Studentparlamentsvalget for 2020!

 

Nå har Studentparlamentsvalget OsloMet offisielt åpnet og kandidater kan endelig begynne å stille til valg.

Om Parlamentet

Studentparlamentet er OsloMets øverste studentorgan. Parlamentet jobber for å ivareta studenters sosiale, faglige og økonomiske situasjon og det er her studenters meninger blir realitet. Studentparlamentet jobber politisk opp mot OsloMets ledelse internt, Samskipnaden (SiO) regionalt og politikerne og Norsk Studentorganisasjon (NSO) nasjonalt. Vi er studentstemmen og vi trenger engasjerte studenter til å bidra til best mulig studiehverdag for studentene våre. For god representasjon trenger vi studenter med forskjellig bakgrunn, ulike interesser, varierte erfaringsnivå, fra forskjellige fagmiljøer, på tvers av studier og fakultet. Det er derfor vi trenger akkurat deg!

Av forkunnskaper trenger man ingenting for å sitte som representant i parlamentet. Vi arrangerer opplæringsseminar for alle våre tillitsvalgte og sørger for at alle henger med for alt vi gjør. Vi arrangerer formøter før møtene våre slik at man får besvart spørsmål i forkant og man sørger for å ivareta det sosiale slik at alle føler seg inkludert.

Valgets to perioder

Vi deler inn valget i to perioder:

 • «Still til valg»-perioden, 14. oktober – 6. november
 • «Stem»-perioden, 13. november – 27. november

Kandidater stiller til valg i «Still til valg»-perioden gjennom denne linken: https://nettskjema.no/a/125944. Her presiserer man litt om hvem man er, samt hvilke kampsaker man har. I runde to har vi «Stem»-perioden. Her kan og bør alle studenter på OsloMet gå inn og stemme på sine favorittkandidater. Det vil bli avholdt et infomøte mellom periodene der vi informerer om hva som skal skje fremover. Det er lagt opp til at kandidatene som har stilt til valg skal kunne stå på stand og fremme sitt kandidatur gjennom hele Stem-perioden hvor vi arrangerer.

Hva skal velges?

Studentparlamentet har totalt 27 faste representanter med tilsvarende varaer. Plassene i parlamentet er igjen fordelt på de fire fakultetene og størrelsen på benken er basert på antall studenter. I år er fordelingen slik:

 • Fakultet for Helsevitenskap                                                               8
 • Fakultet for Lærerutdanning og internasjonale studier                8
 • Fakultet for Samfunnsvitenskap                                                       6
 • Fakultet for Teknologi, Kunst og Design                                          5

Hva kreves det av deg som en Parlamentsmedlem?

Det arrangeres 3-4 møter i semesteret med gratis kaffe og middag. Det forventes derfor at datoene holdes av og at man melder seg på, eller av, helst i god tid i forkant av hvert møte. Møtene arrangeres som regel tirsdager fra 17-22. Det forventes at sakspapirene leses og at man stiller spørsmål dersom man lurer på noe. I tillegg; husk at du er student, og så lenge du ønsker studentenes beste er det alt som betyr noe. Alles meninger er velkomne og Studentparlamentet på OsloMet er kjent for sin gode debattkultur og gode holdninger til hverandre.

 

 

 

Ledige studentverv i råd og utvalg

Studentparlamentet supplerer nå studentrepresentanter til følgene verv på institusjonen.

Klagenemnda – Er du interessert i juss eller regelverket knyttet til studentsaker, og opptatt av gode og riktige saksbehandlinger? Klagenemnda fatter endelig vedtak i studentrelaterte saker som gjelder klager på enkeltvedtak eller klager over formelle feil. De behandler også saker som gjelder mistanke om fusk eller utestengelse fra institusjonen.

 • 1 mannlig vararepresentant

Forskning og utviklingsutvalget – Ønsker du at forskning i større grad skal prege utdanningen på OsloMet? Forsknings- og utviklingsutvalget (FoU-utvalget) jobber for de strategiske spørsmålene om OsloMets forskning og utvikling. Utvalget skal arbeide for å stimulere OsloMets fagmiljøer til publisering og formidling av forskning og for å styrke forskningens synlighet i utdanning.

 •  1 vararepresentant

Læringsmiljøutvalget – Er du opptatt av at studentene skal ha et godt læringsmiljø? LMU følger opp saker om fysisk, psykososialt, pedagogisk og organisatorisk læringsmiljø. Alt fra luftkvalitet, campusutvikling og egnede leseplasser til foreningsmiljø og studiestart. LMU rapporterer direkte til styret, og er derfor et viktig talerør for studentene opp mot Universitetets øverste ledelse. LMU skal være delaktig i overordnede spørsmål som har noe med studentenes hverdag på OsloMet. LMU behandler ikke enkeltsaker, men jobber med læringsmiljø på et overordnet nivå. Annet hvert år er det en student som er leder for utvalget.

 • 1 fast representant
 • 5 vararepresentanter

Tilsettingsutvalget for Undervisnings- og Forskningsstillinger– Tilsettingsutvalget er for deg som er en god menneskekjenner, og opptatt av å tilsette de riktige menneskene for OsloMet. Dette utvalget jobber med å godkjenne utlysningstekster, oppnevne sakkyndige utvalg, tilkjenne opprykk. Vil du ansette din egen foreleser?

 •  1 fast representant (fylt, 19. November)

Tildelingskomiteen for aktivitetsmidler – Tildelingskomiteen for aktivitetsmidler har ansvar for å formidle OsloMets aktivitetsmidler, som skal støtte opp om studentkultur og -aktivitet. Tildeling skjer to ganger årlig. Kriteriene for tildeling er spesifisert i eget reglement. Valgperioden er ett år fra Studentparlamentets valgmøte. Vervet er ikke honorert.

 • 1 fast representant

Styringsgruppen for INTERACT – INTERACT er et senter for tverrprofesjonell utdanning om og med barn og ungdom. Prosjektet om INTERACT startet opp i 2016 og ble etablert i 2017. Styringsgruppa skal være tett på prosjektet og jobber med å ta strategiske beslutninger for senteret.

Det er en fordel med helse-, lærer- eller sosialfaglig bakgrunn.

 • 1 fast representant
 • 2 vararepresentanter

SiO Mat og Drikkes brukerutvalg – SiO Mat og drikke har til sammen 10 spisesteder og kafeer på OsloMet. Områdeleder for SiO mat og drikke inviterer en student fra hvert fakultet sammen med læringsmiljøansvarlig til å snakke om utvalg, tilbud og ønsker ved de ulike spisestedene, man får i tillegg vite om kampanjer og tilbud som kommer. Eksempler på saker man kan snakke om er manglende tilbud eller opplevelsen av spisestedene. Representantene velges for ett år, vervet er ikke honorert men man vil få gratis lunsj under møtene. Det ønskes en student fra hvert av de fire fakultetene.

 • 1 representant fra HV
 • 1 representant fra LUI (fylt, 19. November)
 • 1 representant fra SAM
 • 1 representant fra TKD (fylt, 19. November)

 

Nytt år – Nytt AU

Da var juli godt i gang og det nye arbeidsutvalget (AU) i Studentparlamentet (SP) ved Oslomet har troppet på. Disse fire studentene skal tale OsloMet-studenters sak opp mot universitetet det kommende året. I det øverste studentdemokratiske organet på OsloMet skal Ola, Marius, Anna og Vilde bidra til å ivareta studentenes interesser, følge opp rektoratets avgjørelser og bidra til å gjøre OsloMet til et mer bærekraftig universitet. OsloMet skal tross alt være ledende innen profesjon og den beste høyere utdanningsinstitusjonen å være student på.

Valgmøte hos Studentparlamentet OsloMet

I dag har vi hatt et veldig hyggelig og effektivt valgmøte hos SP OsloMet. Sammen med mange flinke og engasjerte studenter.

Her kommer en oversikt over hvem som ble valgt til hva:

Arbeidsutvalget

 • Leder, Ola Gimse Estenstad
 • Nestleder, Marius Toresen
 • Fagpolitisk ansvarlig, Anna Rebekka Rommetvedt Løvmo
 • Læringsmiljøansvarlig, Vilde Henningsgård

Universitetsstyret

 • Fast representant, Bjørn Harald Hegreberg Garborg
 • Fast representant, Egle Juodziukynaite
 • Førstevara, Rune Keisuke Kosaka
 • Andrevara, Hedda Marie Westlin

Klagenemda

 • Fast mannlig representant, Tuan Minh Nguyen
 •  Fast kvinnelig representant, Hilal Gure
 • Førstevara, Otilie Martinsen

Skikkethetsnemda

 • Fast kvinnelig representant, Hilal Gure

Kontrollkomiteen til SP OsloMet

 • Studieåret 19/20, Vegard Henden
 • Supplert inn fra etter møtet, Anne Bolstad Skålid

Valgkomiteen til SP OsloMet

 • Leder, Eskil Uggen
 • Medlemmer, Kjerstin Brede Teigen, Pia Marie Næss Johansen, Jeanett Indianne Andersen, Yvonne Bergly Andersen

Læringsmiljøutvalget

 • Faste representanter, Haranni Umakanthan, Hai Wei Shen, Eskil Uggen og Elsa Kuvene Skaret

Forskning- og utviklingsutvalget

 • Fast mannlig representant, Isak Diesen
 • Fast kvinnelig representant, Anna Rebekka Rommetvedt Løvmo

Utdanningsutvalget

 • Fast kvinnelig representant, Helene Wilhelmsen
 • Fast mannlig representant, Isak Diesen
 • Førstevara, Eskil Uggen
 • Andrevara, Yvonne Bergly Andersen

Styringsgruppen INTERACT

 • Fast kvinnelig representant, Julie Olivia Glesaaen

Tildelingskomiteen for OsloMet potten

 • Medlem, William Giffen Sæbø

Tilsetningsutvalgene ved OsloMet

 • Fast representant tilsettingsutvalget for UF tilsatte, Hai Wei Shen
 • Vara representant tilsettingsutvalget for professor, forsker 1 og dosenter, Hai Wei Shen

Kulturutvalget

 • Faste representanter, Hai Wei Shen, Henriette George Soete og Hanan Murad 

Styringsgruppe for biblioteksutredning i Pilestredet

 • Fast representant, Otilie Martinsen

Vi gratulerer alle som har blitt valgt og gleder oss til å se dere jobbe for at studentenes stemme blir hørt!

Tusen takk til alle som stilte til valg og deltok på møtet med seriøs og god stemning. Det er fortsatt ledige verv å stille til ved OsloMet. Om du lurer på hvilke eller har lyst til å engasjere deg, kom på allmøtene på fakultetene neste uke eller send en e-post til studentparlamentet@oslomet.no