. Tildeling skjer to ganger årlig. Kriteriene for tildeling er spesifisert i eget reglement. Valgperioden er ett år fra Studentparlamentets valgmøte. Vervet er ikke honorert.

 • 1 fast representant

Styringsgruppen for INTERACT – INTERACT er et senter for tverrprofesjonell utdanning om og med barn og ungdom. Prosjektet om INTERACT startet opp i 2016 og ble etablert i 2017. Styringsgruppa skal være tett på prosjektet og jobber med å ta strategiske beslutninger for senteret.

Det er en fordel med helse-, lærer- eller sosialfaglig bakgrunn.

 • 1 fast representant
 • 2 vararepresentanter

SiO Mat og Drikkes brukerutvalg – SiO Mat og drikke har til sammen 10 spisesteder og kafeer på OsloMet. Områdeleder for SiO mat og drikke inviterer en student fra hvert fakultet sammen med læringsmiljøansvarlig til å snakke om utvalg, tilbud og ønsker ved de ulike spisestedene, man får i tillegg vite om kampanjer og tilbud som kommer. Eksempler på saker man kan snakke om er manglende tilbud eller opplevelsen av spisestedene. Representantene velges for ett år, vervet er ikke honorert men man vil få gratis lunsj under møtene. Det ønskes en student fra hvert av de fire fakultetene.

 • 1 representant fra HV
 • 1 representant fra LUI (fylt, 19. November)
 • 1 representant fra SAM
 • 1 representant fra TKD (fylt, 19. November)

 

Nytt år – Nytt AU

Da var juli godt i gang og det nye arbeidsutvalget (AU) i Studentparlamentet (SP) ved Oslomet har troppet på. Disse fire studentene skal tale OsloMet-studenters sak opp mot universitetet det kommende året. I det øverste studentdemokratiske organet på OsloMet skal Ola, Marius, Anna og Vilde bidra til å ivareta studentenes interesser, følge opp rektoratets avgjørelser og bidra til å gjøre OsloMet til et mer bærekraftig universitet. OsloMet skal tross alt være ledende innen profesjon og den beste høyere utdanningsinstitusjonen å være student på.

Valgmøte hos Studentparlamentet OsloMet

I dag har vi hatt et veldig hyggelig og effektivt valgmøte hos SP OsloMet. Sammen med mange flinke og engasjerte studenter.

Her kommer en oversikt over hvem som ble valgt til hva:

Arbeidsutvalget

 • Leder, Ola Gimse Estenstad
 • Nestleder, Marius Toresen
 • Fagpolitisk ansvarlig, Anna Rebekka Rommetvedt Løvmo
 • Læringsmiljøansvarlig, Vilde Henningsgård

Universitetsstyret

 • Fast representant, Bjørn Harald Hegreberg Garborg
 • Fast representant, Egle Juodziukynaite
 • Førstevara, Rune Keisuke Kosaka
 • Andrevara, Hedda Marie Westlin

Klagenemda

 • Fast mannlig representant, Tuan Minh Nguyen
 •  Fast kvinnelig representant, Hilal Gure
 • Førstevara, Otilie Martinsen

Skikkethetsnemda

 • Fast kvinnelig representant, Hilal Gure

Kontrollkomiteen til SP OsloMet

 • Studieåret 19/20, Vegard Henden
 • Supplert inn fra etter møtet, Anne Bolstad Skålid

Valgkomiteen til SP OsloMet

 • Leder, Eskil Uggen
 • Medlemmer, Kjerstin Brede Teigen, Pia Marie Næss Johansen, Jeanett Indianne Andersen, Yvonne Bergly Andersen

Læringsmiljøutvalget

 • Faste representanter, Haranni Umakanthan, Hai Wei Shen, Eskil Uggen og Elsa Kuvene Skaret

Forskning- og utviklingsutvalget

 • Fast mannlig representant, Isak Diesen
 • Fast kvinnelig representant, Anna Rebekka Rommetvedt Løvmo

Utdanningsutvalget

 • Fast kvinnelig representant, Helene Wilhelmsen
 • Fast mannlig representant, Isak Diesen
 • Førstevara, Eskil Uggen
 • Andrevara, Yvonne Bergly Andersen

Styringsgruppen INTERACT

 • Fast kvinnelig representant, Julie Olivia Glesaaen

Tildelingskomiteen for OsloMet potten

 • Medlem, William Giffen Sæbø

Tilsetningsutvalgene ved OsloMet

 • Fast representant tilsettingsutvalget for UF tilsatte, Hai Wei Shen
 • Vara representant tilsettingsutvalget for professor, forsker 1 og dosenter, Hai Wei Shen

Kulturutvalget

 • Faste representanter, Hai Wei Shen, Henriette George Soete og Hanan Murad 

Styringsgruppe for biblioteksutredning i Pilestredet

 • Fast representant, Otilie Martinsen

Vi gratulerer alle som har blitt valgt og gleder oss til å se dere jobbe for at studentenes stemme blir hørt!

Tusen takk til alle som stilte til valg og deltok på møtet med seriøs og god stemning. Det er fortsatt ledige verv å stille til ved OsloMet. Om du lurer på hvilke eller har lyst til å engasjere deg, kom på allmøtene på fakultetene neste uke eller send en e-post til studentparlamentet@oslomet.no